ДЗИ по химия и опазване на околната среда


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
29 август 2017 г. – Вариант 1

 


12и клас - Химия и опазване на околната среда - Външно оценяване
1. Колко електронни слоя има атом с атомен номер 8?

2. Химичен елемент се намира в четвърти период, има постоянна валентност и образува основен оксид ЕО. Основни свойства има и неговият хидроксид. Кой може да е елементът и какъв е видът на простото му вещество?

3. Кое/кои от веществата: NH3 и N2, има/имат тройна химична връзка в молекулите си?

4. На фиг. 1 са показани модели на кристални решетки.

Кой от тези модели изобразява атомната кристална решетка на диаманта?5. Минералът флуорит е изграден от калциеви и флуоридни йони. Следователно може да се предположи, че кристали от този минерал:6. Селенът (Se) е химичен елемент, който образува два оксида. В единия от тях селенът е от +4 степен на окисление, а в другия – от +6. Кои са химичните формули на двата оксида на селена?7. Ако концентрациите на реагиращите вещества са равни на 1 mol/L, скоростта на химичната реакция:

8. Скоростта на химичната реакция А(р-р) + Б(р-р) \(\rightarrow\) В(р-р) + Г(тв) намалява с времето, защото:

9. Железният трихлорид се използва в електрониката при производството на печатни платки. Той може да се получи при процеса: 2Fe + 3Cl2 \(\rightarrow\) 2FeCl3 + 399 kJ, който е:10. При повишаване на налягането в равновесната система: C2Н5ОH(г) \(\rightleftarrows\) CH3CHO(г) + H2(г), се намалява добивът:

11. Ученик прочел в учебника по химия, че при 25°С в 100 g вода могат да се разтворят не повече от 91 g глюкоза. Той разтворил при същата температура 180 g глюкоза в 200 g вода и получил:

12. Общото между ненаситените водни разтвори на обикновена захар, меден сулфат и готварска сол е, че са:

13. Шипките са едни от най-богатите на витамин С плодове. 100 g пресни шипки съдържат 1,25 g витамин С. Колко е масовата част на витамин С в шипките?

14. При отваряне на бутилка с газирана вода се отделя газ. Отделянето на газ се дължи на:

15. Ученик поставил в чаша с вода сухо зърно от зряло грозде. На другия ден той забелязал, че зърното е увеличило обема си. На кой процес се дължи това явление?16. По време на лабораторна работа ученици измерват рН на различни хранителни продукти с помощта на рН-метър. За едно от измерванията уредът показва 4,2. За кой от изследваните продукти се отнася този резултат?

17. Главната съставна част на минерала сфалерит е цинков сулфид. Коя е химичната формула на това съединение?

18. Схемата: 2NaOH + X1 \(\rightarrow\) X2 + 2H2O, изразява химичен процес и ще се превърне в химично уравнение, ако вместо X1 и X2 се напише съответно:19. Един от процесите, протичащи в пещите за добиване на чугун, е взаимодействие между дижелезен триоксид и въглероден оксид, при което се получават желязо и въглероден диоксид. Кое уравнение изразява този процес?

20. Промишлено сярна киселина може да се получи от сяра и нейни съединения по схемата: S \(\rightarrow\) X \(\rightarrow\) SO3 \(\rightarrow\) H2SO4. Koe е веществото Х?

21. При пълното изгаряне на горивата се отделя газ, част от който се усвоява от зелените растения. Кой е този газ?22. Кое твърдение се отнася за съединението Са(OH)2?

23. В хранителната промишленост, като хранителна добавка с код Е260 за регулиране на киселинността се използва етанова киселина. Коя е химичната ù формула?

24. За метанола и метанала е вярно, че:

25. В бита, транспорта и промишлеността като гориво се използва газовата смес пропан-бутан. Пропанът и бутанът принадлежат към хомоложен ред с обща формула:

26. Безцветeн газ със състав на молекулата CH5N се отнася към амините и функционалната му група е:27. Кой от изброените хранителни продукти НЕ съдържа природен полимер?28. Уравнението C2H5OH + HCOOH \(\longrightarrow\) C2H5OOCH + H2O изразява процеса:

29. В схемата веществата X са:30. За глицерола НЕ е вярно, че:

31. Полиетиленът е най-разпространеният вид пластмаса. Основната област на приложението му е като:32. Наличието на хлоридни йони във воден разтвор експериментално може да се установи, ако се добави разтвор, съдържащ:

33. Ученици имат за задача да приготвят 100 mL воден разтвор на NaOH с молна концентрация 1 mol/L (M (NaOH) = 40 g/mol). За да изпълнят задачата, учениците трябва да разтворят:

34. В химическите лаборатории на етикетите на някои съдове с химикали има предупредителни знаци за риска при работа с тях. Какво означава знакът:

35. Какво е необходимо да се знае, за да се определи масата на 10 mol от дадено вещество?

Йони на елемента Е влизат в състава на готварската сол и оцветяват пламъка в жълто. При взаимодействие на простото вещество на елемента Е с вода се получават химично съединение и просто вещество.

Отговорeте на задачите от 36. до 38. вкл.


36. Кой е елементът Е? (напишете химичния му знак)


37. Запишете химичната формула на съединението, получено при взаимодействието на простото вещество на елемента Е с вода, като заместите Е с химичния знак на елемента.


38. Какъв е характерът на разтвора, получен след взаимодействието на простото вещество на елемента Е с вода?


Амониевият хлорид е един от най-използваните минерални торове. Термичното разлагане на амониев хлорид е обратим процес, който се изразява с уравнението:
NH4Cl(тв) \(\rightleftarrows\) NH3(г) + HCl(г). При температура над 338 °С амониевият хлорид се разлага до амоняк и хлороводород, а при стайна температура смес от двата газа образува твърд амониев хлорид.

Отговорeте на задачите от 39. до 40. вкл.
39. Посочете коя реакция е екзотермична – правата или обратната?


40. Ако в затворен съд веществата амониев хлорид, амоняк и хлороводород са в състояние на химично равновесие при температура 200 °С, количеството на кое (кои) от тези вещества ще нарасне, ако равновесната смес се нагрее до 300 °С?
За лабораторен анализ е приготвен половин литър воден разтвор на натриева основа с концентрация 1 mol/L (разтвор А). 100 mL от разтвор А са прехвърлени в друг съд и е добавена вода, така че да се получи 1 литър разтвор (разтвoр Б).

Отговорeте на задачите от 41. до 43. вкл.


41. Колко мола натриева основа се съдържат в разтвор А?


42. Колко грама натриева основа са използвани за разтвор А?


43. Колко е концентрацията (mol/L) на разтвор Б?


44. Ученик трябва да подреди по нарастване на рН разтвори на Ba(OH)2, CH3COOH и HBr с еднаква молна концентрация. Според ученика разтворите трябва да се подредят в следния ред: рН (CH3COOH) < рН (HBr) < рН (Ba(OH)2).

Правилно ли е подредил ученикът трите разтвора? (Запишете „да” или „не”.)На отделен лист запишете реда, в който според вас трябва да се подредят разтворите.

На етикетите на четири реактивни шишета са записани с формули химичните съединения, които те съдържат.

Наименувайте съединенията в задачите от 45. до 48. вкл..


45. 1.


46. 2.


47. 3.


48. 4.


Х е твърдо просто вещество с черен цвят. При изгаряне на Х се образува оксид, който се разтваря във вода. При потапяне на виолетова лакмусова хартия в получения воден разтвор, лакмусът се оцветява в розово. Разтворът помътнява при добавяне на разтвор на калциев дихидроксид към него.

На отделен лист изразете с химично уравнение описания процес на изгаряне на веществото Х, като замените Х с химичния знак на елемента.

