ДЗИ по български език и литература


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

28 август 2019 година


12и клас - Бълг. ез. и литература - Външно оценяване
1. В кой ред е допусната правописна грешка?

2. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

3. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?4. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?

5. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?6. В коя от подчертаните думи НЕ е допусната граматична грешка?
На увеселителната яхта, управлявана от двама капитана, пътуваха трийсет очаровани от красотите на Канарските острови пасажера. Обслужваха ги няколко любезни сервитьора, а за доброто им настроение се грижеха два музикални състава.


7. В кое изречение е допусната грешка при членуването?

8. В кое изречение е допусната граматична грешка?

9. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?10. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?11. В кое изречение НЕ е допусната лексикална грешка?12. Кое фразеологично словосъчетание е различно по смисъл от останалите?13. От коя творба е посоченият откъс?

Черкова пусна и народът занавлиза в училището, както е обичаят, да види годишните успехи на учениците. Прекрасни венци окичваха вратите, прозорците и катедрата; а образът на св. Кирила и Методия погледваше из великолепно кръжило от трендафили и росни цветя, и клончета от ела и чемшир. Скоро предните чинове се
запълниха от ученичките, а всичкото останало място – от публиката, по-предните хора
от която стояха напред, а някои даже на столове.


14. В кой ред авторът на всички творби е Пейо Яворов?

15. Нягул и Куцар са герои от творба на:

16. Коя от творбите е фейлетон?

17. В коя творба се открива идеята за невъзможната любов в условията на робското живеене?18. Кой от посочените герои на Елин Пелин е убеден, че приказките са необходими в живота на хората?

19. Защитата на България и на българското чрез езика, чрез красотата на природата, чрез героизма на народа в освободителните борби е характерна позиция в творчеството на:

20. В коя от посочените творби се откриват характерни особености на естетическия индивидуализъм?

21. Кулминация в разказа „Занемелите камбани“ е:

22. Какво е подчертаното изразно средство?

В уморения мрак
като копия златни пламтят светлини
и се губят по белия сняг.


Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително).

ТЕКСТ 1

Основополагащо за целия живот, възникнал на нашата планета, е неорганичното химично съединение вода. При повечето сухоземни видове, макар че не е тяхно местообитание, водата си остава основна съставка на вътрешната им течна среда. Между 60 и 90% от масата на тези живи същества се пада на нея. Всички жизнени процеси в човешкото тяло са свързани с водата. Тя регулира телесната температура в съответствие с външната температура и е среда, в която протичат редица биохимични процеси.
Водната молекула е изградена от три атома – два водородни и един кислороден. Водата е единственото химично съединение на планетата ни, което може да се срещне в естествена среда и в
рите си състояния: твърдо, течно и газообразно. Близо 71% от земната повърхност е покрита с вода, като значителна част се пада на моретата и океаните.
Поради естествения воден кръговрат водата от океаните и от моретата се изпарява и след това се връща на Земята под формата на валежи. Точката на кипене на водата зависи пряко от атмосферното налягане. Водата, намираща се на морското равнище, кипва при температура от 100°C, но с увеличаването на надморската височина температурата на кипене се понижава. Така например на връх Еверест водата кипи при 68°C.
В Европа 42% от общия добив на вода се използва в земеделието, 32% е предназначен за индустрията, 18% – за производство на енергия, а около 8% – за домакински нужди. Водата изпълнява важна роля и в икономиката заради способността ѝ да разтваря множество химични съединения, да служи като охладител в промишлеността и да предоставя удобна и екологична среда за транспорт. Друго важно приложение на водата е при производство на електроенергия чрез водноелектрически централи (ВЕЦ). Науката, занимаваща се със спецификата на преобразуването на енергията на движещата се вода, се нарича хидроенергетика.

