ДЗИ по биология


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
23 май 2018 г. – Вариант 1.

 


12и клас - Биология - Външно оценяване
1. Кое от равнищата на организация на живата материя се отнася към мезобиосистемата?2. С коя група екологични фактори е свързан примерът?

Преди построяването на комплекса „ Златни пясъци“ местността е била обитавана от много змии. За справяне с проблема са били доставени таралежи, в резултат на което е намаляла числеността на змиите“.


3. Схемата изобразява демографска структура на популация.

Съотношението между половете в популацията е характерно за видове, които са:


4. Етажното разпределение на растенията в биоценозата осигурява максималното усвояване на:5. Пример за коменсализъм е взаимоотношението между:

6. Женските октоподи движат водата около яйцата си, за да им осигурят постоянен приток на кислород и да ги предпазват от врагове. Какво е описаното поведение?

7. Екосистемата е съставна част на:

8. Отрицателен ефект върху биологичното разнообразие има:

9. Графиката отразява динамиката на популацията на Белоглавия лешояд.

Кое твърдение подкрепя представените на графиката данни?


10. Външният скелет на насекомите и ракообразните е изграден от:

11. От посочените молекули хетеробиополимери са:

12. Едномембранни органели в еукариотната клетка са:

13. Ако в една клетка молекулата на ДНК е с пръстеновидна форма, то тя е:


14. Митохондриите, за разлика от хлоропластите, имат:

15. Коя нуклеинова киселина е продукт от транскрипция и матрица при транслация?

16. Комплементарното свързване между илюстрираните азотни бази се спазва при синтеза на:

17. Фотолиза на водата протича през:

18. Съединението, което се възстановява в цикъла на Кребс, е:

19. Биваленти се образуват по време на:

20. Ако знаете, че в мозъчните клетки на домашната муха се съдържат 6 двойки хромозоми, то нейният:

21. Анализирайте кариограмата


и посочете броя на хромозомите в зигота, получена след сливане на сперматозоид и яйцеклетка:22. Коя от структурите съответства на твърдението:

Група от органи, които работят съгласувано и изпълняват определени функции“?


23. При човека алелът за кафяв цвят на очите (A) доминира над алела за син цвят на очите (а), а алелът за дебели устни (В) - над алела за тънки устни (b). Кой от изброените генотипи е на индивид, хомозиготен по гените за сини очи и тънки устни?24. При растението стрелолист се наблюдава явлението хетерофилия - различна форма на листата според това дали са на сушата или са потопени във водата. Коя форма на изменчивост се наблюдава в този случай?

25. Ако хомозиготно черно морско свинче (BB) се кръстоса с хомозиготно бяло морско свинче (bb), каква е вероятността индивидите от първо поколение да бъдат с черна козина?26. На схемата е представено кръстосване на родителски растения от вида миризливо секирче.

Бялата окраска на цветовете се дължи на факта, че доминантните алели на гените А и В нямат самостоятелна фенотипна проява за цвят. При взаимодействие на гените индивидите имат пурпурни цветове. Анализирайте представените резултати от кръстосването и изберете верните твърдения.

1) Хибридите от F1 имат бели цветове.
2) Хибридите от F1 имат пурпурни цветове.
3) Разпадането по фенотип във F2 е 9 : 7.
4) Разпадането по фенотип във F2 е 9 : 3 : 3 : 1.27. При гаструлацията се извършва:

1) вгъване на бластулата
2) делене и растеж на клетките
3) диференциране на клетките и засилване на взаимовръзките им
4) оформяне на зачатъчни органи и растеж


28. Външното оплождане:

1) протича във водна среда
2) не зависи от факторите на средата
3) е характерно за риби и земноводни
4) се среща и при влечуги и птици


29. На снимката е представен стадий от следзародишното развитие на бръмбара Голяма златка.

