дзи по цикъл "философия"


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ”

29 август 2019 г., ВАРИАНТ № 2


12и клас - цикъл "Философия" - Външно оценяване
1. Кое НЕ е познавателен психичен процес?

2. Кое ниво е в основата на пирамидата на потребностите на Маслоу?

3. Вътрешното основание, което е накарало Иван да започне уроци по пиано, за да е в една група с Теодора, се нарича:

4. Доминиращият стил решава конфликтите чрез:

5. Горен и долен праг на чувствителността се измерват при:

6. Интроспекцията е:

7. Ако е истинно съждението „Някои прилепи не са кръвожадни”, то кое от изброените съждения ще бъде НЕИСТИННО?

8. Какво е съждението: „Някои хора са русокоси”?

9. Кое от следните понятия е с най-малък обем?

10. Какво следва от съжденията „Метълите не обичат диско“ и „Рапърите не обичат диско“?

11. Кое от изброените съждения е общо?

12. Кое от следните твърдения нарушава закона за непротиворечието?

13. Аристотел определя справедливостта като:

14. Съвестта като „вътрешен съдник“ е основна за етиката на:15. При кой философ доброто е неделимо от истината и красотата?

16. Кой от проблемите НЕ е проблем на съвременната биоетика?

17. Как ще допълните твърдението „Човек е осъден...”, за да цитирате правилно Жан-Пол Сартър:

18. В израза „категоричен императив“ думата „категоричен“ означава:

19. Кое изискване се отнася до правата на животните?

20. Коя е „четвъртата власт”?

21. Кой от изброените конфликти изисква правна регулация?

22. В Република България съдебната власт е:

23. Кой е основният правен закон в Република България?

24. Всеобщото избирателно право в Република България НЕ се отнася за:

25. Кой е философът на Френското просвещение, който заклеймява фанатизма и изтъква толерантността?

26. Ако един философ е последователен привърженик на монизма, то той НЕ може да твърди, че:

27. На кой философ принадлежи идеята, че на човека трябва да се гледа винаги като цел и никога като средство?

28. Дуализмът е възглед, според който:

29. Иронията във философския диалог е:30. Възгледът на Дж. Бъркли, че материалният предмет е сноп от усещания, се определя като:

31. С кое от философските направления – херменевтика, рационализъм,
сенсуализъм, феноменология
– свързвате твърдението на Джон Лок?Запишете само едно от посочените направления.

Бих искал някой да се опита да си представи вкус, който не е изпитвало никога небцето му, или да си състави представа за миризма, която не е усещал никога.32. Изберете точно две двойки понятия, които са от специален интерес в областта на метафизиката:
33. Посочете за кое измежду етическите учения: натурализъм, утилитаризъм, волунтаризъм, ригоризъм, евдемонизъм, хуманизъм са характерни следното твърдение:
Полезното е в основата на ценността34. Посочете за кое измежду етическите учения: натурализъм, утилитаризъм, волунтаризъм, ригоризъм, евдемонизъм, хуманизъм са характерни следното твърдение:
Изпълненият дълг е смисълът на човешкия живот.Запишете с ДА или НЕ кои от посочените твърдения за трите епохи са верни и кои не:
1. За Новото време – водещо начало е призивът да се изследва природата.
2. За Средновековието – природата е механична и необозрима Вселена.
3. За Античността – природата се възприема като хармоничен Космос, нравствен и
естетически образец.


35. 1.


36. 2.


37. 3.


Прочетете текста и изпълнете задачите към него.

„Както рожбите на живите същества са уродливи най-напред, такива са и всички нововъведения, които са рожби на времето. … Всяко лекарство е без съмнение нововъведение. И тоя, който не иска да прилага нови средства, трябва да очаква нови злини, тъй като времето е най-големият новатор. И ако времето променя редовно нещата и те отиват на зле, а никаква мъдрост и никакви съвети не ще ги променят, как ще свърши всичко това? Наистина това, което е станало обичай, макар и да не е добро,
поне е добре приспособено. И всички тия неща, които са съществували дълго време заедно, са станали неразделни, докато новите неща не прилягат така добре. Макар да помагат с полезността си, те все пак причиняват главоболия с несъответността си. Те са като чужденци и хората повече им се удивляват, отколкото да се отнасят благосклонно към тях.


На отделен лист запишете каква е основната тема на текста.

Определете дали следните твърдения са верни според автора на текста.
Срещу номера на всяко твърдение отбележете с „да“ или „не“ дали е вярно.
1. Нововъведенията първоначално изглеждат уродливи.
2. Нововъведенията са вредни, защото причиняват бъркотия.
3. Времето е най-големият новатор.
4. Прилагането на нови средства трябва да се избягва на всяка цена.


38. 1.


39. 2.


40. 3.


41. 4.


На отделен лист запишете защо според автора този, който не иска да прилага нови средства, трябва да очаква нови злини?На отделен лист запишете какво според автора е предимството на това, което е станало обичай, дори да не е добро?

На отделен лист напишете философско есе по един от зададените
фрагменти
!

1. „За този, който иска да усъвършенства своя ум, по-важно е да размишлява,
отколкото да заучава.”
Рене Декарт
2. „Ако човек извършва тази или онази нравствена постъпка, той още не е
добродетелен, а е добродетелен само тогава, когато този начин на поведение е
постоянна черта на неговия характер.”
Хегел
3. „В момента на интерпретацията социологът вече е философ.”
Мерло Понти