ДЗИ по биология


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

28 май 2019 г. – Вариант 2.


12и клас - Биология - Външно оценяване
1. Кое от изброените равнища на организация на живата материя е компонент на мезосистемата?

2. За антропогенните фактори е вярно, че те отразяват резултата от взаимодействието между:

3. Възрастовият и половият състав на една популация са елементи на нейната:

4. Индивидите от популация на даден вид населяват част от:

5. След прибиране на реколтата в изоставена нива първо се появили едногодишни тревисти растения, по-късно – многогодишни храсти и накрая израснала гора. Изменял се и видовият състав на животните. Описанието е пример е за:

6. С кое поведение е свързано разпределението на труда в кошерите на пчелите?

7. Всички живи организми на Земята са част от:

8. Увеличаването на въглеродния диоксид в атмосферата води до:

9. Кое твърдение е вярно за данните от графиката, показваща динамиката в числеността на популациите на зайци и лисици?10. В състава на захарозата липсва химичният елемент:

11. Органичното вещество на фигурата е:


12. Върху мембраните на зърнестата ендоплазмена мрежа, за разлика от гладката, има:

13. Тилакоидната мембрана и стромата участват в строежа на:

14. Позеленяването на грудките на картофите при слънчево греене се дължи на превръщането на:

15. Преносът на генетичната информация от ДНК към РНК се осъществява при:

16. Кои са нуклеотидните последователности в кодон 2 на фигурата, съответни на антикодона на тРНК, носеща нарастващата полипептидна верига?


17. Кой процес НЕ е част от цикъла на Кребс в клетката?

18. Анаболитни процеси са:

19. При митозата за разлика от мейозата:

20. В коя фаза на гаметогенезата протича мейоза?

21. Описанието „Фигурата представя преминаване на йони през плазмената мембрана от места с по-ниска към места с по-висока концентрация.“ се отнася за:


22. Тъкан при животните с функция, съответстваща на покривната тъкан при растенията, е:

23. При кръстосване на хетерозиготно бобово растение със зелен цвят на плода и хомозиготно по доминантния алел в поколението се получават хибриди, от които:

24. Мутация е:

25. Взаимодействие, при което алел на един ген потиска проявата на алел/алелите на друг ген, се нарича:

26. При хората, живеещи във високите планини, количеството на хемоглобина е повисоко от нормалните (референтни) стойности. Това изменение:
1) има приспособителен характер
2) е резултат от мутация
3) възниква случайно
4) е модификация


27. Двуслойна гаструла се образува при развитието на:
1) зелена хидра
2) медуза аурелия
3) медоносна пчела
4) градински охлюв


28. За етапа на следзародишно развитие при човека е вярно, че:
1) се увеличава броят на клетките
2) се променят пропорциите на тялото
3) се формират вторичните полови белези
4) се образуват нервната и кръвоносната система


29. Кои стадии са част от индивидуалното развитие на пеперудите?
1) зигота
2) бластула
3) какавида
4) имаго


30. При биологичния прогрес:
1) броят на индивидите се увеличава
2) ареалът се разширява
3) броят на подчинените групи намалява
4) появяват се подвидове


31. За микроеволюцията е вярно, че:
1) протича в популациите на видовете
2) се осъществява чрез натрупване на модификации
3) води до образуване на нови биологични видове
4) е предпоставка за протичане на макроеволюция


32. Според съвременната теория за еволюция черният и сивият вълк са възникнали чрез:
1) микроеволюция
2) макроеволюция
3) дивергентна еволюция
4) конвергентна еволюция


33. Кои от посочените критерии за вид се основават на разликите в местообитанията и ареалите?
1) екологичен
2) физиологичен
3) етологичен
4) географски


34. Човешкият скелет за разлика от скелета на човекоподобните маймуни има:
1) ходило без свод
2) странично сплеснат гръден кош
3) по-голям мозъков дял на черепа
4) S-овидна форма на гръбначния стълб


35. Към кои доказателства за еволюцията принадлежи археоптериксът?
1) ръководни вкаменелости
2) изкопаеми преходни форми
3) сравнителноанатомични
4) палеонтологични


Еколози изследвали числеността на популациите на грабливи птици и гризачи в една житна нива. Анализирайте графиката и отговорете на въпросите.


