Тест по химия и опазване на околната среда за VII кл


7и клас - Химия и опазване на околната среда - Външно оценяване
1. Като имате предвид мястото на елементите Li, N, C, и Cl в Периодичната таблица, посочете коя от следние гормули е на основен оксид.

2. Препарат за почистване на ръжда върху фаянс, който съдържа разтвор на HCl, е попаднал върху ръката на жена, работила без ръкавици. За да се почисти замърсеното място, капките трябва да се попият, мястото да се измие с вода и да се обработи с:

3. В коя двойка съединения хлорът проявява само първа валентност?

4. В промишлеността амонякът се получава от азот и водород по уравнението:

На колко е равен коефициентът х:


5. Коя е формулата на дихлорен оксид?

6. При добавяне на няколко капки разтвор на виолетов лакмус към бистър разтвор на неизвестно веюество, се наблюдава промяна в цвета на лакмуса в червен. Това означава, че разтворът съдържа:

7. Какво е физиологичното действие на хлора?

8. Молекулата на метана съдържа атоми на два химични елемента - въглерод (С) и водород (Н). В това съединение Въглеродът проявява четвърта, а водородът - първа валентност. Определете коя от посочение химични формули е формулата на метана.

9. Кое физично свойство НЕ е характерно за калия при стайна температура?

10. Кое е веществото Х в схемата?11. Кое от наименованията на дадените съединения е непълно?

12. Най-лекият алкален метал е:

13. При кое взаимодействие на солната киселина се отделя водород?

14. Кои са знаците на подчертаните химични елементи, записани в реда на изброяването им в текста по-долу:

Калцият е елемент, важен за поддържане на зъбната и костната система в човешкия организъм. Калият спомага за регулиране на водата в клетките и поддържа баланса на течностите в организма. Натрият влияе стимулиращо върху клетките на костната система и е важен за работата на мускулите.


15. Кои са веществата Х и У в схемата: