ДЗИ по химия и опазване на околната среда


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
01 юни 2018 г. – Вариант 1

 


12и клас - Химия и опазване на околната среда - Външно оценяване
1. В таблицата е представено разпределението на електроните по слоеве за атомите на четири химични елемента.


Кой от тях е в трети период и IVA (14) група на Периодичната таблица?2. Атомите на химичен елемент имат пет електрона в третия външен електронен слой. Определете валентността на елемента спрямо водорода и вида на простото вещество, което образува.

3. В кой ред срещу вида на химичната връзка е посочен подходящ пример?

4. Твърдият въглероден диоксид, известен като „сух лед“, е ефективен охладител, поддържа по-ниска температура от леда и не оставя влага. На фигурите са представени опростени модели на кристални решетки.


Коя от тях съответства на „сухия лед“?


5. Безцветното кристално веществото Х е много разтворимо във вода, а водният му разтвор НЕ провежда електричен ток. При нагряване веществото лесно се стапя. Веществото Х може да е:

6. В коя двойка вещества степента на окисление на въглерода е съответно -4 и +4?

7. Кинетичното уравнение v = k.c(A).c2(B) се отнася за процеса:8. Взаимодействието на цинк с разредена сярна киселина е лабораторен метод за получаване на водород. При кои от посочените условия обемът на отделения водород за единица време е най-голям?

9. Koй от означените с уравнения процеси e екзотермичен?10. За кой от равновесните процеси повишаването на температурата води до увеличаване добива на продуктите, а налягането НЕ оказва влияние върху равновесието?11. В таблицата е дадена разтворимостта на NaCl и на KCl във вода при 20 °С.


При 20 °С в 100 g вода са разтворени по 35 g от двете соли. Кое от твърденията е вярно?12. Kое от означените вещества e електролит?

13. За количествено определяне на хлоридни йони се използва разтвор на сребърен нитрат (AgNO3). Колко грама AgNO3 и колко грама вода са необходими за приготвяне на 500 g разтвор с масова част на разтвореното вещество w(AgNO3) = 5%?14. Приготвен е воден разтвор на захароза с концентрация на разтвореното вещество 1 mol/L. При постоянна температура разтворът на захароза в сравнение с водата има:

15. Кръвната плазма и 0,9% разтвор на NaCl са изотонични – имат еднакво осмотично налягане. Кръвните клетки ще се свият в разтвор на NaCl, ако масовата част w(NaCl) в разтвора е:16. Водният разтвор на веществото Х оцветява лакмуса в синьо, а фенолфталеина – в малиновочервено. Кое може да е веществото Х и какво е рН на разтвора му?17. В коя от посочените двойки НЯМА съответствие между химичната формула и наименованието на веществото?

18. Взаимодействие НЕ протича между водни разтвори на:

19. Процес на неутрализация може да протече между:

20. Koи са веществата X, Y и Z в схемата21. Koe oт съединенията на въглерода е парников газ и екологично гориво?22. Кое от твърденията е НЕВЯРНО?

23. Глицеролът е безцветна маслообразна хигроскопична течност със сладък вкус. Молекулната му формула е:

24. Кои от означените вещества са хомолози?25. Съединението със структурна формула СН3СН2СН3 е член на хомоложния ред на:

26. На кой от редовете вярно са съотнесени съединенията към съответните хомоложни редове?

27. Природен полимер е:

28. Взаимодействието между кои вещества е присъединителна реакция?

29. Дадена е схемата:


Веществата А и В в прехода са съответно:


30. Безцветното кристално вещество А е малко разтворимо във вода. При слабо нагряване сублимира. Има антисептично действие. За неутрализацията на 1 mol от A са необходими 2 mol NaOH. Веществото А е:

31. Кое от твърденията за формалина НЕ е вярно?

32. В две епруветки има съответно разтвори на сярна киселина и на динатриев сулфат. Двата разтвора могат да се различат по:

33. С кой от реактивите и по какъв признак може да се докаже глицерол?34. На етикета на кое от посочените вещества трябва да се постави знакът:


35. При 0 °С и 101,3 кРа (Vm = 22,4 mol/L) 8,8 g въглероден диоксид (М(CO2) = 44 g/mol) имат обем:Веществото А се среща в природата като минерала силвин. Съставен е от два химични елемента – Е1 и Е2, които проявяват противоположни свойства. Простото вещество и съединенията на Е1 оцветяват пламъка във виолетово. Простото вещество на Е2 е жълтозелен отровен газ.

Отговорете на въпроси 36,37 и 38.


36. Кой е химичният елемент Е1?

Запишете наименованието му.37. Запишете формулата на веществото А.


38. Определете вида на оксида на елемента Е1 (неутрален, киселинен, основен, амфотерен).


При взаимодействие на серен диоксид и кислород при 350 °С в контактен апарат се установява равновесие: 2 SO2(г) + O2(г) 2 SO3(г) + Q. На отделен лист запишете кинетичното уравнение за скоростта на правата реакция.

Отговорите на задачи 39 и 40.39. Как ще се промени скоростта на правата реакция, ако налягането в системата се повиши?


40. В каква посока ще се измести равновесието, ако температурата се повиши?


За определяне на сулфатни йони в питейна вода е необходимо да се приготви разтвор на бариев дихлорид с молна (моларна) концентрация c(BaCl2) = 0,1 mol/L.

На отделен лист изчислете колко грама твърд BaCl2 са необходими за приготвянето на 500 mL разтвор с концентрация 0,1 mol/L. Mолната маса на солта е M(BaCl2) = 208 g/mol.


За приготвянето на друг разтвор на BaCl2 са използвани 380 g вода и 20 g безводна сол. Изчислете на отделен лист масовата част на бариевия дихлорид w(BaCl2) в получения разтвор.


В три номерирани епруветки има по 2 cm3 разтвори на натриев хидрогенкарбонат, солна киселина и натриев хлорид. Към всеки от разтворите Влади прибавил по 1-2 капки разтвор на лакмус. Резултатите от проведените експерименти нанесъл в таблицата:


Отговорите на задачи 41,42 и 43.


41. Определете в коя епруветка е киселината:


42. Определете в коя епруветка е натриевият хлорид:


43. Какво е рН на разтвора на натриевия хидрогенкарбонат?
За експериментална работа г-жа Иванова избрала четири реактива:
А) Na2S Б) K2SO4 В) AgNO3 Г) CuSO4

Наименувайте съединенията в задачи 44,45,46 и 47.44. А)


45. Б)


46. В)


47. Г)


Към алуминиеви стружки е прибавена разредена сярна киселина – получава се
солта А и се отделя безцветен газ. Ако към разтвора на А се прибави на капки разтвор на NaOH, се образува бяла пихтиеста утайка Б.

На отделен лист изразете с изравнени молекулни уравнения описаните взаимодействия и изразете с уравнение процеса на дисоциация на солта А.

Отговорете на въпрос 48.


48. Какви промени ще се наблюдават, ако към утайката Б се добави в излишък разтвор на натриева основа?


Означете на отделен лист с изравнени химични уравнения превръщанията:


Отговорете с ДА или НЕ на задачите от 49. до 54. включително.

49. Калциевата основа е известна в практиката като гасена вар.


50. Диазотният пентаосид е безцветен газ, който на въздуха се окислява.


51. CO e безцветен газ, без миризма, неразтворим във вода, силна кръвна отрова.


52. Тройна ковалентна неполярна връзка има в молекулите на азота.


53. NH4HCO3 се използва масово в селското стопанство като минерален тор.


54. С наличието на оксиди на сярата и азота в атмосферата се обяснява изтъняването на озоновия слой.


За всяко наименование в колона I в задачи 55,56,57 и 58 посочете съответстващата му формула от колона II.


55. А) мeтанол

Отговора запишете с число
56. Б) ацетон

Отговора запишете с число57. В) фенол

Отговора запишете с число58. Г) етин

Отговора запишете с число59. Дадени са структурните формули на четири кислородoсъдържащи съединения. Кои две от тях са алканоли? Запишете само номерата им.


Запишете на отделен лист молекулната формула на първия представител от хомоложния ред на алканолите от дадените по-горе структурни формули на четири кислородoсъдържащи съединения.За всеки клас органични съединения от колона I в задачи 60,61,62 и 63 изберете подходящ пример от колона II.60. А) aлканони

Отговора запишете с число61. Б) алканоли

Отговора запишете с число62. В) алканали

Отговора запишете с число63. Г) алканови киселини

Отговора запишете с числоДадени са веществата:


Веществото X е безцветна лесноподвижна течност с характерна миризма и има неограничена разтворимост във вода. Използва се като разтворител, реагира с алкални метали и е силна протоплазмена отрова.

Отговорете на въпроси 64 и 65.


64. Koе от означените вещества е Х?

Запишете само номера му.
65. Какъв характер има водният разтвор на Х (киселинен, основен, неутрален)?


На отделен лист означете с изравнени химични уравнения горенето на Х (до въглероден диоксид и вода) и взаимодействието му с калий.

Изразете на отделен лист с изравнени химични уравнения взаимодействията, oзначени на схемата:


За всяко вещество от колона I изберете подходящ пример от колона II за възможен екологичен проблем, свързан с това вещество.Отговорите запишете с число срещу съответната буква в задачи 66,67 и 68.


66. A) CH4
67. Б) NO2
68. В) KNO3


На фигурата е представена разтворимостта на кислорода в прясна вода при различни температури и налягане.


Като използвате данните от фигурата, отговорете на въпроси 69,70,71 и 72:


69. Как се изменя разтворимостта на кислорода във вода с повишаване на налягането?


70. Как се изменя разтворимостта на кислорода във вода с понижаване на температурата?


71. При каква температура и налягане 202,2 kPa разтворимостта на кислорода е приблизително 800 \(\mu\)mol/L?

72. При коя от трите стойности на налягането при една и съща температура разтворимостта на кислорода във вода е най-малка?