ДЗИ по биология


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
29 август 2018 г. – Вариант 2.

 


12и клас - Биология - Външно оценяване
1. Коя последователност включва само равнища на организация на мезосистемата?

2. Бялата акация се среща на открити и сухи места. Има рядка корона, дребни листа и в зелените им части се съдържа малко хлорофил. Тя се отнася към екологичната група на:

3. На фигурата

е изобразена хранителна верига. Броят на видовете хищници в нея е:4. В една горска екосистема всички организми, свързани с едно буково дърво, образуват:5. Пример за симбиоза е взаимоотношението между:

6. Поведението при жирафите, изобразено на фигурата, е:


7. В биосферата се извършва:

8. Нарушаването и ограничаването на естествените местообитания на видовете организми е пряка причина за:9. Определете вида с най-широка екологична пластичност, като проследите в таблицата
границите на температурна издръжливост на дадените видове.


10. Към основните групи органични съединения, изграждащи клетката, НЕ се отнасят:11. Стероидите са вид:

12. Клетъчната структура, означена с цифрата 1 на фигурата,
участва в секрецията на вещества. Тази структура е:


13. Клетката на фигурата е:

14. Ядрото и митохондриите:

15. Процесът, при който се удвоява наследствената информация, се нарича:

16. Матричният принцип и правилото за комплементарност се спазват само при синтез на:

17. Кой метаболитен процес е представен на фигурата?


18. Процесът на разграждане на молекулата на водата под действието на светлината в хлоропластите се нарича:

19. На фигурата е представена фаза на митозата. Коe твърдение е вярно за тази фаза?20. За кросинговъра е вярно, че протича през:

21. Като използвате кариограмата, определете колко хромозоми ще има във всяка от гаметите след гаметогенеза?


22. За кое равнище на организация на многоклетъчния организъм се отнася определението: „Система от специализирани клетки и междуклетъчно вещество със сходна структура и функция“?

23. При мишките алелът за черен цвят на козината (A) доминира над алела за бял цвят на козината (а). Ако в потомството на родителска двойка, 50% от индивидите са с черна козина и 50% с бяла козина, то генотипът на родителите е:

24. Кой вид изменчивост илюстрира изображението?

25. Схемата представя видове неалелни (междуалелни) взаимодействия между гени. Взаимодействието, означено със знак „?” е:26. На схемата е представено кръстосване на родителски растения, различаващи се по признака цвят на венчелистчетата. Кои от изброените твърдения са верни?

 

1) Рецесивен признак е белият цвят на венчелистчетата.
2) В F1 разпадането по фенотип е 1:1.
3) За F2 е в сила законът за еднообразието на Мендел.
4) Разпадането по фенотип във F2 е 3 : 1.27. Бластулата е:

1) изградена от един пласт клетки, заграждащи празнина
2) етап от следзародишното развитие на животните
3) структура, която се образува в края на дробенето
4) характерна за зародишното развитие на всички животни28. Сперматогенезата при човека се извършва:

1) само през пубертета
2) под влияние на мъжките полови хормони
3) в стените на семенните каналчета
4) във всички полови органи


29. Следзародишното развитие при водните кончета е:1) пряко
2) непряко
3) с пълна метаморфоза
4) с непълна метаморфоза30. Организмите на изображението са пример за:1) паралелна еволюция
2) конвергентна еволюция
3) сближаване на белезите при неродствени организми
4) раздалечаване на белезите при близкородствени организми31. Развитието на плевели пречи на доматените растения, като им отнема част от светлината, влагата и солите в почвата. Текстът илюстрира:

1) пряка междувидова борба за съществуване
2) косвена междувидова борба за съществуване
3) конституционна борба за съществуване
4) конкурентни взаимоотношения32. Микроеволюцията за разлика от макроеволюцията:

1) протича в популацията
2) засяга големи систематични групи организми
3) води до появата на нови видове
4) е основна насока на еволюционния процес


33. За прилагане на генетичния (кариологичния) критерий при определяне на видова принадлежност са необходими данни за:

1) строежа на отделни белтъци
2) вида на нуклеиновата киселина
3) формата и големината на хромозомите
4) броя на хомоложните двойки в кариотипа


34. Биологичната еволюция на съвременния човек (Хомо сапиенс) е свързана с:

1) изправения стоеж на тялото
2) оформяне на ръка, при която палецът се противопоставя на останалите пръсти
3) развитие на духовен обществен живот
4) култивиране на растения и опитомяване на животни


35. Органите, представени на фигурата:


1) са хомологни
2) изпълняват различни функции
3) имат сходно устройство и произход
4) са доказателство за родство между организмите


В таблицата са представени данни на Организацията по прехрана и земеделие към ООН за числеността на популациите на селскостопански животни в света през 1970 и 2010 г.

