Тест по математика за VII клас, НВО 2019-1


 НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА – VII клас, 19 юни 2019 година ВАРИАНТ 1 ПЪРВИ МОДУЛ


7и клас - Математика - Външно оценяване
1. Кое от дадените равенства е вярно?$ $2. Стойността на израза \(2y-4y^2\) за y=-0,5 е:3. Изразът\(1-(1-x^2)\) е тъждествено равен на:4. Изразът \(4x^2y-8xy+12xy^2\) е тъждествено равен на:5. Коренът на уравнението \((x-10)^2=(2-x)^2\) е:

6. Уравнението \(|x+7|=3\) има:7. Вероятността при хвърляне на зар да се падне просто число, е:

8. Решенията на неравенството \(1-3x\geq0\) са числата от интервала:9. Лицето на околната повърхнина на прав кръгов цилиндър с диаметър 10 cm и височина
3 dm е:10. На чертежа правите a и b са успоредни, \(\measuredangle{CAB}=30\circ\), AD е ъглополовящата на CAB.
Мярката на MDA е:11. По данните от чертежа определете мярката на\( \sphericalangle AOM\).12. В ΔABC на чертежа мерките на ъглите при
върховете А, B и C са в отношение съответно 2 :3: 4
и праватCM\(\parallel\)AB. Мярката на \(\sphericalangle ACM\) е:13. По данните от чертежа е вярно, че:14. Точката М е средата на хипотенузата АВ в правоъгълния ΔABC на чертежа. Ако \(\sphericalangle\)ABC=30° и CP\(\perp\)AB, то е вярно, че:15. От квадрата с дължина на страната а е изрязан оцветеният правоъгълник. По данните от чертежа лицето на неоцветената част от квадрата се представя с израза:


16. На чертежа симетралите на страните АС и ВС в ΔABC се пресичат в точка О. Ако \(\sphericalangle\)АСВ=85° , \(\sphericalangle\)ACO=25° и ВС = 6 cm, то
дължината на АО е:17. Спортна площадка има формата, изобразена на чертежа с плътната линия. Ако PMNK е правоъгълник, KN=20 m, MN=15m и KT=23 m, то обиколката на площадката (в метри) e:Дадено е неравенството \(x^2-5\leq x(x+1)\):На отделен лист хартия представете графично
решението на неравенството и запишете целите отрицателни числа, които са негови решения.


Пресметнете и запишете средноаритметичното на целите отрицателни решения на неравенството.

В библиотека доставили S на брой помагала по три учебни предмета – математика, литература и чужд език. Ако помагалата по математика са х на брой, по литература са с 5 по-малко от математическите, а по чужд език – с 5 повече от половината на математическите, то:

На отделен лист изразете и запишете чрез х броя на помагалата по литература и по чужд език.

На отделен лист изразете и запишете чрез x броя на помагалата S и приведете израза в нормален вид.

Пресметнете и запишете броя на помагалата по трите учебни предмета, ако S = 200:

Пресметнете и запишете броя на помагалата по трите учебни предмета, ако S = 200:

18. литература:


19. чужд език:


20. математика:


Броят на превозните средства, заредили гориво на бензиностанция, е представен на кръговата диаграма. Общият брой на камионите и на мотопедите е \(1\over3\)от всички превозни средства, заредили гориво.21. Намерете и запишете броя на всички превозни средства, заредили гориво.


Намерете и запишете на отделен лист хартия с несъкратима дроб каква част от всички превозни средства са автобусите.22. Запишете с число градусната мярка на ъгъла на сектора, с който е представен броят на автобусите на кръговата диаграма: