ДЗИ по география и икономика


ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 29 август 2019 г. – Вариант 2


12и клас - География - Външно оценяване
1. Кой процес НЕ е характерен за атмосферата?

2. Коя от посочените геоложки структури е гънкова?

3. Коя природна зона заема големи площи в Африка, а липсва в Европа?

4. В коя от посочените страни средната продължителност на живота е най-малка?

5. Демографска политика е:

6. Коя от посочените страни е федеративна по форма на държавно устройство?

7. Коя от посочените международни организации се занимава с въпросите на образованието, науката и културата?

8. Коя двойка отрасли са от различни сектори на стопанството?

9. Зa коя група страни е типично бубарството?

10. Кой от посочените подотрасли на леката промишленост е зависим в найголяма степен от животновъдството?

11. Коя страна е част от Източноевропейския регион?

12. Последиците от кое опасно природно явление са изобразени на снимката?


13. С коя от посочените държави България има обща граница с дължина 609 км?

14. Кои гранични контролно-пропускателни пунктове се намират на границата със Сърбия?

15. Кои от посочените форми на релефа са резултат от карстови процеси?

16. В Родопския басейн се добива:

17. В териториалния обхват на коя климатична област попадат котловините Карловска и Казанлъшка?

18. Кой от посочените почвени типове НЕ е разпространен в Северна България?

19. Национален парк НЕ е:

20. Коя от котловините е разположена в Краището?

21. Коя демографска характеристика за населението в България НЕ е вярна?

22. Към градовете с население от 50 000 до 100 000 души НЕ се отнася град:

23. Коя двойка фактори за възникване и развитие на селищата НЕ е от групата на природогеографските?

24. В кое съчетание „период в развитието на стопанството – особености“ има съответствие?

25. Коя от посочените земеделски култури НЕ е техническа култура?

26. Коя от посочените земеделски култури НЕ е техническа култура?

27. Центрове на пивоварната промишленост в Югозападния регион са:

28. Кой от посочените градове НЕ е основен център на химическата промишленост?

29. Производството на прокат се отнася към:

30. Кой от посочените географски региони в България е най-малък по площ?

31. В коя административна област са разположени старите български столици Плиска и Велики Преслав?

32. За кой вид географско положение се отнася следната характеристика:
„Разкрива отношенията на дадена територия към обекти извън нея, които оказват влияние върху социално-икономическото ѝ развитие, както и влиянието на икономическия потенциал на съседни страни, на световни и регионални производствени центрове и пазари.“33. Напишете името на географския обект с голямо значение за морския транспорт, обозначен с цифра 1.
34. Напишете името на държавата, на чиято територия се намират мегаполисите Чипитс и Босваш.


35. Напишете за коя планина в България се отнася следното описание:
„Между долините на реките Марица, Тунджа и Сазлийка е разположена масивна планина с най-висок връх – Вишеград (856 м). На изток от нея са Дервентските възвишения“.Напишете последователно наименованията на административните области, обозначени с номера 1., 2. и 3. на картосхемата.


36. 1


37. 2


38. 3


39. Напишете за кой географски регион в България се отнася следното описание:
„Разполага с най-големи запаси на манганова руда и е с големи ветрови ресурси. В него липсва планинската климатична област. Регионът се характеризира с традиции в производството на порцелан, фаянс и стъкло.“Срещу номера от 1. до 5. вкл. напишете имената
на столиците на най-големите по територия страни в света, обозначени накартосхемата, а срещу номера от 6. до 10. вкл. – имената на посочените държави.


40. 1


41. 2


42. 3


43. 4


44. 5


45. 6


46. 7


47. 8


48. 9


49. 10


Срещу номера от 1. до 7. вкл. напишете имената на посочените реки, а срещу номера от 8. до 15. вкл. – имената на областните градове, разположени по техните поречия.


50. 1


51. 2


52. 3


53. 4


54. 5


55. 6


56. 7


57. 8


58. 9


59. 10


60. 11


61. 12


62. 13


63. 14


64. 15


Писмена разработка
Напишете на отделен лист хартия писмена разработка върху:
Характеристика на Югоизточен регион
А) Обща характеристика на стопанството
Б) Първичен сектор
В) Вторичен сектор
Г) Третичен сектор
Д) Проблеми и перспективи за развитието на региона