За този бръмбар е характерно:

1) пряко развитие
2) непряко развитие
3) развитие с пълна метаморфоза
4) развитие с непълна метаморфоза


30. За макроеволюцията е вярно, че се осъществява:

1) на обширни територии
2) за големи периоди от време
3) в популациите на вида
4) в надвидовите систематични групи


31. Според Дарвин неопределената изменчивост:

1) се предизвиква от фактори на външната среда
2) се проявява при отделни индивиди
3) е наследствена
4) е обратима


32. Насоки на еволюцията са:

1) биологичен прогрес
2) биологичен регрес
3) катаморфози
4) ценогенези


33. Морфологичният критерий за вид е:

1) биологичен
2) пространствен
3) свързан със сходство във външните белези
4) свързан със сходство при протичане на жизнените процеси


34. Общото между Хомо хабилис и Хомо еректус е, че са:

1) общували с членоразделна реч
2) изработвали разнообразни оръдия на труда
3) имали черепна кутия с обем от 850 до 1200 см3
4) представители на най-древните хора - архантропите


35. Органите, представени на фигурата:

1) имат еднакво устройство
2) имат еднакъв произход
3) са със сходни функции
4) са аналогни


Графиката отразява промяната в числеността на популация пеперуди при различни степени на въздействие на екологичен фактор.

Анализирайте я и направете твърденията 36,37,38,39 и 40 верни, като избирате от думите в скобите.


36. Степените на въздействие на екологичния фактор върху организмите са (две / четири).


37. Числеността на пеперудите е (най-голяма / най-малка) в зоната, означена с цифра 1.


38. В зоната означена с цифра 2, индивидите са в (песимум / оптимум).


39. В зоните, означени с цифрите 3 и 4 индивидите (липсват / са в разцвет).


40. Границите на издръжливост на вида се определят от (оптимум и песимум / минимум и
максимум
).На схемата са изобразени хранителни взаимоотношения между организми от различни популации в горска биоценоза.

Определете с коя цифра (1, 2, 3, 4) от пирамидата на числеността са означени популациите от организми (А, Б, В, Г), представени на схемата.

Отговорите напишете с цифри срещу съответните букви в задачи 41,42,43 и 44.41. А)


42. Б)


43. В)


44. Г)


45. Кои от изброените органични вещества са хетеробиополимери?

1. ДНК                         5. хитин
2. инсулин                  6. РНК
3. скорбяла               7. целулоза
4. гликоген                 8. колаген

Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ЧЕТИРИ отговора и ги напишете със съответните им цифри.
Определете съответствията между означените с цифри клетъчни структури (1, 2, 3, 4, 5) и процесите (А, Б, В, Г, Д).


А) избирателно пропускане на веществата
Б) синтез на белтъци за „износ“ от клетката
В) секреция на вещества
Г) репликация
Д) цикъл на Кребс

Отговора напишете с цифри срещу съответните букви в задачи 46,47,48,49 и 50.


46. А)


47. Б)


48. В)


49. Г)


50. Д)


51. За прокариотната клетка за разлика от еукариотната клетка е вярно, че:

1. в митохондриите се синтезира голямо количество енергия
2. над мембраната се образува клетъчна стена
3. винаги съществува като самостоятелен организъм
4. в цитозола е разположена кръгова молекула ДНК
5. единствените клетъчни органели са рибозомите
6. фотосинтезиращите клетки имат хлоропласти
7. в цитозола има ядро
8. всички са аеробни

Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ЧЕТИРИ признака и ги напишете със съответните цифри.
Разгледайте схематичното изображение на вируса на тютюневата мозайка.

Съставете вярно описание за него, като избирате от посоченото в скобите в задачи 52,53,54 и 55.


52. Вирусът (има / няма) клетъчен строеж.


53. С цифра 1 е означена молекула (РНК / ДНК).


54. С цифра 2 са означени капсомери от (липиди / белтъци).


55. Този вирус има (прост / сложен) капсид.


56. Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ПЕТ характерни особености, общи за процесите репликация и транскрипция при еукариотни клетки.

