ДЗИ по химия и опазване на околната среда


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

30 май 2019 г. – Вариант 1


12и клас - Химия и опазване на околната среда - Външно оценяване
1. Максималният брой електрони в третия електронен слой на атомите е:

2. Химичен елемент Е се намира във IIА (2) група, трети период в Периодичната таблица. Видът на неговото просто вещество и оксид са:

3. Ковалентни химични връзки се осъществяват чрез:

4. В кой ред правилно са посочени примери за вещества със съответния вид кристална решетка?


5. При дисоциация на сярна киселина във вода се получават H+ , защото в нейната молекула най-полярни са връзките:

6. В кой ред вещества степента на окисление на въглеродния атом намалява?

7. Окислението на CO до CO2 се извършва по уравнението 2СО(г) + О2(г)  2CO2(г). Средната скорост на реакцията може да се означи с израза:

8. Скоростта на химичната реакция Zn(тв) + H2SO4(р-р)  ZnSO4(р-р) + H2(г) НЕ зависи от:

9. В дадената графика е представен процес, при който:


10. В коя (кои) от равновесните системи (1), (2), (3) при постоянна температура и повишаване на налягането, концентрацията на водорода намалява?


11. При приготвяне на саламура домакиня смесила вода и готварска сол, при което получила солена течност с неразтворени кристали NaCl. Полученият над кристалите разтвор е:

12. При провеждане на експеримент за изследване на общи свойства на водни разтвори на глюкоза и на захароза, ученик установил, че имат еднакво осмотично налягане. От експеримента може да се направи извод, че разтворите са:

13. Масата на разтвореното вещество и масата на водата в 150 g воден разтвор на сода каустик (NaOH) с масова част 5% са съответно:

14. Два разтвора на захар (1) и (2) са с различни концентрации c1 и c2, като c1 < c2. За температурите на кипене (Tk1 и Tk2) на тези разтвори може да се каже, че:

15. С коя комбинация от реактив и оцветяване на лакмуса ще докажете йоните в разтвор на Ca(OH)2 (бистра варна вода)?

16. Сероводородът е газ с неприятна миризма на развалени яйца и добра разтворимост във вода. При 25 оC водният му разтвор има киселинен характер. Възможната стойност на рН е:

17. Едно от посочените вещества е основна съставна част на варовиковите скали. Неговата формула и химично наименование са:

18. Водород се отделя при протичане на реакцията:

19. Комбинацията от верни коефициенти в уравнението на реакцията: Al2O3 + HCl \(\to\) AlCl3 + H2O, е:20. Азотът се използва като инертна среда за съхранение на ценни документи, картини и други, защото:

21. Захарозата е въглехидрат (дизахарид). Молекулната формула на това органично съединение е:

22. Широко използвано гориво в бита е сместа „пропан – бутан". Съединенията, съставящи сместа, се означават със следните формули C3H8, C4H10 и помежду си са:

23. Кои от посочените съединения (1, 2, 3, 4, 5 и 6) са алкини?


24. Тривиалните наименования на някои от мастните киселини са свързани със съответната мазнина, от която са изолирани. Например бутановата киселина се нарича още маслена, защото се съдържа в различни масла. Функционалната група в молекулата на бутановата киселина е:

25. Качествена коприна се получава при обработка на дървесна целулоза с оцетна киселина. Така получената ацетилцелулозна (ацетатна) коприна се отнася към:

26. При присъединяване на бром към пропен H2C=CH-CH3 се получава:

27. Кое е неизвестното вещество Х в генетичния преход: H2C=CH2\(\to\) X \(\to\) CH3CHO \(\to\) CH3COOH?

28. Мазнините са естери на глицерола с висши мастни киселини. Взаимодействието им с алкална основа във водна среда при нагряване се използва при производството на:

29. Основна съставна част на нефта са:

30. За откриване на йони във водни разтвори, ученик добавя към един от тях AgNO3(р-р) и получава бяла утайка. Резултатът показва, че е възможно наличие на:

31. С коя от посочените комбинации от реактив и наблюдавани промени може да се докаже наличието на алдехидна (– CHO) група в молекулата на глюкозата?

32. Кой от газовете може да се получи и събере по показания на схемата начин?


33. Най-важните функции на калция за човешкия организъм са свързани с кръвосъсирване, изграждане на костите и провеждане на нервни импулси. Скелетът на мъж с маса 80 kg съдържа около 1,2 kg калций. Количеството вещество, съответстващо на 1,2 kg калций е:

Химичният елемент Е образува газообразно водородно съединение с характерна миризма. То има добра разтворимост във вода и водният му разтвор оцветява фенолфталеина в малиновочервено. При взаимодействие на водороднот съединение с хлороводород се образува твърдо вещество с йонна кристална решетка, известно в практиката като нишадър.

