ДЗИ по география и икономика


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
23 май 2018 г. – Вариант 1

 


12и клас - География - Външно оценяване
1. Коя от геосферите е образувана като резултат от взаимодействието между всички останали?2. Кой е релефообразуващият процес и коя е формата, образувана в резултат на неговото действие, изобразена на снимката?


3. В коя група са включени само нерудни полезни изкопаеми?

4. С коя структура на населението е свързан демографският проблем в Европа?

5. Двата основни типа селища са:

6. Коя от държавите, основателки на Европейския съюз през 1957 г., НЕ е монархия?7. Коя от посочените двойки мегалополиси НЕ е разположена на територията на една и съща държава?

8. В коя двойка „отрасъл – сектор на стопанството“ има несъответствие:

9. На диаграмата е представено производството на памук в света за 2011 г. Коя страна има най-голям относителен дял?


10. Австралийският съюз е основен производител и износител на:

11. „Рено“, „Фиат“ и „Фолксваген“ са главни производители на автомобили в Европа. В коя група страните производителки са посочени правилно?

12. За кой природен риск се отнася следната характеристика:

Основните причини за възникването му са характерът на релефа и геоложката основа. При него се нарушава устойчивостта на големи земни маси и се създават предпоставки за придвижването им.“13. През планината Огражден преминава част от границата на България:

14. Кои свободни икономически зони са показани на картосхемата?


15. Какви полезни изкопаеми има в Маришкия, в Ломския и в Софийския басейн?

16. В кои планини през кватернерния период е имало алпийски тип ледници?

17. В южните и югоизточните части на България валежите имат есенно-зимен максимум поради влиянието на:

18. В коя от посочените групи всички реки се оттичат към Егейската отточна област?

19. Лонгозните гори в България са типични за:

20. В териториалния обхват на коя природногеографска подобласт попада Сърнена гора?

21. Изображението илюстрира изменението в:


22. Към градовете с население от 50 000 до 100 000 жители НЕ се отнася:

23. Кои технически култури имат най-голям относителен дял посевни площи в България?

24. Отрасъл съобщения:

25. Кой географски регион в България е на първо място по произведен брутен вътрешен продукт (БВП) и по степен на урбанизация (2012 г.)?

26. Соди и минерални торове се произвеждат в:

27. Коя група селища включва центрове на вълненотекстилната промишленост?

28. Кой областен център от Североизточния регион е показан с цифра 1 на схемата?


29. Кои от посочените автомагистрали преминават през територията на Южен централен регион?

30. В коя двойка „регион – туристически обект“ е допусната грешка?

31. За коя природна зона се отнася следната характеристика:

Обхваща северните части на Северна Америка, Европа и Азия. Преобладава низинният и равнинен релеф. Климатът e субполярен и се характеризира с малко слънчева радиация, с ниски средногодишни температури и кратко лято. Растителността е представена от мъхове, лишеи, треви и дървета джуджета. Животинският свят е сравнително беден.“
32. С помощта на диаграмата понятието, с което се определя бързото нарастване на населението в света от средата на XX век до днес.
33. За коя страна се отнася следната характеристика:

Заема централните и източните части на континента Южна Америка. Обхваща 47% от площта на континента. Отличава се с най-многобройно население и с най-силно развито стопанство на континента. Заема първо място в света по производство на кафе и банани“.Напишете в задачи 34,35 и 36 наименованията на природните подобласти, означени с номера 2, 6 и 11 на картосхемата.


34. 2.


35. 6.


36. 11.


Срещу номера от 1. до 3. вкл. в задачи 37,38 и 39 напишете градовете, като ги съотнесете към функцията, която те изпълняват в таблицата.

Градове: Бобов дол, Горна Оряховица, Банско37. 1.


38. 2.
39. 3.


40. Напишете наименованието на административната област, в обхвата на която се включват градовете Етрополе, Драгоман и Самоков.


Практическа задача по география на света


Срещу номера от 1. до 3. вкл. в задачи 41,42 и 43 напишете наименованията на три от страните – членки на Европейската асоциация за свободна търговия, срещу номера от 4. до 9. вкл. в задачи 44,45,46,47,48 и 49 – на страните – основателки на Европейската икономическа общност, предшественик на днешния Европейски съюз, а срещу номер 10. в задача 50 – страната, станала член на съюза през 2013 г.


41. 1.


42. 2.


43. 3.


44. 4.


45. 5.


46. 6.


47. 7.


48. 8.


49. 9.


50. 10.


Практическа задача по география на България


Срещу номера от 1. до 7. вкл. в задачи 51,52,53,54,55,56 и 57 напишете имената на посочените на картосхемата градове, разположени по брега на река Дунав, а срещу номера от 8. до 15. вкл. в задачи 58,59,60,61,62,63,54 и 65 – имената на посочените областни градове в Южна България


51. 1.


52. 2.


53. 3.


54. 4.


55. 5.


56. 6.


57. 7.


58. 8.


59. 9.


60. 10.


61. 11.


62. 12.


63. 13.


64. 14.


65. 15.


Писмена разработка върху география на България

Писмената разработка напишете на отделен лист

Характеристика на Дунавска равнина
А) Географско положение и граници
Б) Природна среда
• Релеф и морфографски особености
• Полезни изкопаеми
• Климат и води
• Почви, растителност и животински свят
В) Стопанска оценка и екологични проблеми