ДЗИ по биология


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
22 май 2017 г. – Вариант 2.

 


12и клас - Биология - Външно оценяване
1. Към кое основно равнище на организация се отнася изображението на фигурата?2. Към коя група екологични фактори на средата се отнася светлината?

3. Ако популация от полски мишки увеличава числеността си бързо, то популацията от хищни птици, която използва за храна мишките, ще:4. Към вертикалната структура на биоценозата се отнася:

5. В екосистемата постоянно се извършва:

6. Какво поведение при лебедите отразява фигурата?


7. Най-високото равнище на биологична организация на Земята е:

8. Отрицателен ефект за екологичното равновесие има:

9. Коя структура на биоценозата представя фигурата?


10. Хомобиополимер с резервна функция в растителната клетка е:

11. С обща формула е представен мономер на:


12. Коя от изобразените структури е ядро?

13. Информационната РНК напуска ядрото и се свързва с:

14. Общото между митохондриите и ядрото е наличието на:

15. При транскрипцията се осъществява пренос на генетична информация от:

16. При транслацията ролята на матрица се изпълнява от молекула:

17. Кое от изброените вещества е продукт от цикъла на Кребс?

18. Анаболитният характер на процесите в цикъла на Калвин се определя от:

19. За коя фаза на мейозата се отнася текстът: ,, Хромозомите губят очертанията си. Всяка от четирите дъщерни клетки съдържа n набор хромозоми.”?20. При мейозата, за разлика от митозата, се получават:

21. Кой процес е изобразен на фигурата?


22. Коя от изброените тъкани е характерна за растителните организми?

23. При човека кафявият цвят на очите (А) доминира над синия (а). Мъж с кафяви очи и жена със сини очи имат 4 деца – 2 с кафяви и 2 със сини очи. Генотипът на бащата е:

24. При сиамските котки един ген контролира синтеза на ензим, който катализира образуването на кафяво-черен пигмент на козината. Активността на този ензим се влияе от температурата на средата. Частите на тялото, които имат по-висока температура, са със светла козина, а сравнително по-студените (лапи, уши, опашка) са с тъмна козина.

Текстът описва пример за:


25. При човека писането с дясна ръка е доминантен белег, а писането с лява ръка е рецесивен белег. Какъв процент от децата на хетерозиготни родители ще пишат с лява ръка?

26. В решетката на Пънет са представени резултатите в F1 от кръстосване на грахови растения с жълти и гладки семена (жълтият цвят и гладката форма са доминантни белези).

Изберете верните твърдения за това кръстосване.

1) Всеки родител е хомозиготен по двата гена и
образува два типа гамети.
2) Всеки родител е дихетерозиготен и
образува четири типа гамети.
3) Кръстосването е монохибридно.
4) Взаимодействието между гените е алелно.


27. На фигурата е представен стадий от индивидуалното развитие на медуза.

Изобразената структура:

1) се нарича гаструла
2) е характерна за хидри и корали
3) притежава два зародишни пласта
4) се образува в края на етапа дробене


28. При трипластните животни в процеса на гаструлация се образуват:

1) ектодерма
2) ендодерма
3) мезодерма
4) епидермис


29. Постембрионалният (следзародишният) период от индивидуалното развитие на човека включва:

1) промяна в пропорциите на тялото
2) възрастови морфо-физиологични промени
3) формиране на тъкани, органи и системи от органи
4) интензивен растеж и развитие на половата система


30. Теорията за биохимичната еволюция е свързана с хипотезата за:

1) космическия произход
2) появата на протобионти
3) Божественото начало
4) образуването на коацервати


31. Според теорията на Дарвин форми на борбата за съществуване са:

1) вътревидова
2) междувидова
3) конституционна
4) корелативна


32. За микроеволюционните процеси е вярно, че:

1) протичат в популацията
2) се предизвикват от мутации
3) са свързани с миграция и изолация
4) водят до поява на надвидови систематични групи


33. Критерии за вид са:

1) географският
2) етологичният
3) екологичният
4) биохимичният


34. Анатомични промени в антропогенезата са:

1) поява на свод на стъпалото
2) развитие на речта
3) намаляване на долна челюст
4) увеличаване на мозъковия дял на черепа


35. Към сравнителноанатомичните доказателства за еволюцията се отнасят:

1) хомологните органи
2) рудиментарните органи
3) ръководните вкаменелости
4) изкопаемите преходни (сборни) форми


На фигурата е представен модел на екологична пирамида.