Направете твърденията в задачи 36,37,38,39 и 40 за популациите на отглежданите животни верни, като избирате от предложенията в скоби.36. В периода 1970 – 2010 г. броят на отглежданите овце в света нараства (значително / незначително).


37. През 1970 г. броят на отглежданите говеда е (по-голям / по-малък) от този на овцете.


38. През 1970 г. най-малък е броят на отглежданите (камили / пилета).


39. Увеличението на числеността на популацията (в проценти) на патиците е (по-голямо / по-малко) от това на зайците.


40. Най-отглежданите животни през 2010 г. са (пилетата / говедата).


На малък гръцки остров в Бяло море (част от екологичната мрежа на ЕС "Натура 2000") рояци скакалци унищожават голяма част от растителността. За овцете, отглеждани от жителите, храната не достига и се налага обработване на тревните площи с инсектициди.

Анализирайте данните от графиката и текста и запишете отговорите на въпроси 41,42,43 и 44:


41. Запишете месеца, през който числеността на скакалците е най-голяма.


42. Запишете месеца, през който числеността на тревистите растения е най-малка.


43. Запишете взаимоотношението между овцете и скакалците, като изберете от посочените думи в скобите (хищничество / конкуренция / паразитизъм.)
44. Запишете използването на пестициди какъв екологичен фактор е, като изберете от посочените думи в скобите (абиотичен / биотичен / антропогенен.)


Прочетете текста и разпределете подчертаните понятия в групите органични съединения (А, Б, В).

Човек приема с храната различни видове органични вещества. В картофите се съдържа скорбяла. Медът е смес от вещества, повечето от които са фруктоза и глюкоза. От захарта човек се снабдява със захароза.


А) монозахариди
Б) дизахариди
В) полизахариди

Отговорите напишете с думи срещу съответната буква в задачи 45,46 и 47.


45. А)


46. Б)


47. В)


Направете изреченията за надмолекулните комплекси в задачи 48,49,50,51 и 52 верни, като изберете от предложените в скобите понятия.

Отговорите напишете с думи.48. Рибозомните частици (субединици) представляват надмолекулни комплекси от белтъци и (иРНК / рРНК).


49. Основни структурни молекули на плазмената мембрана са (фосфолипидите / мазнините).


50. Хромозомите са изградени от ДНК и (белтъци / липиди).


51. Вирусите са надмолекулни комплекси от белтъци и (нуклеинови киселини / аминокиселини).


52. Молекулите, изграждащи надмолекулните комплекси, са свързани предимно с (ковалентни / нековалентни) химични връзки.


Определете съответствията между видовете транспорт, означени с цифрите (1, 2, 3, 4),
и описанията им (А, Б, В, Г).

А) отделяне на секрети от клетка
Б) проста дифузия през фосфолипидния слой
В) пренос на малки молекули и йони от среда с по-малка концентрация на към среда с по-голяма концентрация
Г) дифузия през белтъчни канали

Отговора напишете в задачи 53,54,55 и 56 с цифри срещу съответната им буква.


53. А)


54. Б)


55. В)


56. Г)


57. Опишете клетъчното ядро, като изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ЧЕТИРИ от предложените понятия.

1. пори                            5. тилакоидна мембрана
2. цитозол                      6. хроматинови нишки
3. центриоли                 7. обвивка от две мембрани
4. РНК молекули          8. пръстеновидна ДНК молекула

Отговорите напишете с цифри.
58. Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ПЕТ характерни особености, общи за процесите транскрипция и транслация.

