ДЗИ по география и икономика


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
31 май 2018 г. – Вариант 1

 


12и клас - География - Външно оценяване
1. Коя от географските закономерности е вярна?

2. Коя форма на релефа НЕ е резултат от взаимодействието между процесите в литосферата и хидросферата?

3. Кое атмосферно явление илюстрира схемата?


4. Общото между енергията на земните недра и енергията на вятъра е, че са:

5. Човешките ресурси на страните в света се класифицират по индекса на човешко развитие. Кой от посочените показатели НЕ се отнася към него?6. Страните членки на коя международна организация са изобразени на картосхемата?7. В коя от редиците е допусната грешка?

8. Коя група фактори са водещи в условията на преход към пазарно стопанство?

9. Кузнецкият, Канско-Ачинският и Печорският въглищен басейн се намират на територията на:

10. Коя от посочените държави НЕ се отнася към Източноевропейския регион?

11. По диаграмата за изменение на броя на населението в Русия за периода 1913 – 2011 г. определете вярното твърдение.


12. Северната и южната граница на България се пресичат от транспортни коридори:


13. При подписването на кой международен договор от България са отнети Западните покрайнини и територията й възлиза на 103 000 кв.км?

14. В коя двойка „природна област – форми на релефа“ е допусната грешка?

15. Коя двойка селища е разположена в преходноконтиненталната климатична област?

16. Какъв тип подземни води са показани на схемата?


17. В коя двойка НЯМА съответствие между река и отточната област, към която принадлежи?

18. По произход Смолянските езера са:

19. Кое от твърденията НЕ се отнася за Краище?

20. Кой почвен тип в България е височинно зонален?

21. Кое твърдение за растителния свят на България НЕ е вярно?

22. По диаграмата определете през коя година е най-благоприятна възрастовата структура на населението в България?


23. По кой показател градовете в България се поделят на промишлени, транспортни и балнеоложки?

24. Кое от твърденията НЕ е вярно според информацията от таблицата:


25. Кой от посочените градове е център на цветната металургия?


26. Центровете на порцеланово-фаянсовата промишленост Каспичан и Нови пазар се намират на територията на:

27. С кой от посочените проходи в Стара планина се свързват Северозападният и Южният централен регион?

28. В кой географски регион са разположени низината Побрежие, Севлиевските височини и платото Стражата?

29. С най-голямо значение за Североизточния регион е добивът на:

30. В кой от посочените географски региони има пет административни области и четири областни центрове?

31. Напишете наименованието на релефообразуващите сили, в резултат от които е породен природният риск,
представен на снимката.32. Напишете от кой тип възпроизводство е страната, изобразена на картосхемата.
В задачи 33 и 34 запишете пропуснатите отрасли от схемата.


33. Пропуснат отрасъл:


34. Пропуснат отрасъл:


Срещу номера от 1 до 3 вкл. в задачи 35,36 и 37 поставете дадените ГКПП, така че да се получи съответствие.
ГКПП: Гюешево, Малко Търново, Оряхово


35. 1.


36. 2.


37. 3.


На снимките

са представени обекти от градове в България. Срещу цифри 1, 2 и 3 вкл. в задачи 38,39 и 40 поставете буквения код на изображението, така че да се получи съответствие в таблицата.38. 1.


39. 2.


40. 3.


Срещу номера от 1 до 3 вкл. в задачи 41,42 и 43 поставете дадените в таблицата

промишлени центрове според производствената им специализация.

Промишлени центрове: Мездра, Горна Оряховица, Добрич41. 1.


42. 2.


43. 3.


Практическа задача по география на света


Срещу номера от 1. до 7. вкл. в задачи 44,45,46,47,48,49 и 50 поставете имената на посочените полуострови, а срещу номера от 8. до 10. вкл. в задачи 51,52 и 53 - посочените протоци.


44. 1.


45. 2.


46. 3.
47. 4.
48. 5.


49. 6.
50. 7.


51. 8.


52. 9.


53. 10.


Практическа задача по география на България

Срещу цифрите от 1. до 15. в задачи 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 и 68 напишете имената на планините в България, отбелязани на картосхемата.


54. 1.


55. 2.


56. 3.


57. 4.


58. 5.


59. 6.


60. 7.


61. 8.


62. 9.


63. 10.
64. 11.
65. 12.


66. 13.


67. 14.


68. 15.


Писмена разработка върху география на България

Писмената разработка напишетена отделен лист

Енергетика на България
А) Същност, значение и особености
Б) Фактори за развитие и териториално разположение
В) Отраслова и териториална структура
- добив на суровини
- производство на електроенергия и топлоенергия (ТЕЦ, ВЕЦ и АЕЦ)
- трансформация и пренос до потребителя
Г) Проблеми и тенденции на енергетиката