Тест по математика за VII клас, НВО 2020


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА – VII клас

Примерен тест, модул 1


7и клас - Математика - Външно оценяване
1. Стойността на израза $12 – (2,5 – b)$ при $b = –2,5$ е:2. Ако $\frac{3^8.9^3}{27^3} = 3^m$, то $m$ е равно на:3. Нормалният вид на $(x – 0,2)^2$ е многочленът:4. Посочете невярното равенство:5. Коренът на уравнението $(5 + x) (5 – x) – 5x (3 – \frac{1}{5}x) = 20$ е:6. По данните от чертежа ъглите $x$ и $y$ са в отношение:

 

 7. На чертежа правите $a$, $b$ и $c$ са успоредни. Големината на ъгъл $ x $ е:8. Корените на уравнението $2 |1 – x| – 5 = –1$ са:9. В склад доставили 5200 кг ягоди. Първия ден продали 20% от цялото количество, а втория ден – $\frac{3}{4}$ от останалото. Колко кг ягоди са продали през втория ден?10. В $ΔABC$ $BM$ е медиана. Върху лъча $BM$ е взета точка $P$ така, че $ΔAMP \cong ΔCMB$. Ако \(\sphericalangle ABM\) = 30° и \(\sphericalangle APB\) = 40°, на колко градуса е равен \(\sphericalangle ABC\)?
 

 11. Изразът $a^2 + 2a – 3$ е тъждествено равен на:12. По-големият корен на уравнението $(x + 2)^3 – (3x + 2) (x + 4) = x (-x – 1)^2$ е:13. Басейн се пълни от два крана. Единият може да го напълни за 20 минути, а другият – за 30 минути. За колко минути ще се напълни басейнът, ако се отворят и двата крана едновременно?14. В $ΔABC$ $AL$ е ъглополовяща. Големината на \(\sphericalangle ALB\) е:15. Моторна лодка изминава разстоянието между две пристанища по течението за 3 часа, а срещу течението – за 4 часа. Ако скоростта на течението е 6 км/ч, то разстоянието между пристанищата е:16. Ученици от едно училище купили 40 билета за театър за 488 лева. Един билет на партера струва 14 лева, а един билет на балкона струва 10 лева. По колко билета са купили от двата вида?

17. Зар се хвърля три пъти и получените точки се събират. Броят на възможните сборове на трите числа е:

18. Обемът на дадения на чертежа прав кръгов конус е:За равнобедрения $ΔABC$ е дадено, че \(\sphericalangle ACB\) = 120° и $AL$ е ъглополовяща на \(\sphericalangle BAC\). На страната $AB$ е взета точка $M$ така, че $AM = AC$.19. Намерете големината на \(\sphericalangle ALM\) в градуси.
20. Ако $CL = m$ и $BL = n$, намерете периметъра на $ΔMBL$.


Спортните екипи на учениците в едно училище са четири вида, както са показани на диаграмата.
21. Каква част от учениците имат в екипа си жълт цвят?


22. Каква част от учениците нямат в екипа си червен цвят?
23. Какъв е процентът на учениците, които имат син цвят в екипа си?
24. Колко градуса е ъгълът на сектора на учениците с червено-сините екипи?