ДЗИ по цикъл "Философия"


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЦИКЪЛ "ФИЛОСОФИЯ"
29 август 2018 г. – Вариант 2

 


12и клас - цикъл "Философия" - Външно оценяване
Отговорете на задачите от 1. до 30. вкл.

1. Зигмунд Фройд е представител на:

2. Кое НЕ е познавателен психичен процес?

3. Колберг свързва моралното развитие на личността преди всичко с промяна в:

4. Какво е характерно за либералния стил на възпитание?

5. Психоанализата е школа в:

6. Кое ниво е в основата на пирамидата на потребностите на Маслоу?

7. По своя обем понятията „литература” и „поезия” са:

8. Коя от посочените двойки описва елементите на простото съждение като логическа форма?

9. Поредицата от понятия „животно→бозайник→куче“ е пример за:

10. Кое от изброените съждения е конюнкция?

11. Какво е отношението между обемите на понятията човек – българин?

12. Съжденията „Всички хора са талантливи” и „Нито един човек не е талантлив”:

13. Разбирането за морала като съобразяване с природата и подчиняване на законите й се свързва с учението на:

14. В своето творчество Ницше утвърждава:

15. Етиката се занимава с:

16. Съвестта като „вътрешен съдник“ е основна за етиката на:

17. Кое от посочените е типична етическа категория?

18. На кого принадлежи идеята, че човек съзнателно се отказва от свободата си, като „бяга” от нея, описана в произведението му „Бягство от свободата“?

19. Конвенцията за правата на детето на ООН е приета през:

20. Посочете вярното твърдение:

21. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение:

22. Главната задача на ЮНЕСКО е да:

23. Република България е:

24. Президентът на Република България се избира от:

25. Кое от изброените понятия НЕ принадлежи на Фридрих Ницше?

26. Кой от следните автори НЕ е представител на екзистенциализма?

27. За Талес първоосновата на света е елементът:

28. За коя епоха е характерно разделението на философите на емпирици и рационалисти?

29. В античната философия понятието за атом се свързва с:

30. Коя от посочените сфери е предметна област на философията?

31. С кой древногръцки философ свързвате първата теория за идеалната държава?


32. Съждението "Земята е мокра тогава и само тогава, когато вали дъжд." е:33. Съждението "Ако вали, улиците са мокри." е:

34. Съждението "Вчера времето е било меко и е подухвал вятър." е:

35. Съждението "Вчера валя или дъжд, или сняг." е:

Посочете трите вида власт в една демократична държава и техните задължения.

36. С творчеството на кой от изброените философи – Кант, Декарт и Талес, свързвате следния философски въпрос:

В какво можем да се съмняваме?37. С творчеството на кой от изброените философи – Кант, Декарт и Талес, свързвате следния философски въпрос:

Как е възможно познанието?38. С творчеството на кой от изброените философи – Кант, Декарт и Талес, свързвате следния философски въпрос:

Коя е първоосновата на света?Прочетете текста и изпълнете задачите към него (от 39. до 42. включително)

„В обикновения смисъл думата „тълпа“ означава сбор от някакви индивиди, независимо от националност, занимание или пол, както и от случайните обстоятелства, които ги събират.  От психологическа гледна точка, изразът „тълпа“ придобива съвсем друго значение. При определени обстоятелства, и само тогава, един сбор от хора притежава нови и съвсем различни характерни черти от тези на всеки съставящ го индивид.
Съзнателната индивидуалност изчезва, чувствата и мислите на всички единици се насочват в една и съща посока. Образува се една колективна душа, преходна, без съмнение, но разкриваща много ясни отличителни черти. Тогава колективът се превръща в това, което, по липса на по-точна дума, ще нарека „организирана тълпа“ или, ако ви се харесва повече, „психологическа тълпа“. Тя формира едно общо създание и е подчинена на закона за душевното единство на тълпите.
Тълпите не разсъждават. Те приемат или отхвърлят идеите без разграничение, не понасят нито спор, нито противоречие, а въздействащите им влияния са пълни господари на полето на техните усещания, със стремеж към бързо превръщане в действия. Умело обработените тълпи са готови на саможертва в името на внушения им идеал. Те познават само буйните и крайни чувства. Симпатията при тях бързо се превръща в обожаване, а едва породилата се неприязън - в омраза.“
Густав Льобон, „Психология на тълпите“39. Каква е основната тема от фрагмента?

40. Кои са характеристиките на процеса на превръщане на хората в тълпа?

41. Какъв тип емоции „познават“ тълпите? Дайте пример.

42. Защо тълпите са много лесни за манипулация?

Напишете философско есе по един от зададените фрагменти!

1. „Свободата и разпуснатостта са съвършено противоположни едно на друго понятия.“
Квинтилиан

2. „Избирайки да бъдем това или онова, ние в същото време утвърждаваме ценността на това, което избираме.“
Жан-Пол Сартр

3. „Няма важен въпрос, чието решение да не е част от науката за човека, а нито един въпрос не може да бъде решен достоверно, преди да сме се запознали с тази наука.“
Дейвид Хюм