ДЗИ по цикъл "Философия"


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ЦИКЪЛ "ФИЛОСОФИЯ"
22 май 2017 г. – Вариант 2

12и клас - цикъл "Философия" - Външно оценяване
Отговорете на задачите от 1. до 30. вкл.

1. В психологията вътрешното основание на човека за извършване на определено действие се нарича:

2. Според теорията на Колбърг коя комбинация съдържа мотиви, които съответстват на предконвенциалното ниво на морално развитие?

3. Кое понятие е характерно за психологическата школа на бихевиоризма?

4. Коя двойка понятия е характерна за психоанализата?

5. За интровертния тип личност НЕ е характерно да:

6. Кой от следните психични процеси е непосредствен?

7. Формата на мислене: „Всички мишки ядат сиренце. Джери е мишка. Следователно Джери обича да яде сиренце.“ определяме като:

8. Поредицата от понятия „кораб → пътнически кораб → презокеански туристически лайнер“ е пример за:

9. Какъв вид е съждението „Някои тийнейджъри спортуват редовно.“?

10. Коя от посочените двойки описва елементите на умозаключението като логическа форма?

11. Кое от понятията е с нулев обем?

12. Коя от следните импликации е НЕистинна?

13. Убеждение, според което няма абсолютно добро и зло, се нарича:

14. Чрез коя етическа категория се проявява свободата?

15. Кое НЕ е етическа категория?

16. Моралните измерения на "отглеждането" на органи за бъдеща трансплантация се изследват от:

17. Основното понятие в новозаветната етика е:

18. Доброволното следване на съдбата е характерно за:

19. Кое от изброените представлява правен израз на човешкото достойнство?

20. Коя от посочените категории НЕ се отнася към правото?

21. В правото човекът се схваща като:

22. На кое от условията трябва да отговаря един кандидат за президент на Република България?

23. В правото субектите се делят на:

24. Държава, в която законодателната, изпълнителната и съдебната власт са независими и взаимно контролиращи се, е с:

25. Според Жан-Пол Сартр:

26. Кой от изброените мислители принадлежи към Античната философия?

27. В учението на кой философ се обособява идеята за неразривното свързване на материята и формата като начала на всичко?

28. Противоположното на идеализма учение се нарича:

29. Според кое от ученията вродени идеи не съществуват?

30. Кое понятие НЕ е от областта на онтологията?

31. С кой философ свързвате понятието Свръхчовек?


32. Изберете само две понятия, които са характерни за философията на Кант:33. Групирайте по двойки като представители на рационализма следните философи:

34. Групирайте по двойки като представители на емпиризма следните философи:

Сложете „да“ за вярно и „не“ за невярно срещу твърденията в задачи 35,36 и 37:

35. Конформизмът е учение, според което човек трябва да се стреми да изяви своята самостоятелност.36. Една от причините за възникване на конформизма е чувството за несигурност.37. Конформизмът може да се определи като съобразяване с натиска на групата.Прочетете текста и изпълнете със свои думи задачите към него (от 38. до 41. включително)

„Към това от всекидневието на здравия човешки разсъдък се прибавя и простият мащаб на полезността, пред който философията се препъва. Талес, който се смята за най-ранен от гръцките философи, бил осмян от слугинята, която го видяла да пада в кладенеца, както гледал звездното небе. Защо да търси далечното, щом като е така несръчен в близкото!
И така, философията трябва да се оправдава. Това е невъзможно. Тя не може да получи оправдание от нещо друго, за което тя да е от полза. Тя може да знае, че се занимава с едно лишено от цел, безотносително към въпроса за полза и вреда дело на човека като такъв и че ще се осъществява, докато живеят хора. Даже враждебните на философията сили не могат да минат без да мислят своя собствен смисъл и да създават целенасочени мисловни образувания, които да заместват философията … Тези мисловни образувания също свидетелстват за неизбежността на философията за човека. Философията винаги е налице.
Тя не може да се бори, не може да се доказва, а може само да се сподели. Тя не се съпротивлява там, където бива отхвърлена, тя не триумфира там, където бива чута, тя живее в единодушието, което може да свърже всички с всички в дълбините на човешкия род.“
Карл Ясперс, „Въведение във философията“


38. Каква критика към философията изразява припомнената в текста историята за Талес и слугинята?

39. Възможно ли е (според текста на Ясперс) да се оправдае съществуването на философията с нещо извън самата нея?


40. Каква е ролята на философията в човешкия живот?

41. В какво се проявява силата на философията?

Напишете философско есе по един от зададените фрагменти!

1. „Цялото достойнство на човека е в мисълта.“
Блез Паскал

2. „Аз мога да съм свободен само в степента, в която другите са свободни.“
Карл Ясперс

3. „С истински учените се е случило това, което се случва с пшеничните класове: те се изправят високо и гордо, но докато са празни; изпълнят ли се със зърна и натежат ли, започват да се накланят и свеждат към земята.“
Монтен