ДЗИ по математика


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

29.08.2017 г. – ВАРИАНТ 1

 


12и клас - Математика - Външно оценяване
1. Кое от числата е най-голямо?2. Намерете стойността на A, ако \(\ A = {{log_{3}9} - {1 \over 4} {log_{2}} {1 \over 16} + {log_{1 \over 2} 4}}\).3. Множеството от допустими стойности на израза \(\ A = \sqrt{2 \over x - 3} + {1 \over 5 - x}\) е:

4. Стойността на израза \(\ {a^3.{(-a^3)}^4.a^{-12}} \over {(-a)}^7\) при \(\ a= \sqrt 3\) е равна на:5. Числата \(\sqrt 2\) и \(\ 2\) са два от корените на биквадратното уравнение:

6. Ако \(\ x_1\) и \(\ x_2\) са корени на уравнението \(\ x^2 - 16x + 12 = 0\), то изразът \(\ x_1(2-x_2) + 2x_2\) е равен на:

7. Стойността на \(\ cos2280°\) е:

8. Точките М и Р лежат на страната АС на \( \triangle ABC\), като \(\ CM:MP:PA = 2:3:4\). Отсечките PQ и MN са успоредни на \(\ AB(N \in BC, Q \in BC)\) и \(\ CQ = 15 cm\). Дължината на BN е:9. Aко \(\ cos\alpha = {1 \over 3}\), то стойността на \(\ cos 2\alpha\) е:10. За функцията \(\ y ={1 \over 4}x^2 - x + 1\) определете координатите на върха на параболата.11. Множеството от решенията на неравенството \(\ -x^3 > -4x\) е:12. Коя от зададените с формула за общия й член числова редица \(\ a_{1}, a_{2}...a_{n},....., \forall n \in \mathbb{N}\), е строго намаляваща?

13. Намерете частното на растяща геометрична прогресия, ако \(\ a_1 = 3\) и \(\ a_5 = 48\).14. Ако \(\alpha \in (0°;90°)\) и \(\ tg\alpha = {3 \over 2}\), то НЕВЯРНОТО твърдение е:15. Ако x е средноаритметичното на статистическия ред \(\ 2,2,3,5,8,13,21,34\) и y е средноаритметичното на реда \(\ 4,4,5,7,10,15,23,36\), то определете \(|x-y|\).

16. Броят на четните четирицифрени числа с различни цифри, записани с цифрите \(\ 1,2,3,4\) и \(\ 5\) е:

17. Намерете дължината на страната ВС на \( \triangle ABC\), ако \(\ AC = 6 cm\), \( \sphericalangle A = 30°\) и \( \sphericalangle C = 105°\).18. В правоъгълния \( \triangle ABC\), хипотенузата AB e \(\ 7 cm\) и проекцията AD на катета AC върху хипотенузата е \(\ 3 cm\). Дължината на BC е:19. В успоредника \(\ ABCD\) \(\ AB = 2 cm, BC = 1 cm\), \(\ AC \bot BC\) и \(\ AH \bot CD\). Отношението \(\ S_{\vartriangle AHD} \over S_ {ABCD}\) е равно на:20. Разликата от дължините на основите на трапец, вписан в окръжност, е \(\ 6 cm\) и котангенсът на един от ъглите му е \(\ 0,6\). Дължината на височината на трапеца е:

21. Пресметнете стойността на израза \(\ 25^{log_{5}3} - log_2{{\sqrt[3]27 + log_{2}32} \over 2}\).


22. Аритметична прогресия има \(\ 25\) члена. Ако \(\ a_{13} = 15\), то определете сумата \(\ a_{1} + a_{3} + a_{5} + ... + a_{23} + a_{25}\) на членовете с нечетен номер.
Решенията на задачите по-долу запишете отделно в тетрадката си


Намерете за кои стойности на х стойността на израза \(\ 3-2x \over x +3\) е НЕ по-голяма от \(\ -5\).

От урна, в която има \(\ 4\) сини, \(\ 6\) зелени и \(\ 5\) жълти топки, се изваждат едновременно две. Каква е вероятността двете топки да са сини или двете топки да са зелени?В \( \triangle ABC\) на чертежа страната \(\ AB = 12 cm\) и \(\ cos(\alpha + \beta) = -{1 \over 3}\).

Намерете дължината на радиуса на описаната около триъгълника окръжност.Решете уравнението \(\ {{x^2 - x \over x^2 + x} + {x^2 + x \over x^2 - x}} = {x^2 - 3x \over x^2 - 1}\).За геометрична прогресия е дадено, че \(\ a_{5} - a_{3} = 36\) и \(\ a_{3} - a_{1} = 144\). Намерете сумата на първите й \(\ 5\) члена.Диагоналите на четириъгълника ABCD, който е вписан в окръжност с радиус \( \sqrt 3 cm\), се пресичат в точка О. Ако \(\ AO = 2 cm\), \(\ CO = 1 cm\), \(\ AB = BC\) и \(\sphericalangle ADC < \sphericalangle ABC\), намерете диагонала BD и страните на четириъгълника.