ДЗИ по биология


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

23 май 2019 г.– Вариант 1.


12и клас - Биология - Външно оценяване
1. Към макросистемата се отнасят всички изброени биосистеми освен:





2. Пример за биотичен фактор е влиянието на:





3. Ако една популация от вълци намали числеността си с бързи темпове, то популацията от елени:





4. Морфологичната структура на биоценозата отразява:





5. Отрицателно взаимоотношение между организмите е:





6. Каква форма на поведение е описана в примера?

„В мравуняка функциите на мравките – работнички са строго разпределени. Едни от тях се грижат за яйцата и ларвите, други събират храна, трети охраняват мравката царица.“






7. Всички организми на Земята и продуктите от тяхната жизнена дейност формират:





8. С коя своя дейност човекът НЕ замърсява околната среда?





9. Анализирайте графиката и посочете верния процент на сафридите, които през 2009 година са на две години.






10. В кой ред са изброени само органични съединения, характерни за живата клетка?





11. Кои азотни бази съответстват на цифри 1 и 2 от фигурата?






12. Типовете клетки, които изграждат организмите на Земята са:





13. Ако една клетка има тилакоидни мембрани с хлорофил, то тя е на:





14. Мембраните на зърнестата ендоплазмена мрежа, за разлика от тези на гладката, са свързани с:





15. Ако в молекулата на информационна РНК има 70 кодона, то броят на аминокиселините в полипептидната верига ще бъде:





16. Според централната догма в биологията посоката на пренос на генетична информация е:





17. Пирогроздената киселина е продукт на процеса:





18. През тъмнинната фаза на фотосинтезата, за разлика от светлинната фаза:





19. Коя фаза на митозата е представена на фигурата?







20. Ако една диплоидна клетка с 20 хромозоми се раздели чрез митоза, то ще се получат:





21. Каква е химичната природа на молекулата, означена на схемата с цифра 1?






22. Кое равнище на организация на растителния организъм е описано в текста:

„Наблюдават се плътно допрени плоски клетки с голяма вакуола, между които има устица за обмяна на газове. При някои видове тези клетки имат власинки и отделят секрети. При други се образува кутикула, която предпазва растението от изсъхване“?






23. При човека къдравата коса (А) доминира над правата (а), а дебелите устни (В) доминират над тънките устни (b). Какъв е генотипът на индивид с права коса и тънки устни?





24. Мутационите изменения:





25. При кръстосване на чиста линия кокошка с розовиден гребен с чиста линия петел с граховиден гребен, всички индивиди от поколението развили ореховидни гребени. Признакът форма на гребена при кокошките се унаследява чрез:





26. Ако в потомството на зайци 9/16 от поколението имат тъмен цвят и къса козина, а 1/16 имат бял цвят и дълга козина, то кои признаци са рецесивни?
1) тъмният цвят
2) белият цвят
3) късата козина
4) дългата козина






27. Кои от изброените организми имат пряко развитие?
1) скакалецът
2) лястовицата
3) змията
4) жабата






28. За външното оплождане е вярно, че:
1) се осъществява в пътищата на женската полова система
2) гаметите се изхвърлят във водна среда по едно и също време
3) се осъществява със специализирани органи за копулация
4) е характерно за някои безгръбначни животни,ю риби и земноводни






29. Индивидуалното развитие, изобразено на схемата
включва стадиите:
1. яйце
2. ларва
3. какавида
4. имаго






30. С хипотезата за земния произход на живота са свързани схващанията за:
1) панспермията
2) протобионтите
3) самозараждането
4) коацерватните капки






31. Изкуственият отбор:
1) се извършва от човека
2) не води до адаптация на организмите
3) се осъществява самостоятелно в природата
4) е преживяване на най-приспособените видове






32. Според съвременната теория на еволюцията елементарни еволюционни фактори са:
1) изолация
2) миграции
3) популационни вълни
4) мутационен процес






33. Критерии за определяне на вид, основани на външните признаци на организмите и тяхното поведение са:
1) морфологичен
2) физиологичен
3) биохимичен
4) етологичен






34. За социалната еволюция на човека важна роля имат:
1) съзнанието
2) членоразделната реч
3) увеличаване на мозъчния дял на черепа
4) S-образната извивка на гръбначния стълб






35. Останки от организми, представящи еволюционни изменения при коня, принадлежат към:
1) филогенетичните редове
2) изкопаемите преходни форми
3) палеонтологичните доказателства за еволюцията
4) ембриологичните доказателства за еволюцията






Анализирайте графиките, представящи възрастовата структура на две популации и направете твърденията верни.


