ДЗИ по цикъл "философия"


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ”

23 май 2019 г., Вариант 1


12и клас - цикъл "Философия" - Външно оценяване
1. Основните фактори, които формират самооценката, са:

2. Базови потребности според Маслоу са:

3. Фокусирането върху силните черти от характера на човека е характерно за теорията на:

4. Според теорията на Ерик Ериксън за психосоциалното развитие на човек личностната идентичност се изгражда в периода на:

5. Поведение, при което изразяваш открито мнението си и неагресивно го отстояваш, се нарича:

6. Теорията, която приема генетичния фактор за основен при формирането на личността, наричаме:

7. Какъв вид е съждението „Всички олимпийски шампиони са отлични спортисти“?

8. По обем понятията философия и практическа философия са:

9. В коя от изброените двойки понятията НЕ са противни?

10. При кое условие импликацията „Ако има комин, то има и дим” ще бъде НЕИСТИННА?

11. Коя от следните поговорки е дизюнкция?

12. Отношенията между съжденията в логическия квадрат са по:

13. Според утилитаризма добра е постъпката, която:

14. Добрият живот е резултат от „съгласуване на човешките постъпки и мнения с природата“ според:

15. Изказването „ ...има морал на господарите и морал на робите“ принадлежи на:

16. Твърдението, че разумът е единствен законодател в сферата на човешкия морал и затова по необходимост създава всеобща норма, принадлежи на:

17. Според етическите възгледи на Сократ добродетелта е:

18. Вътрешните изисквания, които ни задължават да постъпваме според моралния закон, Кант нарича:

19. Правата на човека НЕ са:

20. „Война на всеки срещу всеки“ е естествено състояние на човек, описано от:

21. Кое твърдение НЕ е вярно:

22. Министърът на правосъдието е ръководна длъжност от:

23. В правовата държава е валиден принципът за:

24. Правен акт, който се издава от българския президент, наричаме:

25. Видимият свят е само отблясък на истински съществуващото според:

26. Във философията на Декарт съществуването се извежда от:

27. Авторът на „Екзистенциализмът е хуманизъм“ е:

28. „Облогът на Паскал“ се отнася до съществуването на:

29. Кое твърдение НЕ може да бъде вярно?

30. Радикалната промяна, която прави Кант в познавателните нагласи, е известна в историята на философията като:

31. Изберете две от изброените понятия, които можем да отнесем към възгледите на Мартин Хайдегер:Отговорете с ДА или НЕ кои твърдения са верни и кои – НЕ по отношение на обемите на понятията молив и средство за писане:

32. Обемите на двете понятия са в отношение на подчиненост.


33. Това са тъждествени понятия.


34. Отношенията между обемите на понятията са род – вид.


35. Обемите на понятията нямат общо помежду си.


Отбележете с ДА или НЕ кои твърдения са верни и кои НЕ:

36. Самооценката е отношение между успех и претенции.


37. Холерик е вид темперамент.


38. Когнитивният психолог основно изучава моралния свят на човека.


39. Интровертът е открит и общителен човек.


Прочетете внимателно текста, който е част от Хартата за правата на човека, приета от ООН.
„... признаването на достойнството, присъщо на всички членове на човешкия род, на техните равни и неотменими права представлява основа на свободата, справедливостта и мира в света.“
Отговорете с ДА или НЕ, кои от следните твърдения, засягащи откъса, са верни и кои - грешни:


40. Всички хора са равни независимо от своя пол, цвят на кожата, произход, националност.


41. Признаване на равните права между хората е в основата на справедливостта.


42. Хората притежават абсолютна свобода.


Напишете философско есе по един от зададените фрагменти!

1. „Който не може да живее общностно или не се нуждае от нищо поради способността си да задоволява сам потребностите си, не е част от държавата, така че е или животно, или бог.“
Аристотел
2. „Нашите умове са не по-малко различни от нашите вкусове и който мисли, че една и съща истина, изразена в една и съща форма, трябва да бъде възприета еднакво от всеки един, би могъл също така да се надява, че може да се нагости всеки с един и същ начин на готвене.“
Джон Лок
3. „Мисля, следователно съществувам.“
Рене Декарт