36. През коя година числеността на популацията на гризачите е най-ниска?


37. Популацията на коя от двете групи животни е намаляваща?


38. На кое междувидово взаимоотношение се дължи динамиката на числеността на двете популации?


Прочетете текста, анализирайте фигурата към него и отговорете на поставените въпроси, като избирате от предложенията в скобите.

“Поради избиване заради ценната му кожа през 1985 г. рисът е вписан в Червената книга на България. През 2003 г. еколози получават сигнали за рисове в Западна Стара планина. През 2009 г. популацията наброява 40 индивида. През следващата година се раждат 20 индивида, 10 навлизат от Сърбия, а 4 напускат границата на България. Вълк напада едно семейство и загиват 2 риса.”


39. Каква е числеността на популацията на риса през 2010 г.?
40. Каква е тенденцията в развитието на популацията за периода 2009 – 2018 г.?
41. С колко се е променил броят на индивидите в популацията в резултат от емиграцията и имиграцията през 2010 г.?
42. Към коя група принадлежи екологичният фактор, който е основна причина за изчезването на риса в България?
43. Кои от изброените молекули са белтъци?
(Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ЧЕТИРИ отговора )


Отговорете на въпросите за структурите (1, 2, 3, 4, 5) на прокариотната клетка.


44. С коя цифра е означена структурата, притежаваща свойството избирателна пропускливост?


45. С коя цифра е означен органелът, чиято функция е синтез на белтъци?


46. С коя цифра е означена молекулата, носеща наследствената информация на клетката?


47. С коя цифра е означена структурата, придаваща формата на клетката?


48. С коя цифра е означена структурата, която има двигателна функция?


На схемата са представени клетъчни структури и процеси, свързани с тях:


49. Апаратът на Голджи отделя секреторни мехурчета, които напускат клетката чрез50. Лизозомата осъществява ...?.... на вещества.51. В зърнестата ендоплазмена мрежа се образуват......?....., които постъпват за опаковане в апарата на Голджи.52. В апарата на Голджи се образуват...Разгледайте изображението на бактериофаг и допълнете пропуснатото, като направите твърденията верни.


53. Фагите са вируси по .............................. .


54. В главата им се съдържа молекула ............., носител
на наследствената информация.55. Опашката на фагите е изградена от .................... молекули.


56. Те се прикрепват към клетката-гостоприемник чрез .............. .


На фигурите са представени два циклични метаболитни процеси:


57. Фигура 1 илюстрира .....?......процес.58. Фигура 2 се нарича...?......59. Процесът от фигура 1 е характерен за .....?...... клетка.60. Процесът на фигура 2 се извършва в .....?......При опрашване на цветове от растения градински грах с жълти и гладки семена с растения със зелени и грапави семена всички хибриди от първото поколение са жълти и гладки. Направете твърденията (А, Б, В, Г, Д) верни за това кръстосване, като допълните изреченията.


61. Описаното кръстосване е...


62. Доминантни са алелите за ................. и гладки семена.


63. Хибридите от F1 са ............................ и по двата гена.


64. Хибридите от F1 са ............................ и по двата гена


В таблицата са представени наследствени заболявания при човека (А, Б, В, Г) и мутациите, на които се дължат (1, 2, 3, 4). Открийте съответствията между мутация и заболяване.


65. А)


66. Б)


67. В)


68. Г)


Разпределете понятията съответно към насоките (А) или пътищата (Б) на еволюционния процес.69. А) насоки на еволюцията


70. Б) пътища на еволюционния процес


Направете изреченията верни, като изберете правилните думи.

71. ....?.....човек е започнал да изработва примитивни оръдия на труда.72. Към.....?...... се отнася хайделбергският човек.73. .....?......живеел в Азия.74. ......?...... засаждал растения и опитомявал животниРазгледайте изображенията и отговорете на въпросите.


75. На коя фигура е изобразен хомоложен орган на горния крайник на човека?
76. Органът на коя фигура е аналожен на крилата на птиците?
77. На коя фигура е отбелязан рудиментарен орган?