34. Кой е елементът Е? (Запишете само неговия химичен знак.)


На кои йони се дължи оцветяването на фенолфталеина във водния разтвор на
водородното съединение на елемента Е?


Означете с химична формула съединението нишадър.

В затворен съд с обем 1 L при определена температура се установява равновесието

Запишете кинетичното уравнение на правата реакция.

35. Как ще се промени скоростта на правата реакция, ако се понижи температурата?
36. Как ще се промени добивът на PCl5, ако се повиши налягането?
Физиологичният разтвор, който се използва в медицината, е смес от много чист NaCl и дестилирана вода. Масовата част на солта в тази смес е 0,9%.

Колко грама NaCl ще се внесе в организма на човек, ако в кръвта му се влее 250 g физиологичен разтвор?

В 495 g вода са прибавени 5 g NaCl. Подходящо ли е полученият разтвор да се използва като физиологичен?

AlCl3 е нормална сол, а NaHCO3 се отнася към хидрогенсолите.

Какъв ще бъде цветът на универсален индикатор във водния разтвор на всяка от солите?

Определете стойността на рН в разтвора на NaHCO3.

При нагряване медта реагира с концентрирана сярна киселина – получава се сол и се отделя безцветен газ с остра дразнеща миризма (реакция 1). Ако към разтвор на солта, получена при реакция (1), се прибави на капки разтвор на KOH, се образува светлосиня утайка (реакция 2). Газът, отделен при реакция (1), също взаимодейства с разтвор на KOH (реакция 3).Изразете с изравнени молекулни уравнения описаните реакции (1), (2) и (3).

Между металите и техните съединения съществува генетична връзка. Изразете с химични уравнения процесите (1), (2) и (3):


Кои от твърденията сa верни и кои – неверни? (запишете само с ДА или НЕ.)

37. Натриевата основа е позната в практиката като калцинирана сода.
38. Азотът влиза в състава на минерални торове.
39. Диамантът има молекулна кристална решетка.
40. Негасена вар е съединението калциев оксид.
41. Серният диоксид е един от причинителите на „киселинни“ дъждове.
42. Месингът е сплав от мед и желязо.
Цитралът, означен със структурна формула (1), влиза в състава на препарати с обезболяващо, антисептично и противовъзпалително действие. Натриевата сол на съединението, означено с формула (2), се използва като консервант. Съединението (3) е съставна част на спиртните напитки


Към кои класове кислородсъдържащи органични съединения се отнасят съединенията (1), (2) и (3) според функционалните групи в молекулите им?

Запишете наименованието на натриевата сол на съединението, означено с формула (2).

Три епруветки (1), (2) и (3) са свързани с газоотводни тръбички. В епруветка (1) се получава етен чрез нагряване на етанол при t >140 o C в присъствие на концентрирана сярна киселина. Полученият етен се отвежда в епруветки (2) и (3). Епруветка (2) съдържа бром Br2, в среда от CCl4, а епруветка (3) ─ разреден разтвор на калиев перманганат KMnO4.

Изразете с химични уравнения реакциите, които се извършват епруветки (1) и (2).

43. Каква промяна се наблюдава в епруветка (3)? Какъв е видът на химичната реакция, която се извършва в епруветка (2)?Запишете липсващите думи и изрази (1), (2), (3), като изберете от следните: стареене, деструкция, здравина, крехкост, натрупват, разтварят, стабилизиране, рециклиране.

Пластмасите са материали с редица предимства, като …………(1)…………, устойчивост на киселини, малка плътност, изолационни свойства. Те обаче не се разграждат в природата и се …………(2)……… в околната среда. Основният начин за премахване на отпадъците от пластмасите е тяхното …………(3)……………..


44. (1)


45. (2)


46. (3)


На графиката е показана зависимостта на разтворимостта на две соли Ba(NO3)2 и K2SO4 от температурата.При 80° С в два различни съда с по 100 g вода са поставени съответно 25 g Ba(NO3)2 и 25 g K2SO4. Коя от двете соли може да се разтвори напълно при тази температура?

Коя от двете соли има по-голяма разтворимост при 20°С?

При каква температура (°С) в 100 g вода могат да се разтворят най-много 7 g Ba(NO3)2?