ДЗИ по биология


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
29 август 2017 г. – Вариант 1.

 


12и клас - Биология - Външно оценяване
1. Към коя основна биологична система принадлежат изобразените равнища на организация на живата материя?


2. Към коя група екологични фактори се отнася изсичането на горите от бракониери?

3. Всички индивиди от ендемитното растение Витошко лале формират:

4. Биоценозата е:

5. Единството между биоценоза и биотоп се нарича:

6. Какво поведение на бялата мечка изобразява фигурата?


7. Коя част на биосферата има най-богат видов състав?

8. Положителен ефект за екологичното равновесие има:

9. Кое твърдение е вярно за представената на фигурата демографска структура на човешка популация за периода 2005 – 2006 година?10. Разгледайте фигурата и отбележете кой хетеробиополимер е означен с „Х“?


11. Въглехидрати са:

12. Клетъчният органел, в който се свързват кодон – антикодон, е:

13. Наследствена информация, съхранена в кръгова ДНК, може да се наблюдава в:

14. Общото между хлоропластите и ядрото е наличието на:

15. При репликацията се осъществява пренос на наследствена информация от:

16. Участък от молекулата на информационната РНК е изграден от 150 нуклеотида. Колко кодона има в този участък.

17. Кой от изброените процеси е катаболитен?

18. При фотолизата на водата се отделя:

19. ,,Ядрената мембрана се възстановява. Хромозомите се разсукват и губят очертанията си.” В коя от изброените фази протичат описаните събития?20. При мейозата за разлика от митозата:

21. Изображението показва пренос на натриеви и калиеви йони чрез:


22. Коя от изброените мезосистеми има свойството съкратимост:

23. Генотипът е съвкупност от всички:

24. Водното лютиче на сушата има широки и слабо нарязани, а във водата - силно разчленени листа. Промяната във формата на листата спрямо условията на средата е пример за:

25. Фигурата представя унаследяване на признак:


26. В медико-генетична консултация отива жена за съвет. Тя е здрава, мъжът й също е здрав, но баща й е бил болен от хемофилия (рецесивен признак). Жената се страхува за здравето на бъдещото си дете.

Изберете вярната информация, която ще получи майката при анализа на схемата


1) Всички дъщери са носители на заболяването.
2) Жената е хетерозиготна – носителка на заболяването.
3) Вероятността синовете да са хемофилици е 50%.
4) Вероятността да има дете, болно от хемофилия, е 25 %.


27. Сперматогенезата е процес, който:

1) протича в семенниците
2) се осъществява в четири фази
3) води до образуване на диплоидни гамети
4) води до образуване на зрели полови клетки


28. Постембрионалното развитие на бръмбарите е:

1) пряко
2) непряко
3) с пълна метаморфоза
4) с непълна метаморфоза


29. Фигурата изобразява стадий от:


1) онтогенезата
2) дробенето
3) гаструлацията
4) органогенезата


30. Представени са етапи от Теорията за абиогенния произход на живота. Изберете комбинацията, изразяваща вярната им последователност.

1) синтез на мономери
2) възникване на протобионти
3) полимеризация на мономери
4) образуване на първична атмосфера и първичен океан


31. Според Дарвин, видовете естествен отбор могат да бъдат:

1) полов
2) индивидуален
3) определен
4) неопределен


32. Изолацията като елементарен еволюционен фактор е:

1) периодична
2) непериодична
3) биологична
4) географска


33. За критериите за вид е вярно, че:

1) са само биологични
2) се прилагат комплексно
3) най-точен е морфологичният
4) биохимичният е по-достоверен от физиологичния


34. Основни социални фактори в еволюцията на човека са:

1) речта
2) трудът
3) сръчността на ръката
4) общественият начин на живот


35. Амонитите и трилобитите:

1) са ръководни вкаменелости
2) са изкопаеми преходни форми
3) са масово разпространени в тънки земни пластове
4) имат белези на по-низши и на по висши организми


Определете съответствията между организмите от хранителните нива в екологичната пирамида (1, 2, 3, 4) и представените в задачи 36,37,38,39 и 40 описания.36. Организми, които са с автотрофно хранене:

Отговора напишете с цифра37. Организми, които се хранят с продуценти:

Отговора напишете с цифра38. Организми, хранещи се с консументи I ред:

Отговора напишете с цифра39. Организми, получаващи най-голямо количество енергия:

Отговора напишете с цифра40. Организми, които получават най–малко количество енергия:

Отговора напишете с цифраУчени изследвали промяната в числеността на популациите на вълка и заека.
Анализирайте графиката и направете получените резултати верни, като избирате от предложенията в скобите в задачи 41,42,43 и 44.41. Числеността на зайците е най-голяма през (1980 / 1985) година.


42. Най-голяма е числеността на вълците през (1990 / 1995) година.
43. Увеличаването на числеността на зайците води до (увеличаване / намаляване) на числеността на вълците.


44. Двете популации са приблизително с еднаква численост през (2005 / 2010) година.


45. Кои от изброените органични вещества са биополимери?

Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ЧЕТИРИ отговораНа фигурата е изобразена еукариотна клетка.

В задачи 46,47,48,49 и 50 напишете наименованието на:46. Напишете наименованието на структурата, означена с цифра 1:
47. Напишете наименованието на структурата, означена с цифра 2:


48. Напишете наименованието на структурата, означена с цифра 3:
49. Напишете наименованието на структурата, носител на наследствена информация:
50. Напишете наименованието на вида еукариотна клетка:


Отнесете посочените клетъчни органели към съответния тип клетка.

1. лизозоми 2. пили 3. капсула 4. хлоропласти

А) прокариотна клетка Б) еукариотна клетка

Изберете НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВА отговора за буква и ги напишете с цифри в задачи 51 и 52.


51. А) прокариотна клетка52. Б) еукариотна клетка

Разгледайте фигурата, илюстрираща структурата на причинителя на СПИН.

Направете твърдения 53,54,55 и 56 верни, като избирате от предложенията в скобите.


53. Молекулата, носител на наследствената информация, означена с цифра 1 е (РНК / ДНК).


54. Структурата, означена с цифра 2, е изградена (само / не само) от белтъци.
55. Клетката, означена с цифра 3, в която паразитира вирусът, е (левкоцит / еритроцит).


56. Вирусът се свързва с рецептори в мембраната на клетката и (навлиза / не навлиза) в нея.


Разгледайте схематично изобразения генетичен процес и направете твърдения 57,58,59,60 и 61 верни, като избирате от предложенията в скобите.


57. Представеният процес е (репликация / транслация).


58. Молекулата, означена с цифра 1, е (ДНК / иРНК).


59. Органелът, означен с цифра 2, е (рибозома / лизозома).


60. Продуктът на процеса, означен с цифра 3, е (белтък / РНК).


61. Мономерите на получения продукт, означени с цифра 4, са (аминокиселини / мастни киселини).


На схемата са изобразени фазите на фотосинтезата.

Определете с коя цифра (1, 2, 3, 4) са означени химичните вещества (А, Б, В, Г), участващи в двете фази на процеса.

А) АТФ
Б) глюкоза
В) кислород
Г) въглероден диоксид

Отговорите напишете с цифра срещу съответната буква в задачи 62,63,64 и 65.


62. А)


63. Б)


64. В)


65. Г)


Отнесете означените с цифри схематични изображения към съответната фаза на мейозата.

Отговорите напишете с цифра срещу съответната фаза в задачи 66,67,68 и 69.


66. Профаза I


67. Метафаза I


68. Анафаза I
69. Телофаза II
На схемата са представени резултатите от кръстосване на грахови растения със зелена и набръчкана шушулка.

Алел A определя зеления цвят, алел a – жълтия цвят, алел C определя набръчкана шушулка, а алел c – гладка шушулка. Напишете в задачи 70,71,72,73 и 74:


70. Напишете генотипа на индивида, означен с цифра 1:


71. Напишете генотипа на индивида, означен с цифра 2:


72. Напишете фенотипа на индивида, означен с цифра 3:


73. Напишете типа гамети на индивид с генотип ААсс:


74. Напишете вида на взаимодействието между двата гена:


Направете данните в таблицата верни, като напишете отговорите срещу съответните цифри (1, 2, 3, 4 ) в задачи 75,76,77 и 78.75. 1. Наименование на болестта:
76. 2. Причина за болестта:
77. 3. Симптом / симптоми:
78. 4. Причина за болестта:


79. Определете вярно ли е твърдението за процеса овогенеза:

Овогенезата е процес на образуване на сперматозоиди.

Отговора запишете с ДА или НЕ
80. Определете вярно ли е твърдението за процеса овогенеза:

Процесът протича в три фази.

Отговора запишете с ДА или НЕ81. Определете вярно ли е твърдението за процеса овогенеза:

Първата фаза на процеса е фаза на размножаване.

Отговора запишете с ДА или НЕ82. Определете вярно ли е твърдението за процеса овогенеза:

Получените клетки в резултат на процеса съдържат по една Х хромозома.

Отговора запишете с ДА или НЕ
83. Изберете верните твърдения за пътищата на биологичния прогрес:

Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ПЕТ отговора.Направете твърденията 84,85,86 и 87 за представителите на род Хомо верни, като избирате от предложенията в скобите.

84. Родоначалник на хоминидите е (Австралопитекът / Неандерталецът).
85. Мозъковият дял на черепната кутия е по-голям при (Хомо хабилис / Кроманьонеца).


86. При (Неандерталеца / Хайделбергския човек) се появява човешка реч.


87. (Хомо хабилис / Хомо сапиенс) е представител на най-древния човек.


На изображенията са представени органи, които са и доказателства за еволюцията.


Отговорете на въпроси 88,89,90 и 91:


88. Какво е общото наименование на показаните органи?


89. Към коя основна група доказателства за еволюцията принадлежат тези органи?


90. Кой път на биологичен прогрес води до появата на тези органи?


91. Кой начин (тип) на макроеволюцията е свързан с появата на тези органи?