Тест по физика и астрономия за VII клас


7и клас - Физика и астрономия - Външно оценяване
1. Ако се намали амплитудата на звуковите трептения:

2. В ядрото на атом литий има 7 частици. Около ядрото обикалят 3 електрона. Колко неутрона има в ядрото на този атом?

3. В електрическа верига са включени два амперметъра. (виж схемата). Амперметър А1 измерва ток I1. Колко е токът I2, измерван от амперметъра А2 ?4. Успореден сноп светлина преминава през леща с оптична сила 2 D и се събира зад нея в една точка. Определете разстоянието от лещата до тази точка.

5. Коя от изброените планети няма естествени спътници?

6. За време t=2 s през лампа за фенерче преминава заряд q = 0,2 C. Определете тока I през лампата

7. Колко е еквивалентното съпротивление на два консуматора със съпротивление 12Ω и 4Ω, когато те са свързани последователно

8. Устройство за дистанционно управление на телевизор се захранва от две батерии, всяка с напрежение 1,5V. Колко е напрежението, при което работи устройството, ако двете батерии са вързани последователно?

9. Светлинен лъч пада на границата на две среди. Ако ъгълът на падане 1 се увеличи, кой от показаните на чертежа ъгли ще се намали?

10. През кои амперметри от схемата тече електрически ток, когато ключът К е отворен?11. Махалото от фигурата извършва трептене. От крайно положение 1 до равновесно положение 2 то се придвижва за време t = 0,5 s. Определете периода на трептене.12. Към акумулатор с напрежение U = 12V е включена лампа. През нея протича ток I = 2А. Определете мощността Р на тока през лампата.

13. Светлинен лъч се отразява от плоско огледало. Колко е ъгълът на отражение, ако падащият лъч е перпендикулярен на отразения лъч?

14. Сферично огледало има радиус R = 40 cm. Върху главната му оптична ос е поставен малък (точков) светлинен източник. На какво разстояние от върха на огледалото трябва да се намира този източник, така че отразеният сноп светлина да е успореден?

15. За да са правилно включени в електричската верига два от измервателните уреда трябва да разменят местата си. Кои са те?