ТЕКСТ 2

Чл. 4. Компонентите на околната среда са: атмосферният въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафтът, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи. (…)
Чл. 35. (1) Опазването и използването на водите и водните обекти се основават на дългосрочна държавна политика.
(2) Дългосрочната политика по опазването на водите и водните обекти е основана на рационалното управление на водите на национално и басейново равнище с основна цел постигане на добро състояние на всички води – подземни и повърхностни, за осигуряване на необходимата по количество и качество вода за:
1. питейно-битовите нужди на сегашните и бъдещите поколения;
2. благоприятното състояние и развитие на екосистемите и влажните зони;
3. стопанските и социалните дейности. (…)
Чл. 36. (4) Водовземането и ползването на водните обекти задължително е свързано с осигуряването на допустим отток в реките.
Чл. 37. Опазването на водите и водните обекти осигурява:
1. баланса между експлоатацията на водите и естественото им възстановяване;
2. съхраняването и подобряването на качеството на повърхностните и на подземните води


23. От коя сфера на общуване е Текст 1?

24. Кое от посочените твърдения е вярно за Текст 1?

25. Използваната в Текст 1 дума местообитание е:

26. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според Текст 1?

27. От коя сфера на общуване е Текст 2?

28. Текст 2 е част от:

29. Синоним на думата баланс, употребена в Текст 2, е :

30. В кой ред е посочено вярно твърдение според Текст 2?

31. Изброени са факти от двата текста, както и факти, които липсват в тях. В свитъка за свободните отговори запишете САМО буквите на отговорите, с които са означени ЧЕТИРИТЕ факта, ОТСЪСТВАЩИ в посочените текстове.


32. Запишете ВЪЗМОЖНО НАЙ-КРАТКО кое е ОБЩОТО, за което се говори в ДВАТА текста.


На отделен лист хартия формулирайте в рамките на 2 – 3 изречения СОБСТВЕНА теза по една от посочените теми:

Животът на Земята и водата
Човекът и природатаНа отделен лист запишете сбито и кратко (в резюме) основното от съдържанието на Текст 1.

За всяко празно място изберете НАЙ-УМЕСТНАТА от думите и я запишете в полето за свободни отговори.

Антибиотиците са признати за едно от най-големите медицински ………… (А) на XX век. Лекуват от незначителни до ………… (Б) живота инфекции. За антибиотиците е важно предварително да се установи дали са в състояние да унищожат бактериите, или поне да ограничат техния ………… (В). В момента най-големи усилия се полагат за ………… (Г) употреба на тези лекарства.


33. А) направления, изследвания, открития


34. Б) спасяващи, застрашаващи, увреждащи


35. В) растеж, проект, прием


36. Г) правдивата, правилната, праведната


Запишете правилните ФОРМИ на местоименията, поставени в скоби.

37. Иван така и не разбра (кой/кого) от учениците бяха отличили в конкурса.


38. Изпълнителят, (чийто/чиито) песни получат най-много гласове, ще спечели конкурса.


39. Дъщеря ми получава забележки в училище, защото редовно забравя учебниците (си/ѝ) вкъщи.


Запишете правилните ФОРМИ за учтива форма на думите, поставени в скоби.

Господине, бихте ли ми (казал) дали сте (информиран) лично относно предстоящото пътуване и дали сте (потвърдил) в онлайн платформата ни, че приемате нашите условия? 40. (казал)


41. (информиран)


42. (потвърдил)


В текста са пропуснати САМО ПЕТ препинателни знака. Препишете текста в свитъка за свободните отговори, като поставите пропуснатите знаци.

Сдържайки вълнението си младата поетеса подписа и последната книга, след което се обърна към присъстващите с думите Скъпи приятели благодаря за вниманието! Пожелавам на всички свои читатели да могат и да мечтаят и да сбъдват мечтите си.


Прочетете творбата „Пловдив“ и изпълнете 38. и 39. задача.

