ДЗИ по физика и астрономия


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
29 август 2018 г. – Вариант 2

 


12и клас - Физика и астрономия - Външно оценяване
1. Как ще се измени eлектричната сила на взаимодействие между два неподвижни точкови заряда, ако големината на първия заряд се намали 2 пъти и разстоянието между тях също се намали 2 пъти?

2. На коя от фигурите правилно са означени силовите линии на полето на точков заряд?

3. Електростатично поле е създадено от заряд Q. Сравнете интензитета E на полето в точките А, B и C от фигурата.


4. Отрицателно заредена пръчка се доближава към топчето на електроскоп, без да го допира. Заряди с какви знаци се индуцират върху листенцата на електроскопа?5. Какъв заряд q се натрупва върху положителния електрод на кондензатор с капацитет C = 0,2 \(\mu\)F, ако върху кондензатора е приложено напрежение U = 5 V?

6. На какъв множител съответства представката „кѝло“ (k) пред означенията на единици за физични величини?

7. Колко е еквивалентното съпротивление на участъка от електрическата верига между точките A и В?


8. Как ще се измени специфичното съпротивление на метален цилиндричен проводник, ако дължината му се намали два пъти, а сечението се увеличи два пъти?9. На фигурата е дадена графика на зависимостта на тока от напрежението за два резистора, номерирани съответно с 1 и 2.


Съпротивлението на първия резистор е R1 = 1 k\(\Omega\). Намерете стойността на съпротивлението R2 на втория резистор.10. Мощността на нагревателя на задното стъкло на автомобил е P = 24 W, а токът през него – I = 2 A. Колко е съпротивлението на нагревателя?

11. Прашинка със заряд q = +3e (e-елементарен електричен заряд) полепва върху електростатичен филтър за прах, при което зарядът ѝ става q1 = –2e. При допира с филтъра прашинката:

12. Кое физично явление се обяснява с газов разряд?

13. Специфичното съпротивление на кое от посочените вещества намалява при загряване?

14. Магнитно поле НЕ възниква около:

15. Праволинеен проводник, по който тече електричен ток I, е поставен в еднородно (хомогенно) магнитно поле (вижте фигурата).


Посочете вярното твърдение.16. По дълъг праволинеен проводник, означен на чертежа с \(\otimes\), тече ток I в посока от вас към чертежа.


До проводника се намира магнитна стрелка, чиито северен и южен полюс са означени съответно с N и S. На коя фигура правилно е означена посоката, в която сочи стрелката?17. Намотка е свързана към амперметър (А).


Близо до нея се намира постоянен магнит с цилиндрична форма. В кой случай амперметърът НЯМА да отчита протичане на ток в намотката?


18. Колко е амплитудата на променливото напрежение, чиято графика на зависимостта от времето е показана на фигурата?19. Върху корпуса на електрически нагревател, предназначен за променливо напрежение, e означено: . Колко е съпротивлението на нагревателя?20. Пружинно махало е пуснато да трепти от крайно горно положение. Периодът на махалото е Т = 2 s. На коя фигура правилно е показано положението на махалото и посоката му на движение (със стрелка) в момент t = 2,5 s след началния момент?


21. На фигурата е представена графика на зависимостта на скоростта \(\upsilon\) на математично махало от времето t.


В кои моменти от време махалото преминава през равновесното си положение?


22. На фигурата е показано устройство, чрез което се демонстрира явлението механичен резонанс.


Четири математични махала са окачени на опъната нишка. Ако махалото 1 бъде разлюляно, то предава трептенето си на останалите махала. Кое от тях ще се разлюлее с най-голяма амплитуда?23. Koe от следните твърдения е вярно? Механичните вълни НЕ могат да се разпространяват във/в:

24. Лампа с нажежаема жичка излъчва най-интензивно при дължина на вълната \(\lambda\)= 1000 nm. На кой диапазон от електромагнитния спектър съответства това излъчване?

25. Лазерен лъч пада от въздух върху повърхността на стъклена плоскопаралелна пластинка. Кой от номерираните лъчи на фигурата съответства на излизащия от пластинката лъч?26. Две прозрачни среди 1 и 2 имат показатели на пречупване съответно n1 = 2,4 и n2 = 1,8. Скоростта на светлината във всяка среда е съответно u1 и u2, а с е скоростта на светлината във вакуум. Посочете верния извод от тази информация.27. При коя комбинация от условия се наблюдава явлението пълно вътрешно отражение на границата между две прозрачни среди с различна оптическа плътност?

1. Средата, в която се намира източникът на светлина, да е с по-малка оптическа плътност от другата среда.
2. Средата, в която се намира източникът на светлина, да е с по-голяма оптическа плътност от другата среда.
3. Ъгълът на падане да е по-малък от граничния ъгъл за двете среди.
4. Ъгълът на падане да е по-голям от граничния ъгъл за двете среди.28. При разлагане на светлина с призма върху екран се наблюдават четири цветни линии (синя, червена, зелена, виолетова). Какъв е цветът на линията, означена на чертежа с въпросителен знак?29. Може да се почувства топлината на нажежени въглени, без допир до тях, защото те излъчват:30. Айнщайн стига до извода, че светлината се разпространява и поглъща на кванти, като анализира закономерностите при:

31. Електронът във водородния атом се намира на първата стационарна орбита. В това състояние атомът:

32. Радиоактивен изотоп излъчва заредени частици, които могат да проникнат на няколко метра във въздух, но да бъдат спрени от тънко алуминиево фолио. Какъв вид частици излъчва изотопът?33. Колко неутрона има в ядрото на изотопа на хелия?

34. От коя характеристика на атомните ядра може да бъде определен техният масов дефект?

35. Радий-223 е радиоактивен изотоп с период на полуразпадане 11 денонощия, който се използва в лъчетерапията. След колко време количеството му ще намалее до 12,5% от началното?36. Изотопът на уран се разпада до изотопа на химичния елемент торий посредством ядрената реакция: . Коя частица, означена с X, се отделя при разпадането?

37. В експерименталните термоядрени реактори тип ТОКАМАК като гориво се използват изотопите на водорода деутерий и тритий. В какво състояние се намира горивото при протичане на термоядрения синтез?38. Известно е, че неутронът се състои от два вида кварки – горен (u) със заряд +${2 \over 3}$e, и долен (d) със заряд −${1 \over 3}$e. Коя формула представя броя и вида на кварките, изграждащи неутрона?39. Законът на Хъбъл изразява зависимост между:

40. Кой ще бъде последният етап от еволюцията на Слънцето?

Решенията на задачите по-долу запишете отделно в тетрадката си

Две еднакви заредени зрънца стиропор, всяко от тях с положителен заряд q = 1 nC, се намират във вакуум на разстояние r = 10 сm помежду си. Ако разгледате зрънцата като точкови заряди:

 

А) Изразете стойностите на дадените величини в основни единици.
Б) Пресметнете силата на взаимодействие F между зрънцата. Константата в закона на Кулон е k = 9,0. 109 N.m2/C2.Металното топче на електроскоп е заредено положително. Близо до повърхността му интензитетът на електричното поле е E = 3000 N/C.

А) Каква по големина сила F действа на електрон, намиращ се във вакуум близо до топчето на електроскопа.
Б) Каква е посоката на силата F (радиално от центъра на топчето навън или радиално към центъра на топчето на електроскопа)?
Елементарният електричен заряд е e = 1,6.10−19 C.Протон се движи в еднородно (хомогенно) електростатично поле, от точка с потенциал \(\varphi\)1 = 300 V до точка с потенциал \(\varphi\)2 = 200 V, както е показано на фигурата.


А) Определете напрежението U между двете точки от полето.
Б) Сравнете интензитета Е1 и Е2 на полето в точки 1 и 2 (по-голям, по-малък, равен) и обосновете отговора си.На графиката е показана зависимостта на заряда от напрежението между електродите за два кондензатора с капацитети С1 и С2.


Определете:
А) заряда q1 на първия кондензатор при напрежение U1 = 3 V.
Б) напрежението U2 на втория кондензатор при заряд q2 = 2 \(\mu\)С
В) отношението на капацитетите на кондензаторите.Трите резистора от електрическата верига, показана на фигурата, са заменени с един резистор.

Какво съпротивление Rекв. има той при условие, че токът през източника не се променя? Всеки от показаните резистори има съпротивление R1 = R2 = R3 = 50 \(\Omega\).Праволинеен проводник с дължина \(\ell\) = 5 cm, по който тече ток  l = 4 A, е поставен в еднородно (хомогенно) магнитно поле с неизвестна индукция B.

А) Как трябва да бъде ориентирана магнитната индукция спрямо проводника, така че да му действа максимална магнитна сила? Направете чертеж.
Б) Пресметнете магнитната индукция B, ако максималната магнитна сила е Fmax = 0,01 N.Зидарски отвес виси на лека неразтеглива нишка с дължина \(\ell\) = 4 m. Колко е периодът T на люлеенето му, ако го разглеждаме като математично махало?
Земното ускорение е g \(\approx\) 9,8 m/s2. Може да използвате, че \(\pi\)2\(\approx\)9,8.На дъното на басейн е поставена лампа Л, която излъчва лъчи във всички посоки, както е показано на фигурата.


А) Начертайте хода на светлинен лъч от лампата, който пада на границата между водата и въздуха под ъгъл, равен на граничния ъгъл \(\alpha\)гр за тези две среди и хода на лъчите на пречупване и на отражение за този ъгъл.
Б) Означете на чертежа граничния ъгъл и ъгъла на пречупване в този случай. На колко е равен ъгълът на пречупване?Нагревателят на пещ за изработка на металокерамични зъбни коронки може да работи на две степени, означени съответно с 1 и 2. На фигурата са дадени спектрите на топлинно излъчване на нагревателя за двете степени.


А) Назовете диапазона от електромагнитния спектър, в който нагревателят излъчва най-интензивно за всяка една от степените? Обосновете отговора си!
Б) Ако температурата на нагревателя на степен 1 е T1=1000 K, колко е температурата на нагревателя, когато работи на степен 2.Червената граница на фотоефекта за даден метал е \(\lambda\)max = 300 nm.

А) Колко е честотата \(\nu\)min на светлинната вълна, съответстваща на червената граница?
Б) Колко е отделителната работа A на метала?
Скоростта на светлината е c = 3.108 m/s, а константата на Планк – h = 6,6.10−34 J.s.