Отговорeте на задачите от 49. до 50. вкл.


49. На кое съединение се дължи помътняването на разтвора след прибавянето на калциевия дихидроксид?


50. С какво наименование е известен в практиката калциевият дихидроксид в твърдо състояние?


На отделен лист посочете една област на приложението му.

Веществото А участва като реагент или като продукт в преходите 1, 2 и 3:

На отделен лист изразете с химични уравнения преходите 1, 2 и 3.Кои от твърденията от 51. до 56. включително сa верни и кои – неверни? Отговорете с ДА или НЕ.

51. Благородният газ аргон се съдържа във въздуха.


52. Диамантът е електропроводим.


53. Отделянето на SO2 в атмосферата може да предизвика киселинен дъжд.


54. Ръждясването е корозия на желязото.


55. Лимоновият сок има рН > 7.


56. В природата калцият се намира и в свободно състояние, и под формата на химични съединения.


По данни на Световната здравна организация в цигарения дим се съдържат около 500 летливи органични съединения. Сред тях са: (А) ацеталдехид, (Б) метилов алкохол, (В) фенол, (Г) толуен (метилбензен).

На отделен лист означете със съкратени структурни формули изброените химични съединения.


Дадени са следните структурни формули:


Отговорeте на задачите от 57. до 58. вкл.57. С кои две от формулите (1), (2), (3) и (4) са означени изомери?

58. Наименувайте съединението (1).
В колона І са дадени функционални групи на органични съединения, а в колона II – класове органични съединения.


В задачи от 59. до 62. вкл. срещу буквата (А, Б, В и Г) запишете с число (от 1 до 6) номера на съответния клас съединения от колона II.


59. А) – ОН
60. Б) –CНО
61. В) – COОН
62. Г) – NН2
63. В четири чаши се намират вoдни разтвори на следните съединения: C6H5CОOH (чаша 1), CH3COOH (чаша 2), CH3CHO (чаша 3) и CH3COCH3 (чаша 4). При прибавяне на воден разтвор на натриева основа във всяка от чашите, само в две от тях протичат химични реакции, съпроводени с отделяне на топлина.

Запишете номерата на чашите, в които протичат химични реакции.На отделен лист изразете с химични уравнения реакциите, които протичат в тези две чаши.

Промишлено етанол, освен чрез ферментация, се получава и чрез хидратация на етен (процес А). Процес А се провежда с водна пара при температура 200÷250 °С в присъствие на катализатор Н3РО4. Част от синтетично получения етанол се използва за получаване на етилацетат (етилетаноат) чрез естерификация с оцетна киселина в присъствие на сярна киселина (процес Б).

Запишете на отделен лист с химични уравнения процесите (А) и (Б), като означите и условията на реакциите.


Изберете подходящите думи, с които да допълните текста по-долу. Липсващите в текста думи или химични формули (1), (2) и (3) запишете в задачи от 64. до 66. вкл., като изберете от следните: азот, амоняк, проливни, киселинни, основни, горене, редукция, N2O, NO2, NO, N2O5.

Азотният оксид, който се отделя при работата на автомобилните двигатели, както и при други процеси на _____(1)_____ , се свързва с кислород от въздуха и образува _____(2)_____. Съединението (2) причинява _____(3)_____ дъждове и здравословни проблеми.64. (1)


65. (2)


66. (3)


На графиката е показана зависимостта на разтворимостта на кислорода от температурата в сладка и в морска вода на морското равнище при нормално атмосферно налягане.


Според графиката отговорете на задачи от 67. до 70. вкл.


67. Как се изменя (нараства или намалява) разтворимостта на кислорода във вода с нарастване на температурата?
68. Къде разтворимостта на кислорода при 30ºС е по-голяма – в сладка или в морска вода?
69. Определете концентрацията на кислорода при 20ºС в сладка вода
70. Определете концентрацията на кислорода при 20ºС в морска вода.