Анализирайте изображението и направете верни твърденията за нея, като избирате от предложенията в скобите на задачи 36,37,38,39 и 40.36. Представената пирамида е на (числеността / биомасата).


37. Представителите от хранителното равнище, означено с цифра 1, се отнасят към (фитоценозата / зооценозата).


38. Индивидите от хранително равнище 2 са консументи от (I / II) ред .


39. Индивидите от хранително равнище 4 са с (най-малка / най-голяма) численост.


40. Липсват представители от (зооценозата / микробоценозата).


Учени изследвали промяната в числеността на зайците в една популация за определен период от време и я отразили в графика.

Отговорете на поставените въпроси 41,42,43 и 44:


41. През коя година числеността на зайците е най-голяма?


42. През коя година числеността на зайците е най-малка?


43. С колко се променя числеността през 2009 година спрямо 2008 година?


44. В кой период числеността на зайците намалява от 300 000 на 200 000 индивида?


45. Кои от изброените органични съединения влизат в химичния състав на РНК?

1. дезоксирибоза 5. аденин
2. рибоза                6. аланин
3. урацил                7. глицин
4. тимин                  8. гуанин

Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ЧЕТИРИ отговора и ги напишете чрез съответните цифри.
На фигурата е представена еукариотна клетка.


Срещу всяка от изброените в задачи 45,46,47,48 и 49 функции напишете с цифра съответния органел.


46. Извършва фотосинтеза:
47. Извършва вътреклетъчно дишане:


48. Съдържа захари, белтъци, багрила:


49. Съхранява наследствената информация:


50. Синтезира и транспортира полипептидни вериги:


51. Определете верните съответствия между структури и процеси.На фигурата е изобразен бактериофаг.


Определете с коя цифра (1, 2, 3, 4) е означена всяка от структурните му части в задачи 52,53,54 и 55.


52. ДНК


53. Глава


54. Опашка


55. Пипала (въси)


56. Направете твърдението за генетичния процес вярно, като изберете от предложенията в скобите.

Транскрипцията и транслацията при еукариотните клетки (се извършват / не се извършват) през целия клетъчен жизнен цикъл.
57. Направете твърдението за генетичния процес вярно, като изберете от предложенията в скобите.

Транслацията в еукариотните клетки, за разлика от транскрипцията протича в (ядрото / цитоплазмата).
58. Направете твърдението за генетичния процес вярно, като изберете от предложенията в скобите.

При транскрипцията и транслацията (се спазва / не се спазва) правилото за комплементарност.
59. Направете твърдението за генетичния процес вярно, като изберете от предложенията в скобите.

При транскрипцията за разлика от транслацията матрица е молекула (РНК /ДНК).60. Направете твърдението за генетичния процес вярно, като изберете от предложенията в скобите.

Биополимерите, получени при транскрипцията и транслацията са (еднакви / различни).Попълнете пропуснатите думи в изреченията, като изберете от дадените вещества:

1. млечна киселина                3. ацетил-КоА
2. вода                                        4. пируват (пирогроздена киселина)

Отговора напишете с цифра в задачи 61,62,63 и 64.61. Веществото продукт на гликолизата е .................


62. Веществото продукт на биологичното окисление е .............


63. При отсъствие на кислород в клетката продуктът на гликолизата се превръща в ........


64. При наличие на кислород в клетката продуктът на гликолизата се превръща в ...........


Посочете съответствията между фазите на процеса мейоза, означени с цифри (1, 2, 3, 4) и техните описания в задачи 65,66,67 и 68.


