ДЗИ по физика и астрономия


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
29 август 2017 г. – Вариант 1

 


12и клас - Физика и астрономия - Външно оценяване
1. Как ще се измени силата на взаимодействие между два неподвижни точкови заряда, ако големината на единия заряд се увеличи 2 пъти?

2. Дадени са три точки – A, B и C в електростатично поле, силовите линии на което са показани на фигурата.


Посочете вярното твърдение за интензитетa на полето в тези точки:3. Отрицателен електричен заряд, поставен в еднородно електростатично поле, започва да се движи:4. Кондензатор със заряд q = 0,3 C и напрежение U = 2 V, има капацитет C равен на:

5. При приближаване на положително заредено топче към отрицателно зареден електроскоп, ъгълът на отклонение на стрелката:

6. Когато ненаелектризиран диелектрик се внесе в електростатично поле:

7. Показана е зависимостта на тока, който тече в резистор, от напрежението, приложено в краищата му.


Съпротивлението на резистора е:8. Вярната връзка среда – токови носители е:


9. Токът, който тече в резистор със съпротивление R = 0,1 \(\Omega\), е I = 2 A. Работата на електричния ток A за време t = 100 s е:10. В лампа, която е включена към напрежение U = 12 V, тече ток I = 0,6 А. Мощността P на лампата е:

11. Електричният ток в газове е насочено движение на:

12. Електричен ток може да протече в:

13. При загряване на полупроводник със собствена проводимост, съпротивлението му:

14. Резистор със съпротивление R = 1,8 \(\Omega\), по който тече ток I = 0,5 A, е включен към източник на електродвижещо напрежение (ЕДН) с вътрешно съпротивление r = 0,2 \(\Omega\). Колко е ЕДН на източника?

15. Показана е посоката на скоростта \(\upsilon\) на отрицателен заряд, който се движи в магнитно поле с индукция B.Посоката на магнитната сила, която действа на заряда е:


16. Праволинеен проводник с дължина l = 0,5 m, по който тече ток I = 1 А, е поставен в еднородно (хомогенно) магнитно поле. Той е разположен перпендикулярно на магнитната индукция на полето, чиято големина е B = 0,2 T. Определете максималната магнитна сила, действаща на проводника.

17. На фигурата са показани намотка и постоянен магнит, който се движи спрямо нея.

В кои случаи ще се индуцира електричен ток? (Стрелката \(\rightarrow\) показва посоката на движение на магнита.)18. Във вакуум индукцията на магнитно поле е B0, а във вещество е B1. Като имате предвид, че B1 < B0, определете какво е веществото.19. На фигурата е показана графиката на зависимостта на променливо напрежение от времето.


Амплитудата на напрежението е:20. Резистор със съпротивление R = 2000 \(\Omega\), е включен към променливо напрежение с ефективна стойност U = 50 V. Средната мощност P на тока е:

21. Зависимостта на показателя на пречупване на светлината от дължината на вълната е причина за наблюдаване на явлението:

22. На графиката е показано как се променя отклонението на трептящо тяло с течение на времето.


Амплитудата A и периодът T на трептенето са:


23. Скоростта на звука е най-малка:

24. При преминаване на електромагнитна вълна от въздух във вода за скоростта и
честотата на вълната е вярно:


25. При преминаване на светлина от среда, в която се разпространява със скорост u1 в среда, в която се разпространява със скорост u2, пълно вътрешно отражение ще се наблюдава:

26. Как ще се промени скоростта на светлината при преминаване от вакуум в прозрачна среда с показател на пречупване n = 2?27. На фигурата е показан ходът на светлинен лъч на границата между две среди.


Коя комбинация от неравенства е вярна? (n – показател на пречупване, u – скорост на светлината)


28. Енергията, излъчена за единица време от единица площ на абсолютно черно тяло, се определя по формулата:29. Абсолютно черно тяло излъчва непрекъснат спектър. При увеличаване на абсолютната температура на тялото 2 пъти, дължината на вълната, за която интензитетът е максимален:30. За инфрачервените лъчи е вярно, че:31. Монохроматичната светлина се излъчва:32. Кое явление се обяснява с хипотезата на Планк?

33. На фигурата е представена диаграма на енергетичните нива на атом.


Преходът, при който се поглъща фотон с най-малка честота, е:


34. Посочете вярната връзка между масата mя на ядрото на масата на протона mp и масата на неутрона mn.35. След алфа-разпадане на се получава:

36. Проникващата способност на радиоактивните лъчения е:

37. Колко протона и колко неутрона има в ядрото на

38. Коя от частиците е изградена от кварки?

39. Крайният стадий от еволюцията на звезда с маса по-малка от масата на Слънцето е:

40. Като използвате диаграмата „спектър-светимост“, определете към коя група принадлежи означената звезда \(\bigstar\).


Решенията на задачите по-долу запишете отделно в тетрадката си

Разглеждаме две точки А и B в еднородно електростатично поле.


А) Ако потенциалът в точка А е \(\varphi\)A = 5V, а в точка B е \(\varphi\)B = 2 V, определете напрежението U между точките A и B.
Б) На електричен заряд с големина q = 2 C поставен в точка А, действа сила с големина F = 4 N. Колко е интензитетът E на електростатичното поле в точка B?Кондензатор с капацитет C = 2.10−7 F има заряд q = 16 \(\mu\)C.

А) Колко кулона е зарядът на положителната плоча на кондензатора?
Б) Определете напрежението U на кондензатора.


Цилиндричен проводник с дължина l = 15 m и напречно сечение S = 2,5 mm2 е направен от вещество със специфично съпротивление \(\rho\) = 3.10−8\(\Omega\).m.

А) Напишете формулата за съпротивлението на проводника.
Б) Пресметнете съпротивлението му.През резистор със съпротивление R = 5 \(\Omega\) тече постоянен ток. Показана е графиката на зависимостта на количеството топлина Q, отделено в резистора, от времето t.


А) Определете количеството топлина, което се отделя в резистора за интервал от време Δt = 2 s.
Б) Определете тока I през резистора.Математично махало извършва N = 100 трептения за време t = 628 s.

А) Колко е периодът T на трептене?
Б) Напишете формулата за периода на трептене на махалото, в която участва дължината l на махалото.
В) Пресметнете дължината на махалото, като приемете земното ускорение g \(\thickapprox\) 10 ${m \over s^2}$Звукова вълна с честота \(\nu\) =1kHz се разпространява в метална пръчка със скорост u = 5.103${m \over s}$.

А) Определете дължината на вълната \(\lambda\) на звуковата вълна в метала.
Б) Колко е дължината на тази вълна \(\lambda\)1 в среда, в която скоростта на звука е u1 = 250${m \over s}$, ако честотата ѝ не се променя?


Два монохроматични източника на светлина излъчват вълни с дължина на вълната съответно \(\lambda\)1 = 3,75.10-7 m и \(\lambda\)2 = 7,50.10-7 m.

А) Напишете формулата на Планк за енергията на фотона.
Б) Изразете енергията на фотона чрез дължината на вълната.
В) Определете отношението ${E_1 \over E_2}$ на енергиите на фотоните, които излъчват двата източника.Метална пластинка се осветява със светлина с енергия на фотоните E = 5 eV. Отделителната работа на метала е А = 2,7 eV.

А) Напишете уравнението на Айнщайн за фотоефекта.
Б) Колко е максималната кинетична енергия Ek,max на отделените при фотоефекта електрони?Периодът на полуразпадане на даден радиоактивен елемент е T1/2 = 5 min. В началния момент броят на ядрата е N0 = 2400.

А) Колко ядра ще се разпаднат за 10 min?
Б) Колко неразпаднали се ядра ще останат 15 min след началния момент?


Едуин Хъбъл е направил едно от най-важните открития в астрономията. Напишете формулата на закона на Хъбъл и посочете смисъла на участващите в него величини.