36. Популация ...?.... е намаляваща.



37. В популация 2 младите и полово зрелите индивиди са ...?... от възрастните



38. Данните за популация 2 показват, че условията
за живот са ...?... за индивидите.




39. Данните за популация 1 показват,
че раждаемостта е...?...., спрямо
популация 2.




За всяко количеството енергия напишете номера на хранително равнище на фигурата (1, 2, 3, 4) , което му съответства, така че да се получи екологична пирамида на енергията.



40. 1 400 kcal


41. 300 kcal


42. 10 200 kcal


43. 15 kcal


44. Кои от изброените органични съединения принадлежат към групата на липидите?
(Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ЧЕТИРИ отговора)










Определете вярно съответствието между означените с цифри (1, 2, 3, 4, 5) структури на клетката и наименованията им.


45. апарат (комплекс) на Голджи


46. ендоплазмена мрежа


47. клетъчна мембрана


48. митохондрий


49. ядро


50. Изберете няколко от предложените твърдения и ги отнесете или към вирусите.







51. Кои от твърденията се отнасят за същинските бактерии







При продължителна жажда човешкият организъм е подложен на обезводяване – количеството на водата в клетките, тъканните течности и кръвната плазма намалява. Направете верни твърденията за еритроцитите в описаните случаи:

52. В кръвна плазма с намалено водно съдържание еритроцитите ...?.... вода



53. Водата преминава през мембраната на еритроцитите чрез ....?.....



54. Ако количеството на водата в кръвната плазма е по-високо от нормалното, еритроцитите
може да се ...?.....




55. Основна роля за обмяната на вещества между еритроцитите и вътрешната течна среда изпълнява .....?.....



На фигурата е представен биохимичен процес. Направете изреченията верни:


56. На фигурата е представен част от цикъла на
...?.....




57. Първият продукт в цикъла е съединение с ...?... въглеродни атома.



58. При протичането на процесите в цикъла се отделя
....?....




59. Възлов метаболит, участващ в първата реакция, е ....?.....



Направете описанието за първо и второ мейотично делене вярно. В свитъка за отговори срещу цифри 1, 2, 3, 4 напишете съответното понятие.
През профазата на първото делене хомоложните хромозоми се сдвояват и образуват структури, наречени (1). Несестринските хроматиди се прекръстосват и си обменят хомоложни участъци. Извършва се процесът(2) . През второто делене хроматидите на всяка хромозома се разделят и се образуват на брой общо (3) клетки с (4) хромозомен набор.


60. 1


61. 2


62. 3


63. 4


64. Кои са верните съответствия в таблицата между генетична болест – мутация, на която се дължи – характеристика?
(Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ЧЕТИРИ отговора)









Разпределете и запишете цифрата на изброените органи (1, 2, 3, 4) към зародишните пластове , от които произлизат.
1. скелет
2. черен дроб
3. гръбначен мозък
4. задстомашна жлеза


65. Ектодерма


66. Мезодерма


67. Ендодерма


68. Еволюцията, която се осъществява на надвидово равнище се нарича ...?.....



69. Макроеволюцията протича за ...?... период от време.



70. Кафявата и бялата мечка са възникнали в резултат на ....?..... еволюция.



71. Сближаването на признаците при акула, ихтиозавъра и делфин е следствие от еволюция.



72. В резултат от конвергентна еволюция възникват ...?..... органи.



73. Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ЧЕТИРИ анатомични особености, свързани с изправеното ходене на Хомо сапиенс.








Разгледайте изображенията ( 1 и 2 ) и отговорете на въпросите.


74. Към коя основна група доказателства за еволюцията се отнася изображението 1?


75. Към коя основна група доказателства за еволюцията се отнася изображението 2?


76. Кое от изображенията илюстрира биогенетичния закон на Хекел и Мюлер?



77. С кое еволюционно понятие се назовават органите, приспособили организмите към конкретни условия на средата? Пример за такива органи е представен на изображение 2?