ДЗИ по исторя и цивилизация


 ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 31 май 2019 г. – Вариант 2


12и клас - История - Външно оценяване
1. При кой владетел се осъществява първото териториално разширение на България на юг от Стара планина?

2. В кой от каменните надписи се съдържа информация за мирния договор на хан Омуртаг с Византия?

3. В кой вариант всички понятия са свързани с организацията на българската църква през Средновековието?

4. За кой български книжовник се отнася следното описание?
„…Когато назначиха Климент за епископ, същият благоверен цар Симеон изпрати другаря му………………….да учителства вместо него. Построи манастир – черквата „Светите Архангели“ – при извора на Бялото море (на Охридското езеро) и учителства 7 години…“
Из кратко житие на …………, Х век


5. Името на кой български владетел трябва да се постави на празното място в откъса от историческия извор?
„Случи се, че в годините на православния цар .................... в българската земя се появи поп, по име Богомил – по-вярно е да се нарече Богунемил. Той пръв почна да проповядва ерес по българската земя....“
Из „Беседа против богомилите“ от Презвитер Козма


6. В кой вариант изобразените събития са подредени в хронологична последователност?7. На кой ред са представени титли и длъжности, характерни за уредбата на Второто българско царство?

8. По време на управлението на кой български владетел започват османските нападения над Балканския полуостров?

9. Кое твърдение за епохата на Българското възраждане НЕ е вярно ?

10. Написването на коя възрожденска книга е отразено в откъса от следващия документ?
„...И я съставих в манастира Хилендар, при игумена Лаврентия, мой роден брат от една майка и по-стар от мене; той тогава имаше 60 години, а аз - 40. В това време Хилендар даваше данък на турците три хиляди гроша и беше задлъжнял 27 хиляди гроша. И имаше голям смут и несъгласие между братята. Затова не можах да изтърпя това в Хилендар, излязох и дойдох в Изограф и там намерих още сведения и писания за българите. Прибавих и завърших казаните неща..“.


11. Кои две събития, свързани с българската възрожденска култура, са се случили през 1846 г.?

12. Кой от посочените градове е седалище на Българския революционен централен комитет?

13. Кое събитие се случва след Кримската война (1853-1856)?

14. Кой е създател на организацията, чийто печат е представен на изображението?


15. Каква нова идея внася Васил Левски в революционното движение?

16. С кое историческо събитие са свързани трите представени монумента?


17. Кое твърдение за политическия живот в Княжество България НЕ е вярно?

18. При чие управление е открита Първа софийска мъжка гимназия, ако в летописната й книга е вписана датата 07.01.1879 г.?

19. Кой член от Закона за народното просвещение (1891) определя какви са училищата в Княжество България?
„ Чл. 6. Училищата в Българското княжество се разделят на народни... и на частни... Чл. 7. В народните училища се приемат децата на всички жители в държавата без разлика на вяра и народност. Чл. 8. Началното учение е задължително и безплатно за всички поданици в държавата. Чл. 9. Всички деца на възраст от шеста навършена до включително дванадесетата година са длъжни да следват курса на обучение...”


20. Кой от следните закони е свързан с политиката на протекционизъм, провеждана от българската държава?

21. Кое събитие е пропуснато на линията на времето?


22. Как приключва участието на България във Втората балканска война?

23. Какъв извод може да се направи за развитието на българските стопанства в периода между двете световни войни?


24. В коя от Конституциите България е провъзгласена за „Народна република”?

25. Каква характеристика на социалистическата икономика отразява плакатът?


26. Защо през 1990 г. се провеждат избори за Велико народно събрание в България?

27. Кое понятие обединява режимите, които олицетворяват личностите от двете изображения?


28. Коя организация престава да съществува след разпадането на Източния блок?

29. С кое събитие от историята на Европейския съюз свързвате датата 1 ноември 1993 година?

30. Коя държава НЕ е член на Европейския съюз?

На линията на времето са представени владетели от Второто българско царство. Запишете на отделен лист съответстващите им имена така, че да бъде спазена хронологическа последователност на тяхното управление.


Запишете на отделен лист името на историческата личност, която отговаря на описанието:
А) Български хан/кан, присъединил за първи път Пловдивска област към България.
Б) Български католически духовник, написал най ранната известна българска история
В) Първият премиер социалист на Франция, начело на правителство на Народния фронт


Запишете историческата личност и века, свързани с посочените събития/факти:

А) Български владетел, извоювал победа над Теодор Комнин в битката при Клокотница
Б) Водач на борбата за независима българска църква през Възраждането, организирал Великденската акция.
В) Български генерал, участвал в Балканските войни (1912-1913), ръководил Дойранската операция.


Запишете подходящия термин/понятие (амнистия, асимилация, антисемитизъм, толерантност, трибут, мито), което съответства на даденото определение:

31. поглъщане, претопяване на един народ от друг


32. враждебно отношение към евреите поради расови или религиозни предразсъдъци


33. вид данък, с който се облагат вносни или износни стоки при прекарването им през границата


Прочетете внимателно текста и отговорете на поставените въпроси:
А) Подготовката на кое историческо събитие описва авторът и през коя година се случва то?
Б) Каква е ролята за това събитие на подчертаната в текста личност?
В) Кой е българският национален и държавен символ, посочен в текста?
„О, Каблешков бедни!
Тоз народ поробен
дa мисли за слава не беше способeн;
... Левски бе угаснал преди три години.
...И в избите скришом със шъпот и с глуми
младите хлапаци леяха куршуми.
...Селяните хитри стягаха без глас
черешовий дънер с обръчи железни
...И върху гергьофа балканският лев
излазяше златен и зенал за рев.
И с тез сили малки, и с тез средства смешни,
и с тез глави руси, и с тез пръсти нежни,
и с тоз възторг луди, и с тоз дребен стан
искаха да бутнат страшний великан!
И в няколко дена тайно и полека
народът порасте на няколко века!“
Из „Епопея на забравените“, Ив.Вазов


Разгледайте историческата карта и отговорете на въпросите.
А) Коя война е отразена на картата? Къде се води важно сражение?
Б) Кое събитие от българската история е датирано при Пловдив?
В) Какви важни събития са датирани в Букурещ и Истанбул?Разгледайте внимателно изображението и отговорете на поставените въпроси.
А) Представители на кои държави са персонажите от карикатурата?
Б) Подписването на кое споразумение е представено на изображението?
В) С коя война е свързано това споразумение?Напишете в обем до 3 страници отговор на историческия въпрос:
Как България се превръща в хегемон в Европейския югоизток при управлението на цар Симеон Велики (893-927г.)?

При отговора вземете под внимание следните въпроси:
1. Кой е Симеон и при какви обстоятелства заема българския престол?
2. Как се развиват българо-византийските отношения в периода 893-912 година?
3. Каква е основната външнополитическа цел на Симеон след 913 година и какви
действия предприема, за да я реализира?
4. Какви са културните постижения на България при управлението на Симеон?
5. Какви са резултатите от управлението на цар Симеон?