ДЗИ по география и икономика


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
31 май 2017 г. – Вариант 2

 


12и клас - География - Външно оценяване
1. Кривите линии, които свързват точките с еднаква дълбочина в Световния океан, се наричат:

2. При коя от двойките „процес в литосферата – форма на релефа“ има НЕСЪОТВЕТСТВИЕ?

3. Кое явление, свързано с посочената промяна на атмосферното налягане, е показано на схемата?


4. Изчерпаеми и възобновяеми природни ресурси са:

5. На кой ред всички страни имат първи тип възпроизводство (демографска криза)?

6. Посочете международната организация, чиято емблема е на изображението:


7. „Тойота“, „Дженеръл Мотърс“ и „Фолксваген“ са световни производители на автомобили в света. В коя група страните производителки са посочени правилно?8. По диаграмата определете кое твърдение за производството на пшеница в света за 2014-2015 година НЕ е вярно:9. Коя от посочените характеристики НЕ се отнася за Франция?

10. В коя двойка „страна от Южноамериканския регион – столица“ е допусната грешка?11. Коя концепция развива идеите за съхраняване на ресурсите за бъдещите поколения?

12. В коя от посочените фериботни връзки има допусната грешка?

13. Ако излезете с автомобил от България в Македония при ГКПП Гюешево, можете да се върнете обратно, без да ползвате същия пункт, през ГКПП:

14. В резултат от действието на кои екзогенни процеси са образувани каменните реки на Витоша?

15. Кой вид въглища в България се характеризира с най-висока калоричност и с най-малки количества?

16. В коя двойка НЯМА съответствие между климатична област и станция?

17. Кое езеро по Черноморското крайбрежие НЕ е лиман?

18. Кое от посочените твърдения за почвите на България Не е вярно?

19. В кои планини в България се срещат гори от черна мура?

20. Най-високият връх в Краищенско-Средногорската област е:

21. Между планините Беласица и Огражден протича река:

22. След 2010 година в България намалява:

23. Коя двойка селища са възникнали по време на епохата на гръцката колонизация?

24. Кое твърдение НЕ е свързано с прехода към пазарно стопанство в България?

25. София, Дупница и Разград са центрове на:

26. Центровете на порцеланово-фаянсовата промишленост Каспичан и Нови пазар се намират на територията на:

27. Кой европейски транспортен коридор преминава през Северозападния и Югозападния регион в България?

28. В коя двойка „регион – природен обект“ е допусната грешка?

29. В кой от посочените градове се произвеждат две трети от алуминиевите изделия в България?

30. Кой областен център от Северозападен регион е показан с цифра 1 на схемата?31. Кой клон на християнството е най-разпространен в Полша?


32. Напишете името на европейска държава без излаз на море, чийто очертания са показани на изображението.33. Попълнете подотрасъла на текстилната промишленост, който използва суровини от  животновъдството.
34. Напишете името на височинния растителен пояс, разпространен в България, съответстващ на цифра 1 от изображението.Срещу номера от 1. до 3. вкл. от таблицата


изберете и напишете в задачи 35,36 и 37 специализиращия за региона подотрасъл на аграрното (земеделско) стопанство:

Специализиращ подотрасъл: Отглеждане на етерично-маслодайни култури, зърнопроизводство, ранно зеленчукопроизводство35. 1.


36. 2.
37. 3.
38. Напишете името на града, в който се намира
туристическият обект, показан на снимката.Практическа задача по география на света


Срещу номера от 1. до 7. вкл. в задачи 39,40,41,42,43,44 и 45 напишете имената на посочените най-малки държави в Европа, а срещу номера от 8. до 10. вкл. в задачи 46,47 и 48 - посочените големи държави в Източна Европа.39. 1.


40. 2.


41. 3.


42. 4.


43. 5.


44. 6.


45. 7.


46. 8.


47. 9.


48. 10.


Практическа задача по география на БългарияСрещу номера от 1. до 5. в задачи 49,50,51,52 и 53 напишете имената на посочените градове – центрове на химическата промишленост, от 6. до 8. в задачи 54,55 и 56 - имената на градове – центрове на енергетиката, а от 9. до 15. в задачи 57,58,59,60,61,62 и 63 - имената на градове – центрове на текстилната промишленост.49. 1.


50. 2.


51. 3.


52. 4.


53. 5.


54. 6.


55. 7.


56. 8.


57. 9.


58. 10.


59. 11.


60. 12.


61. 13.


62. 14.


63. 15.


Писмена разработка върху география на България

Напишете на отделен лист

Характеристика на Североизточен регион
А) Обща характеристика
Б) Първичен сектор
В) Вторичен сектор
Г) Третичен сектор
Д) Проблеми и перспективи на развитие на региона