Тест по биология и здравно образование за VII клас


7и клас - Биология и здравно образование - Външно оценяване
1. Ако един организъм е многоклетъчен. има хифи с неограничен растеж и несамостойно хранене, то той със сигурност принадлежи към царство:

2. Едноклетъчните организми, чиито наследствено вещество е разположено в цитоплазмата се отнасят към царство:

3. Ако с микроскоп наблюдаваре растителна тъкан, чиито клетки са многостенни, имат голяма вакуола и хлоропласти в цитоплазмата, то тъканта със сигурност е:

4. Коренът на растенията изпълнява следните функции:

5. Защо трябва да преваряваме прясно издоеното мляко?

6. Общ признак на плоските, кръглите и прешленестите червеи е това, че притежават:

7. Кои от изброените организми имат мрежеста (дифузна) нервна система?

8. Едноклетъчният организъм, представен на фигурата, принадлежи на царство Протиста, тъй като има:9. Кои от изброените организми дишат с трахеи?

10. В хранителната верига на схемата консументите са означени с:

11. Ленът, конопът и памукът са:

12. На схемата са представени тения и планария. Те си приличат по наличието на:13. Представителите на царство Животни са:

14. Коя от посочените систематични групи (таксони) включва в себе си всиччки останали?

15. За да се предпазим от заболяването ехинококоза е необходимо да: