ДЗИ по физика и астрономия


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
23 май 2018 г. – Вариант 1

 


12и клас - Физика и астрономия - Външно оценяване
1. Два електрични точкови заряда се намират във вакуум на разстояние r един от друг. Как ще се промени силата F на тяхното взаимодействие, ако разстоянието между тях се увеличи два пъти?2. Ha коя фигура са показани силовите линии на електростатично поле, създадено от положителен точков заряд q?

3. Електростатично поле е създадено от заряд Q. Сравнете интензитета E на полето в точките А, B и C от фигурата.4. Точков заряд q се намира в електростатично поле. Ако знаем големината q на заряда и интензитета E на полето в точката, в която се намира заряда, можем да намерим:

5. С явлението електростатична индукция се обяснява:

6. Зарядите, които се придвижват свободно в металите, са:

7. Коя от посочените измерителни единици е за електричен ток?

8. Меден проводник има два пъти по-малка дължина и два пъти по-голям диаметър на кръговото си сечение от друг меден проводник. Кое от твърденията е вярно?

9. Върху резистор със съпротивление R = 100 Ω се подава напрежение U = 5 V в продължение на време t = 4 h. Колко джаула е консумираната от него електрична енергия за това време?10. По време на „запалване“ на двигател на автомобил през стартера му тече ток I = 400 A. Напрежението на акумулатора му е U = 12 V. Колко е съпротивлението на веригата, съставена от акумулатора и стартера?11. Посочете приложението, което НЕ се отнася за явлението електролиза.

12. Кой от изброените обекти е източник на магнитно поле?

13. По хоризонтален проводник тече електричен ток, насочен надясно (виж фигурата).


Проводникът се намира в еднородно магнитно поле, чиито силови линии са вертикални и насочени нагоре. Определете посоката на максималната сила, с която магнитното поле действа на проводника?14. Силата F, с която еднородно (хомогенно) магнитно поле с индукция B действа на праволинеен проводник с дължина l, по който тече ток I, и който е перпендикулярен на магнитните силови линии на полето, се пресмята по формулата:15. При кой от опитите НЕ се индуцира ток в металния пръстен?

16. Колко секунди е периодът на променлив ток с честота \(\nu\) = 50 Hz?

17. Електрически предпазител трябва да ограничава консумацията на електрична мощност в една кухня до 4400 W. Напрежението е с ефективна стойност Uеф = 220 V. При каква ефективна стойност на тока Iеф, протичащ през предпазителя, се прекъсва веригата?18. Периодът на хармонично трептене на математично махало НЕ зависи от:

19. На фигурата е показана графика на зависимостта на положението \(\chi\) на тяло, извършващо хармонично трептене, от времето t.


Кое от твърденията за това трептене е вярно?


20. Механичен резонанс може да се наблюдава, когато на дадено трептящо тяло действа периодична външна сила с:

21. Коя от изброените характеристики НЕ се отнася за хармонична вълна?

22. Подредете средите по нарастването на скоростта на звука в тях (от най-малка към най-голяма скорост).

23. За разбиване на камъни в бъбреците в медицината се използват:

24. Кои вълни НЕ могат да се разпространяват във вакуум?

25. Светлинен лъч пада върху плоскопаралелна стъклена пластина, намираща се във въздух, и излиза от противоположната ѝ страна. Кой от изобразените лъчи от 1 до 4 е начертан правилно?


26. Светлинна вълнà преминава от въздух (1) в диамант (2). Посочете правилното съотношение между показателите на пречупване и скоростите на разпространение в двете среди.27. Светлинен лъч пада под ъгъл \(\alpha\) на границата между вода и въздух. С \(\alpha\)гр е означен граничният ъгъл за тези две среди. За да се наблюдава пълно вътрешно отражение е необходимо да е изпълнено:

28. Кое явление НЕ се обяснява с дисперсия на светлината?

29. Посочете вярното твърдение.

30. Коя формула изразява закон, описващ излъчването на абсолютно черно тяло?31. Кой проблем в историята на физиката е довел до хипотезата на Планк, че светлината се излъчва на кванти?

32. При кой преход на електрон във водороден атом излъченият фотон има най-голяма дължина на вълната?


33. Водородният атом има преходи:

34. С коя формула се изразява зависимостта между енергията на връзката на едно ядро ΔE и масовия му дефект Δm?

 

 35. Коя от посочените реакции е алфа-разпадане?

36. Какво представляват бета-лъчите?

37. Коя от изброените елементарни частици е изградена от кварки?

38. Звездите с най-малки маси в края на еволюцията си се превръщат в:

39. Кои от изброените звезди имат ниска температура и голяма светимост?40. Ако галактиката А се отдалечава от нас два пъти по-бързо от галактиката В, според закона на Хъбъл най-вероятно:


Решенията на задачите по-долу запишете отделно в тетрадката си

Йон с електричен заряд q1=3,2.10–19 C се намира в еднородно (хомогенно) електростатично поле и му действа електрична сила F1=1,6.10–15 N.

Намерете интензитета E на електростатичното поле.

Каква по големина сила F2 ще действа на заряд q2=1,6.10–18 C, поставен в същото поле.Когато кондензатор с капацитет C е зареден до напрежение U1=200 V, неговият заряд е q1. Когато същият кондензатор е зареден до напрежение U2=500 V, зарядът му е q2.

Запишете формула, свързваща величините заряд q, напрежение U и капацитет C на кондензатора.

Намерете отношението между зарядите на кондензатора.

Как се променя зарядът на кондензатора при увеличаване на напрежението от U1=200 V на U2=500 V?Разполагате с три резистора съответно със съпротивления R1 = 1 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 6 Ω.

Пресметнете еквивалентното съпротивление на резисторите при mоследователно свързване.

Начертайте схема, в която резисторите са свързани успоредно.


На фигурата графично са представени стойностите на тока през един резистор при различни стойности на напрежението, приложено в краищата му.


Пресметнете съпротивлението на резистора.

Какъв ток ще протече през този резистор, когато се свърже към източник с напрежение 3 V?


Пружинно махало, състоящо се от пружина с коефициент на еластичност k и тяло с маса m=4 kg, има период T=6 s. (Приемете \(\pi\)2\(\approx\)10)

Намерете коефициента на еластичност k на пружината.

Колко ще е новият период на трептене T1, ако тялото се подмени с друго, което има 4 пъти по-малка маса?Кит издава кратък звук с честота \(\nu\)=20 Hz. Скоростта на звука във водата е u=1500 m/s.

Колко е дължината на вълната \(\lambda\) на този звук?

Втори кит, намиращ се на разстояние s=120 km от първия, след като чува звука, веднага му отговаря. След колко време t първият кит ще чуе отговора на повикването си?


Светлинен лъч пада от въздух с показател на пречупване n1 върху стъклена пластина с показател на пречупване n2.


Определете ъгъла на падане, ако ъгълът между отразения и пречупения лъч (2) е \(\theta\)=90°, а ъгълът на пречупване е \(\beta\)=30°.

Сравнете показателите на пречупване n1 и n2 на двете среди като използвате < , = , >.В таблицата е дадена дължината на вълната за лъчения от три диапазона на електромагнитния спектър.


Изразете \(\lambda\)1 и \(\lambda\)2 в метри.

Подредете лъченията по нарастване на тяхната честота.

Пресметнете честотата \(\nu\) на лъчението с най-голяма енергия на квантите.
(скорост на светлината във вакуум c =3.108 m/s)


Фотоклетка има катод, направен от метала калий. При облъчването ѝ с монохроматична светлина с енергия на фотоните Е=2,90 eV е установено, че максималната кинетична енергия на фотоелектроните е Еk,max= 0,61 eV.

Определете отделителната работа на метала калий (в единици eV).

„Червената граница” на фотоефекта е \(\nu\)min (или \(\lambda\)max). При какво условие през фотоклетката ще протича ток?Периодът на полуразпадане T1⁄2 на радиоактивния изотоп радон-222 е 3,8 денонощия.

Дайте определение за период на полуразпадане.

Ако в даден момент броят на ядрата на този изотоп е N0, колко ще бъде броят им след 19 денонощия?

За колко време броят на ядрата на този изотоп намалява 16 пъти?