ДЗИ по биология


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

29 август 2019 г.– Вариант 2.


12и клас - Биология - Външно оценяване
1. Коя от структурите НЕ се отнася към микросистемата?

2. Степента на въздействие на даден екологичен фактор, под която индивидите загиват, се нарича:

3. Коя структура на популацията се определя от съотношението между младите, зрелите и възрастните индивиди в нея?

4. Екосистемата е единство от:

5. Положително взаимоотношение между организмите е:

6. Каква форма на поведение при вълците илюстрира
изображението?


7. Екосистемите на Земята образуват:

8. Човекът замърсява околната среда чрез използване на:

9. Фигурата изобразява:


10. Ако в химичния състав на едно съединение се съдържат функционалните групи
-NH2 и -COOH, то най-вероятно е:


11. За биополимера, изобразен на схемата, е вярно, че е:


12. Надмолекулен комплекс, изграден от фосфолипиди и белтъци, е:

13. Органели, които осъществяват вътреклетъчното смилане, са:

14. Както еукариотните, така и прокариотните клетки притежават:

15. Репликацията е процес, при който молекулата ДНК:

16. За транскрипцията и транслацията е вярно, че:

17. Най-голямо количество АТФ се синтезира при процеса:

18. Източник на кислорода, отделен при фотосинтезата, е:

19. При митозата за разлика от мейозата:

20. Общото за митозата и второто мейотично делене е, че се:

21. Анализирайте графиката за активността на двата ензима и определете вярното твърдение.


22. Група от сходни по зародишен произход, структура и функция клетки, разположени в междуклетъчно вещество, образува:

23. Генотип, хетерозиготен и по двата гена, е:

24. Кое от изброените взаимодействия е алелно?

25. Фигурата изобразява унаследяване на признака форма на гребена. Кой фенотип съответства на генотип aabb?


26. Участници в клуб по биология засадили семена от обикновено глухарче - едната половина в ботаническата градина, а другата – високо в планината. След проведени наблюдения учениците установили, че планинските растения имали късо стъбло с мъхести листа, разположени в розетка. Растенията в ботаническата градина били с високо стъбло и гладки листа. Проведеният експеримент показва, че настъпилите изменения са:
1) мутации
2) наследствени
3) модификации
4) приспособления към промените на външната среда


27. Ларвите на жабите намаляват вътревидовата конкуренция, спрямо възрастните, защото:
1) дишат с хриле
2) нямат крайници
3) имат различно местообитание
4) приемат растителна храна


28. За вътрешното оплождане е вярно, че се извършва:
1) в женските полови пътища
2) със специализирани органи за копулация
3) с участие на акрозомни ензими
4) при всички биологични видове


29. Освен за пеперудите развитието, представено на фигурата, е характерно и за:
1. гущерите
2. акулите
3. мухите
4. бръмбарите


30. Панспермията е хипотеза за:
1) произхода на човека
2) произхода на живота на Земята
3) вечното (непрекъснатото) съществуване на живото
4) преноса на живото от други планети


31. Анконската порода овце възникнала спонтанно. От нормална родителска двойка се родило агне с къси и криви крака. Какъв вид изменчивост илюстрира примерът?
1) обратима
2) необратима
3) определена
4) неопределена


32. Кои твърдения за микроеволюционните процеси са верни?
1) Мутациите включват възникване и запазване на изменения в популацията.
2) Географската изолация възпрепятства свободното кръстосване между индивидите.
3) Популационните вълни са колебания в числеността на популацията.
4) Мутациите се пренасят от една популация в друга чрез миграции.


33. Културната слива е получена в резултат на хибридизация между трънка и джанка и последващо удвояване на хромозомния набор. Това е пример за:
1) мигновено видообразуване
2) географско видообразуване
3) макроеволюция
4) микроеволюция


34. Биологични фактори на антропогенезата са:
1) наследствената изменчивост
2) развитие на познанието
3) естественият отбор
4) придобиване на опит


35. Кои анатомични особености на археоптерикса са доказателство за произхода на птиците от влечугите?
1) размер на врана
2) остри зъби в човката
3) хранене основно с насекоми
4) крила, завършващи с остри нокти


На графиката е представена динамиката на числеността на три популации (чакали, лисици и вълци) в една горска екосистема. Анализирайте я и отговорете на въпросите.


36. Колко е броят на вълците през месец май?


37. Нараства или намалява броят на чакалите в периода май – юли?