1 – анаболитни процеси                        5 – свързват се аминокиселини
2 – протичат в ядрото                             6 – участват ензими
3 – протичат в рибозомите                   7 – матрица е РНК
4 – свързват се нуклеотиди                  8 – матрица е ДНК

Отговорът напишете чрез съответните цифри.
Опишете вярно представените на схемата метаболитни процеси,

като на мястото на многоточията в изреченията (А, Б, В, Г) в задачи 57,58,59 и 60 напишете съответните химични вещества с цифри (1, 2, 3, 4).

А) Веществото, което клетката използва основно за енергия, е ……
Б) Пирогроздената киселина се превръща в ……
В) Първата реакция в цикъла на Кребс води до получаване на ……
Г) Веществото, което акумулира енергия в клетката, е ……


57. А)


58. Б)


59. В)


60. Г)


Съставете верни твърдения за процеса, представен на схемата,

като избирате от посоченото в скобите в задачи 61,62,63 и 64.


61. На схемата е представен процесът (кросинговър / спирализация).


62. Този процес протича по време на (митоза / мейоза).


63. Процесът се осъществява между (сестрински / несестрински) хроматиди от две хомоложни хромозоми.


64. При процеса (се получават / не се получават) нови комбинации от гени.


При кръстосване на родителски растения с червени (ВВ) и с бели (bb) цветове всички индивиди във F1 са с червени цветове. Анализирайте данните от схемата и напишете в задачи 65,66,67,68 и 69:


65. Напишете генотипа на индивид 1:

Отговора въведете с дадените буквени символи.
66. Напишете фенотипа на индивид 2:


67. Напишете разпадането по фенотип в F2:
68. Кой закон на Мендел е спазен в F1?


69. Какъв вид е алелното взаимодействие между B и b?


В таблицата
е представено поколението от здрава майка, носител на алела за далтонизъм (XD Xd), и баща – далтонист (Xd Y). Анализирайте данните в таблицата и съставете верни твърдения 70, 71,72 и 73, като избирате от посоченото в скобите.70. Далтонизмът се дължи на рецесивен алел в (X / Y)-хромозомата.


71. Вероятността в поколението да има далтонисти е (50% / 100%).


72. Здрав, но носител на заболяването може да бъде само индивид от (мъжки / женски) пол.


73. Вероятността да се родят момчета с нормално зрение е (50% / 100 %).


74. Моделирайте във ВЯРНАТА последователност стадиите на следзародишното развитие при Зелева пеперуда, като избирате от предложените понятия:

1. ларва 3. какавида 5. имаго
2. зигота 4. яйце         6. нимфа

Отговорите напишете с цифри в правилната последователност.
75. От посочените примери идиоадаптации са:

1 – появата на фотосинтезата
2 – ярката багра на цветовете
3 – поява на аеробни организми
4 – дългите крака при блатните птици
5 – защитната окраска при бялата мечка
6 – плоската форма на придънните риби
7 – различната форма на клюновете при птиците
8 – появата на вътрешното оплождане при животните

Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ПЕТ отговора и ги напишете със съответните цифри.
Отговорете на въпроси 76,77,78 и 79, свързани с представителите на род Хомо (1, 2, 3, 4).

1. Хайделбергски човек 2. Кроманьонец 3. Неандерталец 4. Хомо сапиенс

Отговорите напишете с цифри


76. Кой от представителите се отнася към вида Хомо еректус (изправен човек)?


77. Кой е представителят на Палеоантропа (древен човек)?
78. Кой е предшественикът на Хомо сапиенс?


79. Към кой представител принадлежат човешките раси?


80. Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ЧЕТИРИ примера за хомологни органи при организмите.

1 – черепната кост на акули и костта наковалня в средното ухо на бозайници
2 – жилото на пчелите и яйцеполагалото на домашните мухи
3 – дихателните органи на риби и на влечуги
4 – предният крайник на кит и горен крайник на човек
5 – задното поясче на питон и на кит
6 – крилата на насекоми и на птици
7 – мустачките и листата на граха
8 – бодлите на кактуса и на розата

Отговорът напишете чрез съответните цифри.