ДЗИ по цикъл "философия"


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ”

28 май 2019 г., Вариант 2


12и клас - цикъл "Философия" - Външно оценяване
1. Коя школа в психологията въвежда като понятие „несъзнаваното”?

2. Кое от изброените понятия е когнитивен процес?

3. „Пирамидата на потребностите” е свързана с името на:

4. Стадиите на развитие на морала се изследват от:

5. Кое от изброените понятия е психологическо?

6. В психологията относително постоянната представа, която човек има за себе си, се нарича:

7. Кое от изброените понятия е логическо?

8. По съдържание понятието Стара планина е:

9. Понятията кораб и плавателен съд са:

10. Кое от изброените съждения e конюнкция?

11. Основоположник на логиката в Античността е:

12. Кое от посочените е съждение?

13. Моралът и щастието се свързват в школата на:

14. „Понасяй с достойнство онова, което не можеш да промениш“ е възглед, характерен за:

15. Калокагатията е единство на:

16. С коя школа свързваме името на Зенон?

17. Договорите са предмет на:

18. Според Кант израз на моралната свобода е:

19. Коя от изброените институции представлява висшата законодателна власт?

20. Идеята за държавата като договорна общност НЕ е присъща за:

21. Коя от изброените институции е с най-дълъг мандат?

22. Първата българска конституция е наричана още:

23. Кои са субектите в правото?

24. Свободата на съвестта гарантира:

25. Кой е създателят на античната диалектика, чиято мисъл гласи: „Всичко тече, всичко се променя“?

26. Гносеологията е наука за:

27. Кое от изброените понятия е характерно за философията на Фридрих Ницше?

28. Трансцендентното е:

29. Херменевтиката е наука за:

30. Коя от изброените категории НЕ се отнася за екзистенциализма като философска школа?

31. Кои двама от изброените са натурфилософи?На всеки термин - фетишизъм, скептицизъм, егоизъм, екстраверт - съответства едно определение.Отбележете кой термин на кое определение съответства.

32. Тип личност, която фокусира енергията си предимно към външния свят.


33. съмнение в истинността на познанието


34. любов към себе си


35. любов към вещите и обожествяването им


36. Посочете кои от определенията са верни:

37. Прочетете внимателно твърдението на Аврелий Августин
Волята в нас винаги е свободна, само че не винаги е добра. Защото тя е свободна или от правдата, когато служи на злото, и тогава е зла; или от злото, когато служи на правдата, и тогава е добра.
Посочете кои твърдения са верни:

Прочетете текста и отговорете на въпросите към него.

„Ако се запитаме какво представлява идеалното състояние на духа, назовано щастие, лесно намираме на първо време отговора – щастието е да открием нещо, което би ни задоволило напълно. Но всъщност този отговор ни изправя пред две групи от проблеми. От една страна, редно е да се запитаме в какво се изразява субективното състояние на пълно задоволство. От друга, какви обективни предпоставки трябва да са налице в дадено нещо, за да успее то да ни задоволи.
„Щастието – казвал Мериме – е като желание да заспиш”. Ето една мисъл, представяща само едната страна на истината за сметка на всички останали. Сънят се противопоставя на будуването, както бездействието на действието. Има ли смисъл да схващаме щастието в живота като някакъв вид не-живот? Естествено, не.
Не ще можем да видим нищо ясно в този първостепенен проблем за щастието – кажете, – има ли случайно някой по-важен от него? – ако не започнем с наблюдението, че пред лицето на действителността субектът е чиста активност. Дали ще го наречете душа, съзнание, дух, или каквото искате, това, което сме представлява сноп от дейности и част от тях се осъществяват, а други се стремят към осъществяване. Следователно, състоим се от определени възможности за действия – да живеем значи да отприщим тези възможности, значи безспирно да ги превръщаме в действие. Иначе казано – ние сме възможност да видим, възможност да вкусим и чуем, възможност да си спомним, възможност да се натъжим и развеселим, да плачем и да се смеем, възможност да се обичаме и ненавиждаме, да развихряме въображението си, да знаем, да се съмняваме, да вярваме, да желаем или да се страхуваме.
Как можем да си представим щастието в облика на съня – отрицание на всичко това? Самият Мериме не твърди, че е като сън, а като желание да заспиш, а това желание означава волеизява, домогване, а не угасване и потъване в нищото.”
Хосе Ортега-и-Гасет, „Есета”, том 1


Какъв е основният проблем, който авторът разглежда в текста?

С какво е сравнено щастието от Мериме и защо авторът на текста не е съгласен с това определение?

Какво за Хосе Ортега-и-Гасет означава човек да живее?

Каква представа за щастие застъпва авторът на текста.

Напишете философско есе по един от зададените фрагменти!

1. „Човекът е разумно същество и като такова той намира в науката необходимата храна.“
Дейвид Хюм

2. „Мислите без съдържание са празни; интуициите без концепции са слепи...само от тяхното съединяване може да се роди познавателна способност.”

Имануел Кант
3. „Животът има своя собствена вътрешна динамика, той е склонен да расте, да се изразява и да бъде живян.“
Ерих Фром