Как бяха скръбни мойте детски дни!
О, колко много сълзи спотаени!
Тук първи път се моя взор стъмни
и безпощадна буря сви над мене.
Тук първи път чух възглас: – Престани
да вярваш и да дириш – забранен е
на любовта плодът – и в зли страни
мечтите ти навек ще бъдат пленни.
И днес аз бродя в тоя скръбен град –
едничък дом на мойта скръб бездомна –
аз бродя за утехата нерад –
и кат загубен в пустошта огромна.
И толкоз черни мисли ми тежат,
че аз не искам нищо да си спомна.


В свитъка за свободните отговори запишете с ЦИТАТИ от текста САМО ДВА ПРИМЕРА (ЧРЕЗ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ), които се отнасят конкретно към града.

В свитъка за свободните отговори със СВОИ ДУМИ запишете, като имате предвид текста, ДВА ПРИМЕРА за отношението на лирическия герой към спомена.

43. Захаринчо е герой от творбата на:

44. Варвара е герой от творбата на:45. Фратю е герой от творбата:46. Стоилка е геориня от творбата:

47. „Кочо“ е творба от автора:48. „Заточеници“ е творба от автора:

Аргументативния текст напишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото място.

Прочетете откъса от книгата на Алеко Константинов „Бай Ганьо“ и в свитъка за свободните отговори напишете аргументативен текст в обем до 4 страници на тема Родното и чуждото. Преди текста отбележете жанра му – интерпретативно съчинение или есе.

Разговор между бай Ганя и „опърничавото хлапе“ не можа да се завърже. От първа среща и инстинктивно някак те сетиха, че не са един за друг, защото, според българската пословица (ех, че изящни пословици е създал българският гений!), „краставите магарета през девет баира се подушват“. Единият дошъл от България, другият живял в Европа, все би имало какво да поприказват, понеже все пак трябва да има някоя различка между Запада и нашата татковина. Впрочем, тая разлика бай Ганьо не я сещаше и как ще я сети! Той, дето ходи, носи със себе си своя атмосфера, свои нрави и обичаи, търси си жилище по своите вкусове, среща все свои хора, на които е навикнал и в които, разбира се, не вижда нищо ново: отиде ли във Виена, той ще се спре в хотел „Лондон“, там е също така задушено, също мирише на кухня и на сернисти водород, както и у дома му; среща се със
същите турци, гърци, арменци, сърби, арнаути, каквито е привикнал да среща всеки ден; няма да иде в кафе „Хабсбург“, понеже го е страх да не го оскубят, а ще влезе пак в гръцкото кафене, което е също тъй нечисто и задушено от вечен дим, както са и нашите кафенета. За търговия ли отива, ще иде при българите търговци, а чрез тях той даже не сеща, че влиза в съприкосновение с европейци. А че именно вън от тая ограничена сфера се почва европейският живот, той нито знае и като че не иска даже и да знае.
Възпитанието, нравственият мир на европееца, домашната му обстановка – плод на вековна традиция и постепенно усъвършенствуване умственото движение, обществените борби и начинът на воденето им, музеите, библиотеките, филантропическите учреждения, изящните изкуства, хилядите проявления на прогреса не обременяват вниманието на бай Ганя.
„Чунким баща ми все опери е слушал“ – каже бай Ганьо и обаян от този принцип на окаменелост и ултраретроградство, не се стряска твърде много от „новата мода“, т.е. от цивилизацията. Но при всичко това бай Ганьо няма доблестта на китайците – да се огради със стена против нахлуването на цивилизацията и при всичко, че го въодушевява принципът „баща ми това не е правил и аз няма да го правя“, но току видиш, че си облякъл чиста риза, турил си ръкавици, па кога го назорят, облича и фрак, сърди се, смее се, ама облича фрака. Чуваш го, че казва „pardon“, говори за „костентуцията“, похвалява се сам-там, че обича „супа“, когато всъщност една люта чорба би предпочел от всички европейски гозби.