ДЗИ по цикъл "Философия"


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЦИКЪЛ "ФИЛОСОФИЯ"
29 май 2018 г. – Вариант 1

12и клас - цикъл "Философия" - Външно оценяване
Отговорете на задачите от 1. до 30. вкл.

1. За лидерството НЕ е характерно:

2. Кое от посочените НЕ можем да изразим само с езика на тялото?

3. Коя от следните теории предполага, че поведението на човека в голяма степен се влияе от силите на подсъзнанието?

4. Кое от следните твърдения НЕ свързвате с бихевиоризма?

5. Кое от изброените понятия НЕ е емоционално преживяване?

6. Кой от посочените подходи в общуването НЕ допринася за успешното решаване на конфликти?

7. Коя от изброените двойки включва кръстни понятия?

8. С кой от логическите съюзи трябва да свържем твърденията „Морето е спокойно.” и „Няма вълни.”, за да образуваме импликативно съждение?

9. Кой от посочените термини НЕ се използва в логиката?

10. Какъв извод може да се направи от предпоставките „Всички езера са сини.” и „Сребърна” е езеро.”?

11. Какво следва от предпоставките „Ако вали дъжд, то е мокро“ и „Мокро е“?

12. Общото между понятията „кентавър” и „самодива” е, че те са:

13. Според Кант дългът е отношение:

14. Моралната философия на Аристотел може да бъде наречена:

15. Биоетиката НЕ се отнася до проблема за:

16. Моралните закони трябва да се спазват категорично като дълг според:

17. Защитниците на твърдението „В морала няма универсални ценности, всички морални възгледи са еднакво валидни и приемливи.” наричаме:

18. Според Сартр индивидуалният избор е свързан с морала, защото:

19. Философията на правото НЕ изучава:

20. Коя от посочените двойки понятия е основна за сферата на правото?

21. Към същността на правото отнасяме:

22. Гражданското общество се отнася до отношенията между:

23. Кой ред съдържа основни характеристики на анархията?

24. Договорът от Маастрихт от 1992 г. се свързва със:

25. Кой от посочените въпроси е епистемологичен?

26. Кое от посочените твърдения НЕ се отнася до философията на Платон?

27. За да постигне истинно познание, Декарт използва метода на:

28. За кое философско направление е централно понятието „полза”?

29. Категоричното определяне на дадено събитие като причина за друго събитие се нарича:30. Философското схващане, че съществуват две коренно различни начала, определяме като:

31. Напишете кое от изброените права НЕ е гражданско: право на упражняване на
глас, право на защита, право на мирен протест, право на живот
.Посочете две понятия, които свързвате с философската херменевтика.

Напишете в какво отношение се намират двете прости съждения и определете каква ще бъде стойността на второто съждение, ако първото е истинно.

1. Някои мечки са хищници.
2. Всички мечки са хищници.


Запишете три отличителни черти на правовата държава.

Прочетете текста и изпълнете задачите към него (от 32. до 35. включително)

„Човекът е загадка в света и може би най-великата загадка. Човек е загадка не като животно и не като социално същество, не като част от природата и обществото, а като личност, именно като личност. Целият свят не представлява нищо в сравнение с човешката личност, с единственото лице на човека, с единствената му съдба. Човек преживява агония и иска да знае кой е той, откъде е дошъл и къде отива.[...] Именно осъзнаването на личността в човека говори за неговата висша природа и висше призвание. Личността не прилича на нищо друго в света, с нищо не може да бъде съпоставена и сравнена.[...]
Човекът, изучен от биологията и социологията, човекът като природно и социално същество е рожба на света и протичащите процеси в света. Но личността, човекът като личност не е дете на света, той има друг произход. Личността е пробив, разкъсване на този свят, внасяне на нещо ново.[...] Човекът е личност не по природа, а по дух. По природа той е единствено индивид. [...]
Личността в никакъв случай не е готова даденост, тя е задание, идеал на човека. Личността се самоизгражда. Нито един човек не може да каже за себе си, че е завършена личност. Личността трябва сама да се изгради, да се обогати, да се изпълни с универсално съдържание, да постигне единство на целостта в течение на целия си живот. [...] Израстването на личността, реализацията на личността съвсем не означава
образуване на цялото от части, а творчески актове на личността.“
Николай Бердяев, За робството и свободата на човека32. Кои са трите аспекта на същността на човека според Бердяев?

33. В какво се състои противоречието между „човека като природно и социално същество” и „човека като личност” според текста?

34. Посочете най-малко три характеристики, които според Бердяев определят същността на личността.

35. Как Бердяев защитава тезата, че личността е „задание” и „идеал”? С кое философско направление можете да свържете тази теза?Напишете философско есе по един от зададените фрагменти!

1. „Философията, собствено казано, е носталгия, копнеж навсякъде да сме си у дома.“
Новалис

2. „Най-важна е онази наука, която ни отчуждава от злото.“
Антистен

3. „Свободата на човек не се състои в това да може да прави каквото си иска, а в това да не трябва да прави това, което не иска.”
Жан Жак Русо