ДЗИ по математика


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА

31.05.2019 г. – Вариант 2


12и клас - Математика - Външно оценяване
1. Стойността на израза \(2^{1+\frac{1}{2}log_2 6}\)

2. Стойността на израза \(\sqrt{(-9)^2}.\sqrt{3^{-6}}\) е:

3. Множеството от допустимите стойности на израза \(\frac{x^2-1}{x^2-3x+4}+\frac{x-1}{x^2+1}\) е:
4. Решенията на неравенството \(\frac{2x-3}{x-7}<1\) са:

5. Ако за числата m, n и k е изпълнено \({{\left(8\over3\right)}^m}>{\left({8\over3}\right)}^n\) и \({{\left({2\over3}\right)}^n}<{\left({2\over3}\right)}^k\)то:

6. На кое от посочените уравнения са корени числата
\(\sqrt2\) и \(-\sqrt5\)?


7. Изразът \((\sinα+\cosα)^2-1\) e тъждествено равен на:

8. В равнобедрен триъгълник с основа 10 cm центърът на вписаната окръжност дели височината към основата в отношение 3:1. Периметърът на триъгълника е:

9. В ΔABC медианата \(CM\bot BC\) , МВ = 5 cm и ВС = 3 cm. Дължината на страната AC e:10. Параболата от чертежа е графиката на функцията:


11. Шестият член на редицата с общ член an=3(n+3),\(n \in N\) е член и на редицата с общ член bn=m(m-6) \(m \in M\). Тогава m е равно на:12. За крайна аритметична прогресия е дадено, че a1=-11 , a2=-8, Sn=25, \((n \in N)\) Да се намери броят n на членовете ѝ.

13. Стойността на израза \(\sin({α+45°})\cosα+\cos({α+45°})\sinα\) при е:14. Отговорите на няколко човека на въпроса: „Коя е любимата ви цифра?“ са: 0, 4, 4, 6, 5, 3, 5, 7, 4, 8, 6, 7, 7, 1, 0, 7, 7, 0. Разликата M-S между медианата M и средноаритметичното S на статистическия ред е:

15. На кръговата диаграма e изобразенo съотношението на разходите за ток, вода, телефон, интернет и телевизия на едно семейство през месец март. Най-голямата сметка е тази за ток. Ако е известно, че сборът от останалите сметки е 133 лв., то разходите за ток са:


16. Намерете дължината на радиуса на описаната окръжност околоΔ ABC , за който AB = \(\sqrt{51}\) cm и \(\cos{\sphericalangle{ACB}}=0,7\).17. В ΔABC със странa АС = 3 cm и \(\sphericalangle{АCВ} = 135°\) точката M е средата на ВС. Ако АМ = \(\sqrt17\) cm, то дължината на cтраната ВС е:18. Трапецът ABCD е с основи АВ = 15 cm, CD = 5 cm и диагонали АС = 12 cm и BD =16 cm. Лицето на трапеца е:

19. В успоредника ABCD диагоналът BD = \(\sqrt3\) cm сключва със страните АВ и ВС ъгли съответно равни на 30° и 120° . Дължината на диагонала АС е:

Първият член на геометрична прогресия е равен на 2, а шестият ѝ член е равен на 64. Намерете сбора от първите пет члена на прогресията.

Децата в клуб по интереси са разделени на три групи. В две от групите има съответно 5 и 4 деца. Броят на начините да се състави отбор от 6 деца, в който се включват по 2 деца от всяка група, е 900. Колко са децата в клуба?

В ΔABC е вписана окръжност с радиус r = 2 cm, която се допира до страната АВ в точка Т. Намерете лицето на триъгълника, ако AТ= BC= 6 cm.

Намерете решенията на неравенството \(\frac{x^2-1}{x^2}+\frac{x^2}{x^2-1}\le2\)

Докажете тъждеството \(\frac{\sin2α-\sin3α-\sin4α}{\cos2α-\cos3α+\cos4α}=\frac{\sin6α}{1+\cos6α}\) за всички допустими стойности на α.