1 – анаболитни процеси                                    5 – матрица е ДНК
2 – свързват се мономери                                6 – участват ензими
3 – образуват се едноверижни полимери    7 – протичат в ядрото
4 – извършват се по матричния принцип     8 – протичат в цитоплазмата
В задачи 59,60,61 и 62 опишете представеното изображение,

като на мястото на пропуснатите понятия изберете едно от предложените:
1. аеробни; 2. анаеробни; 3. гликолиза; 4. митохондрий


59. Процесът, означен с цифра 1, се нарича ........


60. Превръщането на пирогроздената киселина в млечна киселина протича в ....... условия.


61. Превръщането на пирогроздената киселина в ацетил коензим А протича в ...... условия.


62. Органелът, означен с цифра 2, се нарича......


Разгледайте схематично представените начини на клетъчно делене


и в задачи 63,64,65 и 66 запишете:


63. Запишете номера на фигурата, представяща делене на прокариотен организъм.


64. Запишете номера на фигурата, представяща делене на едноклетъчен еукариотен организъм.


65. Запишете номера на фигурата, представяща делене на телесни клетки на многоклетъчен еукариотен организъм.


66. Запишете наименованието на вида делене, при което се получават полови клетки.


Разгледайте кариограми 1 и 2 на хора, носители на мутации.

Направете посочените за тях твърдения в задачи 67,68,69,70 и 71 верни, като избирате от предложенията в скобите.


67. Кариограмите са на хора с (геномни / хромозомни) мутации.


68. Кариограма 1 илюстрира мутация, дължаща се на (монозомия / тризомия) на хромозома 21.
69. Кариограма 2 е на индивид със синдром на (Даун / Клайнфелтър).


70. Кариограма 1 илюстрира изменение в (автозомите / половите хромозоми).


71. Кариограма 2 е на (мъж / жена).


Анализирайте схемата за унаследяване на хемофилия (рецесивен признак) в семейството на здрав баща и майка-носител.


Направете верни твърдения 72,73,74 и 75 като избирате от предложеното в скобите.


72. Генът за хемофилия е разположен в (Х / Y)-хромозомата.
73. Вероятността да има дете, болно от хемофилия, в този брак е (25 / 50) %.


74. В поколението болните от хемофилия са от (мъжки / женски) пол.
75. Заболяването се характеризира с нарушено (кръвосъсирване / цветоусещане).


Разгледайте фигурите, представящи начини на постембрионално развитие и отговорете на въпроси 76,77,78 и 79.


76. Коя фигура представя пряко развитие на организми?


77. Коя фигура представя линеене на нимфи до поява на възрастен индивид?


78. Коя фигура представя стадий какавида?


79. Коя фигура илюстрира развитие с непълна метаморфоза?


Опишете ароморфози ( А ) и идиоадаптации ( Б ), като избирате само верните примери  (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

1 – поява на полово размножаване
2 – листа с власинки при еделвайса
3 – плацента при бозайниците
4 – поява на фотосинтеза
5 – преход от размножаване със спори към размножаване чрез семена
6 – закривени нокти при орела
7 – жълтъчно мехурче при рибите
8 – липса на храносмилателна система при тениите


Изберете общо за А и Б НЕ ПОВЕЧЕ от ПЕТ отговора и ги напишете с цифри в задачи 80 и 81.80. А) ароморфози


81. Б) идиоадаптации


82. Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ЧЕТИРИ верни съответствия между представител от еволюционния ред на човека и негови характеристики.

1. Сръчен човек (Хомо хабилис) – имал малки кучешки зъби и резци, защото се хранел с корени
2. Неандерталец – формирал групи с първобитна обществена организация
3. Питекантроп – имал масивни челюсти и силно изразени надочни дъги
4. Хайделбергски човек – използвал огъня и различни оръдия на труда
5. Кроманьонец – изработвал произведения на изкуството
6. Австралопитек - използвал членоразделна реч
7. Изправен човек (Хомо еректус)– култивирал растения

Отговора напишете с цифри.
Фигурата представя еволюционни изменения при коня.

Разгледайте я и направете твърденията 83,84,85 и 86 верни, като избирате от предложенията в скобите.


83. Измененията в крайниците са свързани с развитие на (третия / четвъртия) пръст.


84. Измененията са следствие от преминаване към живот в (горите / степите).


85. Новите хранителни ресурси водят до увеличаване на размера и повърхността на (кучешките / кътните) зъби и черепа.


86. Изображението представя особености от (филогенетичния ред / преходните форми) на коня.