65. Формиране на биваленти и протичане на
кросинговър:66. Разполагане на хромозомните двойки
в екватора на вретеното:67. Получаване на хаплоидни клетки:


68. Разделяне на бивалентите и движението
им към полюсите:При зайците тъмният цвят на козината доминира над белия. Фигурата представя резултати от кръстосването на зайци с тъмна козина.

Анализирайте данните и отговорете на въпроси 69,70,71,72 и 73.69. Напишете с буквените символи генотипа на родителя означен с “ ?

Отговора въведете с дадените буквени символи70. Напишете с буквените символи генотипа на индивид 1.

Отговора въведете с дадените буквени символи
71. Напишете фенотипа на индивид 2.


72. Напишете с цифри разпадането по фенотип:


73. Напишете с цифри разпадането по генотип:


Разгледайте представената кариограма на човек и направете твърденията 74,75,76 и 77 верни, като избирате от предложенията в скобите.


74. Броят на хомоложните хромозоми в кариограмата е (23 / 22) двойки.


75. Променен е броят на (хомоложните / половите) хромозоми.


76. Синдромът се дължи на промяна в (структурата / броя) на хромозомите.


77. Кариограмата е на болен от синдром на (Търнър / Клайнфелтър).


На фигурата са представени стадии на пълна метаморфоза при пеперуди.

Срещу всяко от твърденията (78,79,80 и 81) напишете с цифри (1, 2, 3, 4) съответния стадий.78. Храни се с листа като използва гризещ тип устен апарат.


79. Има добре развита полова система.


80. В привидно неподвижния стадий се образуват нови органи.


81. Стадият е на оплодена яйцеклетка.


82. Кои твърдения са верни за биологичния прогрес?

1 – Той е един от пътищата на еволюцията.
2 – Той е насока на еволюционния процес.
3 – Свързан е с намаляване на числеността на систематичните групи.
4 – Свързан е с увеличаване на броя на индивидите от систематичните групи.
5 – Ареалът на групата организми се разширява.
6 – Ареалът на групата организми се стеснява.
7 – Видовете, родовете и семействата са в ,,разцвет”.
8 – Един от пътищата на биологичния прогрес са ароморфозите.

Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ПЕТ отговора и ги напишете със съответните цифри.
Допълнете изреченията (83,84,85 и 86) за представителите на род Хомо, като избирате от:

1. Хомо хабилис 2. Хомо еректус 3. Неандерталец 4. Хомо сапиенс


83. Представител на Палеоантропа (древен човек) е ……………

Отговора напишете с цифра.84. „Сръчен човек“ е ………………

Отговора напишете с цифра.85. Огънят е използван за първи път от………….

Отговора напишете с цифра.86. Човешките раси възникват при…………..

Отговора напишете с цифра.Разгледайте изобразените на фигурите органи и отговорете на въпроси 87,88 и 89:87. Към коя група сравнителноанатомични доказателства спадат изобразените органи?


88. Как се нарича типът еволюция, която води до тяхното възникване?


89. Коя важна характеристика на еволюционния процес показва появата на посочените органи?


Кои други органи са пример за тази група сравнителноанатомични доказателства?

Напишете един пример за такива органи на отделен лист.


90. Изберете верните твърдения за пътищата на биологичния прогрес.

1 – Ароморфозите са свързани с усложняване в устройството и функциите на организмите.
2 – Окраската на белия заек е ароморфоза.
3 – Идиоадаптациите водят до приспособяване на организмите към условията на средата.
4 – Защитната окраска при някои животните е идиоадаптация.
5 – Катаморфозата (общата дегенерация) е опростяване в устройството на някои органи.
6 – Ценогенезите са приспособителни изменения на възрастните организми.
7 – Между пътищата на биологичния прогрес няма връзка.
8 – Пътищата на биологичния прогрес са тясно свързани помежду си.

Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ПЕТ отговора и ги напишете чрез съответните цифри.