ДЗИ по физика и астрономия


ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

23 май 2019 г. - Вариант 1


12и клас - Физика и астрономия - Външно оценяване
1. Две малки положително заредени прашинки първоначално се намират на разстояние r една от друга. В резултат от взаимното им отблъскване те се отдалечават една от друга. На какво разстояние между прашинките силата на взаимодействие между тях е два пъти по-малка спрямо началната ѝ стойност?

2. Отрицателен електричен заряд се намира в еднородно електрично поле с интензитет Е, чиято посока е изобразена на фигурата. Коя от стрелките сочи посоката на електричната сила, действаща на заряда?


3. Протон се ускорява в полето на заредена сфера с малки размери, чиито силови линии са показани на фигурата. Коя от изброените величини се увеличава по време на движението на протона?


4. Към заземена метална сфера е доближена, без да се допира, отрицателно наелектризирана ебонитова пръчка. С какъв по знак заряд се зарежда сферата?


5. Ученик изследва зависимостта на напрежението между плочите на въздушен кондензатор от натрупания заряд върху тях. Данните са представени в таблицата.


6. На фигурата са дадени графики на тока в зависимост от напрежението за два резистора, номерирани като 1 и 2 съответно. Съпротивлението на първия резистор е R1 = 18 k\(\Omega\). Колко е съпротивлението R2 на втория резистор?


7. През резистор, върху който е приложено напрежение U = 10 V, тече ток I = 2 mA Колко е съпротивлението на резистора?8. При какво положение на двата ключа във веригата настъпва късо съединение?9. Амперметър е включен с единия си край, означен с N, към електрическа верига, в която ключът K е отворен (вж. фигурата). В коя точка трябва да се включи другият край М на уреда, така че амперметътрът да измери тока във веригата?


10. Свръхпроводниците имат нулево специфично нсъпротивление:

11. За кое вещество е характерна показаната на графиката зависимост на специфичното съпротивление  от температурата Т?


12. Кой е преобладаващият вид токови носители в полупроводниците с р-проводимост?

13. В разтвор на готварска сол протича ток I в указаната на фигурите посока. На коя фигура правилно са означени посоките на насочено движение на йоните на натрия (Na+ ) и на хлора (Cl– )?


14. В опитите си през 1820 г. Х. Оерстед изследвал действието на постоянен електричен ток I върху магнитни стрелки с различна първоначална ориентация. В кои случаи, при пускане на тока I, стрелките ще се отклонят на 90°?


15. На фигурата е означена посоката на максималната сила Fmax, действаща на праволинеен проводник, по който тече ток I, намиращ се в еднородно магнитно поле. Каква е посоката на магнитната индукция на полето?


16. В кой случай взаимодействието се осъществява посредством магнитно поле?

17. Пръчковиден магнит М може да се движи успоредно на оста на неподвижната намотка Н. При какво условие в намотката се индуцира електричен ток?


18. На фигурата е дадена опростена схема на електрически генератор, към който е свързан амперметър. При какво условие амперметърът отчита протичане на ток?


19. В кое от следните устройства се използва явлението електромагнитна индукция?

20. На фигурата е показана графиката на хармонично трептене на тяло с амплитуда А. Колко е разстоянието, което изминава тялото между точките Р и N за времето на движение?


21. На фигурата са показани три последователни положения от трептенето на пружинно махало – крайно горно положение (1), равновесно положение (2) и крайно долно положение (3). Кога махалото има най-голяма кинетична енергия?


22. За да се наблюдава явлението резонанс при пружинно махало, е нужно:

23. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за механичните вълни.

24. Кое от изброените свойства е характерно само за механичните вълни, но не и за електромагнитните вълни във вакуум?

25. Светлинен лъч пада върху плоскопаралелна (с успоредни страни) пластинка. На коя фигура правилно е изобразена промяната в хода на пречупения лъч?


26. На фигурите е показан ходът на светлинен лъч при осветяване на полукръгла стъклена пластина. Какъв извод за граничния ъгъл \(\alpha\)гр на пълно вътрешно отражение между стъклото и въздуха може да се направи от показаните на фигурата опити?


27. Когато успореден сноп слънчева светлина минава през дебела стъклена витрина, на пода на помещението се вижда светло петно с оцветени краища, означени съответно с М и N на фигурата. В какъв цвят са оцветени краищата на светлото петно?


28. Кое от явленията се дължи на интерференция на светлината?

29. При температура 2000 K мощността на топлинно излъчване на загрята волфрамова жичка е 160 W. Колко е мощността на излъчване на жичката, когато тя се охлади до температура 1000 K?

30. От коя характеристика на падащия светлинен сноп зависи максималната кинетична енергия на електроните при външен фотоефект?

31. Метал с отделителна работа А е облъчен с монохроматична светлина с честота v. При какво условие никога НЕ се наблюдава външен фотоефект?

32. Как е била потвърдена първоначално хипотезата на Дьо Бройл?

33. На фигурата са изобразени схематично първите три енергетични нива на водородния атом. При кой от посочените преходи между енергетичните нива се излъчва фотон с най-голяма енергия?


34. Каква характеристика на ядрото представлява величинатаΔЕ в уравнението ΔE = Δ\(mc^2\), където Δm е дефектът на масата на ядрото?35. Елементът радон е благороден газ с пореден номер Z = 86. Един от изотопите му търпи алфа-разпадане. Ядро на кой химичен елемент се получава при това алфаразпадане.

36. Една от възможните реакции на делене на урана е следната:

Какви и колко на брой са допълнителните частици, които се отделят при реакцията?


37. Коя от изброените частици е изградена от кварки?

38. Коя от означените точки на диаграмата спектър - светимост съответства на звезди с най-малък радиус? (Сивата ивица съответства на главната последователност.)