ДЗИ по география и икономика


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
22 май 2017 г. – Вариант 2

 


12и клас - География - Външно оценяване
1. Кои са частите от вътрешния строеж на Земята?

2. Географското разпространение на алувиално-ливадните почви е проявление на:

3. Kоя от посочените природни зони се характеризира с умереноконтинентален климат, с много езера и блата, с подзолисти почви, а растителността е представена от бор, ела, смърч и бреза?

4. Шелфовите зони на Персийския и Мексиканския залив са богати на:

5. Изберете заглавието, което да съответства на изображението:


6. По признака форма на управление държавите се поделят на:

7. Икономическата организация АСЕАН обединява страните от:

8. В коя група са включени отрасли от първичен, вторичен и третичен сектор?

9. На коя група страни се пада около 40% от световния добив на дървесина?

10. Коя от земеделските култури е част от групата на влакнодайните?

11. Кой географски регион е разположен между Балтийско, Северно и Средиземно море?

12. Кое опасно природно явление е показано на схемата?


13. С колко страни членки на Европейския съюз граничи България?

14. По билото на коя планина преминава границата между България и Македония?

15. В коя група от посочените върхове и трите са образувани и оформени от дейността на ледниците?16. В Бобовдол се добиват:

17. В района на коя група селища климатът е преходноконтинентален?

18. За кой почвен тип се отнася следното описание:

Образувани са в негативни форми на релефа, върху плиоценски и кватернерни глини. Съдържат значително количество глина и са трудни за обработване. Разпространени са в южната част на България. Върху тях се отглеждат разнообразни земеделски култури.“19. В коя от посочените планини липсва растителният пояс на иглолистните гори?

20. Част от коя природногеографска област е представена на изображението?


21. За коя от структурите на населението се отнася диаграмата?


22. В коя от групите селища населението е от 50 хил. до 100 хил. души?

23. Какво изобразява картосхемата?


24. Коя особеност е типична за стопанството на България за периода 1945-1989 година?

25. Коя от посочените технически култури заема най-голям относителен дял от посевните площи в България?26. В коя редица НЯМА съответствие между промишлен център и географски регион?

27. Чипровци, Сливен и Котел са центрове на:

28. През кой регион преминава по-голямата част от aвтомагистрала „Марица“?

29. При коя двойка „регион – туристическа забележителност“ НЯМА съответствие?

30. В кой регион са разположени градовете Севлиево, Свищов и Разград?

31. Напишете името на сектора, към който се отнася показаният на картосхемата отрасъл.
32. Напишете кои природни ресурси се отнасят към групата на изчерпаемите невъзобновяеми?


33. Напишете името на страната, показана в тъмен цвят на картосхемата.34. Попълнете подотрасъла на текстилната промишленост в България, който използва суровини от растениевъдството.Срещу номера от 1. до 3. вкл. от таблицата

изберете и напишете в задачи 35,36 и 37 имената на областите, разположени на територията на посочените региони.

Административни области: Хасковска област, Плевенска област, Ямболска област35. 1.


36. 2.


37. 3.


38. Напишете наименованието на региона в България, за който се отнася характеристиката:

В региона се включват пет административни области. Преобладава планинският релеф. Произвеждат се черни и цветни метали. През територията му преминават три трансевропейски транспортни коридора.
Практическа задача по география на света


Срещу номера от 1. до 4. в задачи 39,40,41 и 42 напишете посочените морета, а от 5. до 10. в задачи 43,44,45,46,47 и 48 - наименованията на посочените държави, членки на ЕС.39. 1.


40. 2.


41. 3.


42. 4.


43. 5.


44. 6.


45. 7.


46. 8.


47. 9.


48. 10.


Практическа задача по география на БългарияСрещу номера от 1. до 5. в задачи 49,50,51,52 и 53 напишете имената на посочените големи реки, срещу номера от 6. до 10. в задачи 54,55,56,57 и 58 - имената на градове, разположени по поречията им и срещу номера от 11. до 15. вкл. в задачи 59,60,61,62 и 63 – морски и речни пристанища в България.


49. 1.


50. 2.
51. 3.


52. 4.


53. 5.


54. 6.


55. 7.


56. 8.


57. 9.


58. 10.


59. 11.


60. 12.


61. 13.


62. 14.


63. 15.


На отделен лист напишете писмена разработка върху география на България

География на туризма в България
А) Същност, значение и особености
Б) Фактори за развитието на туризма
• Природни
• Обществени
В) Туристически ресурси
• Природни
• Антропогенни
Г) Видове туризъм
• Международен
• Вътрешен