38. През кой месец броят на вълците е два пъти по-малък от броя на лисиците?


39. Популацията на кои животни е най-многочислена през септември?


Анализирайте данните от текста и графиката и отговорете на поставените въпроси.
През XX век в Австралия числеността на зайците силно нараснала, което застрашило растителността. В резултат от вирусна инфекция (миксоматоза) загиват около 90% от зайците, а днес от заболяването страдат само около 5%.


40. Колко е числеността на зайците през 1900 г.?


41. През коя година числеността на зайците е най-висока?


42. Коя е пряката причина за рязкото намаляване на числеността на зайците?


43. Кое трофично ниво заемат зайците?44. Кои от изброените органични съединения са въглехидрати?
(Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ЧЕТИРИ отговора)


Разгледайте изображенията и напишете срещу съответните букви наименованието на:


45. Наименованието на органел 1:


46. Наименованието на органел 2:


47. Групата органели, към която се отнасят, според броя мембрани, с които са ограничени от цитозола:


48. Функцията на органел 2:


49. Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ЧЕТИРИ верни твърдения, отнасящи се за еукариотните клетки.
Допълнете описанията на двете заболявания при човека, като избирате от
следните предложения:

тетанус;
синдром на придобита имунна недостатъчност;
един вид бели кръвни клетки (Т-лимфоцити);
главния и гръбначния мозък;
кожата;
кръвоносните съдове.


Текст 1
ХИВ (HIV) е вирус, който атакува имунната система. Предава се по полов и кръвен път, също от болна майка на новороденото й дете. Вирусът поразява (1) , навлиза в тях и ги уврежда. Той причинява болестта (2) . Симптомите са треска, изпотяване, увеличени лимфни възли, слабост и загуба на тегло.

Текст 2
При убождане със замърсени остри предмети в човешкия организъм може да
проникне подвижна пръчковидна бактерия. Тя поразява (3) . Настъпва парализа на лицевата мускулатура и болният не може да се храни. След няколко дни се появяват смущения в дишането, водещи до смърт. Тази болест е (4) . Превенцията е имунизация в ранна детска
възраст и профилактичен серум в случай на нараняване.


50. (1)


51. (2)


52. (3)


53. (4)


54. Отбележете верните съответствия между структури и генетични процеси.
(Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ПЕТ отговора)

Разпределете всеки от метаболитните процеси ( 1, 2, 3, 4 ), характерни за еукариотите, към съответната клетъчна структура (А, Б, В и Г) , в която протичат.
(Отговорите напишете с цифри срещу съответната буква)
1. гликолиза; 2. фотолиза; 3. цикъл на Калвин; 4. дихателна верига;

А) цитозол
Б) строма
В) вътрешна митохондриална мембрана
Г) тилакоидни мембрани


55. А)


56. Б)


57. В)


58. Г)


Открийте съответствията между фигурите (1, 2, 3, 4) и описанията (А, Б, В, Г).
(Отговора напишете с цифра срещу
съответната буква.)А) Хромозомите се подреждат в екватора на делителното вретено.
Б) Формира се делително вретено.
В) Образуват се две нови ядра.
Г) Двете хроматиди на всяка хромозома се разделят.


59. А)


60. Б)


61. В)


62. Г)


При опрашване на червеноцъфтящи (R1) с бялоцъфтящи цветове (R2) от растението Нощна красавица всички индивиди в F1 са с розови цветове. Напишете срещу съответните букви:

63. вида хибридизация:


64. вида взаимодействие на гени:


65. разпадането по фенотип в F2 (А:Б:В)


66. разпадането по генотип в F2(А:Б:В)


В таблицата са представени генетични болести при човека и тяхна характеристика. Напишете срещу 1, 2, 3 и 4 съответния вид мутация, на която се дължат тези заболявания, като избирате от: генна, геномна или хромозомна.


67. 1.


68. 2.


69. 3.


70. 4.


Направете твърденията верни за половия процес, представен на фигурата.


71. Клетка 2 се образува при процеса:72. Клетки 1 и 2 имат хромозомен набор.73. Процесът, означен с цифра 3, е:74. Клетката, означена с цифра 4 е:75. Кои от изброените примери се отнасят към ароморфози:

76. Кои от изброените примери се отнасят за идиоадаптации:

Кои от посочените палеонтологични доказателства за еволюцията спадат към съответната основна група.

77. ръководни вкаменелости:

78. изкопаеми преходни форми:

79. филогенетични редове: