ДЗИ по история и цивилизация


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

29 август 2017 г. – Вариант 1

 

 


12и клас - История - Външно оценяване
1. Основният поминък на древните българи е:

2. Кое от изброените славянски племена най-рано става част от Дунавска България?

3. Текстът на надписа свидетелства за:

…направих моя брат и стратегът Леон нека бъде негов подчинен. От Бероя и… Дултроини първенец е ичиргу боилът Тук – за дясната страна, а стратезите Вардан и Янис са му подчинени. За лявата страна на моя саракт – Анхиало, Девелт, Созопол, Ранули – главатар е боилът кавхан Иратаис, а Кордила и Григора са му подчинени стратези.
                                                                                        Из „Втори Хамбарлийски надпис“ на хан Крум4. Кои от посочените владетели са съвременници?

5. За коя българска столица се отнася описанието?

... и великия град ....................... той създаде, и там в него прие царството [...] И ....................... град той гради и създаде в 28 години [...] И много изобилие имаше в онова време при тоя цар Симеон.
                                                                                          Из „Български апокрифен летопис“ от XI век6. При коя двойка автор – творба е допусната грешка?

7. Коя е вярната хронологична последователност на събитията?

походи на руския княз Светослав срещу Българското царство (1); падане на България под византийска власт (2); въстание на Петър Делян (3); възкачване на престола на цар Иван Владислав (4)8. Кое понятие е описано в откъса от „История“ на Георги Акрополит?

Планината Родопи ... и нейните крепости, а също и Мелник, владеел Слав, който бил роднина на цар Асен и бил почетен с деспотство от константинополския император Анри, за чиято дъщеря той се бил оженил. Този Слав, като завладял силната и непревземаема за всички противници крепост Мелник, станал самодържец и не се покорявал на никой от околните владетели.9. Кое твърдение за цар Калоян е вярно?

10. Кое събитие е от втората половина на XIII век?

11. Кое събитие е проява на антиосманската съпротива на българите през ХV век?

12. Кой занаят е представен на изображението?


13. Коя част от текста е пряко свидетелство за развитието на търговията в българския възрожденски град?

След това пътят минава само през хубави нивя и пасища чак до град Кезанлик [Казанлък]... Улиците там са поддържани чисти благодарение на множеството течащи вади, които се вливат в Тонджа [Тунджа]… Градът е с около 10 000 души, има множество джамии и доста обширна чаршия… Пощенската станция има доста удобен конак и чисти стаи, покрити с килими за пътници…
                                                               Из „Сборник с маршрути от Европейска Турция“ на Ами Буе14. Кое от изброените събития е пропуснато на линията на времето?


15. Каква е основната цел на Българското книжовно дружество, според откъса от документа?

… Съдбата на народите, които се лишават от просвещението, не може да е друга освен да бъдат, тия народи, най-долни слуги на просветените народи и да им робуват. Тази неоспорима, вечна истина четем почти на всяка страница в историята, и дори в нашата българска история можем да видим, че само тогава е било най-добре на българския народ, когато учението се е разпространявало помежду ни и е хващало здрави корени в нас…
                                                                                      Из „Периодическо списание“, издавано от БКД16. С коя дейност през Възраждането е свързана личността от снимката?


17. С кое историческо събитие е свързана картината?18. Съгласно Берлинския мирен договор от 1878 г. Българското княжество е васално на Османската империя, защото:

19. Приетата през 1879 г. Търновска конституция НЕ гарантира:

20. С кое събитие е свързана телеграмата?


                                                                                                                       „Пловдив, 6 септември 1885 г.
Румелия въстана: всичката румелийска войска се мобилизира и ще се съсредоточи в Ямбол, Бургас и Търново Сеймен. Войската Ви прогласява [за] свой княз. Чакаме прогласенията и приказанията на Ваше Височество.
                                                                                                        Главнокомандующий майор Николаев21. Коя война е отразена в откъса от „Земляци“ на Йордан Йовков?

…Земляците стоят при гроба. Това е една от тия общи и големи гробници, които наричат братски могили…. Делчо спира очи на надписа: „Тук почиват 84 долни чинове“ - чете той…. А най-долу, уединено и с по-едри букви, стоят думите: „28. III. 1913, Елбасан.“ Само това. Елбасан - тъй се казваше това село…. Това е кървавото и жестоко сражение… мрачното шествие на смъртта, възторгът на опиянението на победата. Елбасан - това е тишината на смъртта, почивката след тежка и болезнена умора…


22. Кой е авторът на картината?


23. Коя от личностите управлява България като „княз“ и „цар“?

24. Кое от посочените международни споразумения предвижда връщане на територии в полза на България?25. Кое събитие от българската история представят карикатурата и пощенската марка?


26. Според Конституцията на Република България, на всеки пет години се провеждат преки избори за:

27. Кое е белег на демократичното управление?

28. С кое понятие може да се представи съдържанието на откъса от документа?

…Чл. 160. Най-късно на 31 март 1920 г. германската армия не трябва да има повече от 7 девизии пехота и 3 девизии кавалерия…
Чл. 173. Всякакъв род обща военна задължителна служба ще бъде отменена в Германия…
Чл. 198. Военните сили на Германия не трябва да включват никаква военна или морска авиация…

                                                                                        Из „Версайски мирен договор“, 28 юни 1919 г.29. Понятието „суверенитет“ означава:

30. В кой вариант са изброени само държави, които са членове на Европейския съюз?

На линията на времето са представени български владетели от IX - X век. Срещу буквите в задачи 31,32 и 33 запишете липсващите три имена, като спазите хронологическата последователност.


31. А)


32. Б)


33. В)


34. Запишете името на историческата личност, която отговаря на описанието:

средновековен български владетел, при чието управление се появява богомилството
35. Запишете името на историческата личност, която отговаря на описанието:

български възрожденски деец, осъществил „Великденската акция“ от 1860 г.36. Запишете името на историческата личност, която отговаря на описанието:

български политик, основател на Народнолибералната партия37. Запишете името на историческата личност, свързана с посочените факти:

организиране на Първата българска легия през Възраждането38. Запишете името на историческата личност, свързана с посочените събития:

отбрана на Търново от османците39. Запишете името на историческата личност, свързана с посочените факти:

създаване на Българския революционен централен комитетЗапишете в задачи 40,41 и 42 подходящото понятие/термин (глаголица, регент, ктитор, кирилица, репарация, реституция), което съответства на даденото определение:40. Оригинална славянска азбука, създадена от светите братя Кирил и Методий и приложена за първи път във Великоморавия
41. Временно изпълняващ върховната владетелска власт поради непълнолетие или абдикация на монарха


42. Обезщетение за материални загуби, причинени по време на война, изплащано от победената страна на победителя


43. Посочете конкретен пример от средновековната българска история за понятието княз:
44. Посочете конкретен пример от средновековната българска история за понятието севастократор:


45. Посочете конкретен пример от средновековната българска история за понятието царска грамота:


Прочетете внимателно откъса от „Анонимен ватикански разказ“ и отговорете на въпроси 46,47,48,48 и 50:

А [императорът] навлязъл и се настанил в [столицата] на първенеца на България по име Крум… Той преровил неговите съкровища и намерил твърде богата плячка… Като прекарал няколко дни, той … опожарил всички жилища… преминал през средата на България… А пък българите били направили от големи дървета страшна и мъчнопроходима преграда, подобна на стена. Прочее, като намерили случай и като наблюдавали от планините, че [ромеите] обикалят и се лутат, българите наели срещу заплата авари и околните славянски племена, въоръжили по мъжки жените и … ги нападнали, докато почти още спели… И тъй там паднали всички патриции и другите началници. Онези пък, които се надявали да избягнат гибелта в реката, стигнали до преградата, която българите били съградили… Спасили се само малцина… В същия ден прочее бил погубен и императора…46. За коя българска столица става дума в текста?


47. Запишете името на императора, навлязъл в българската столица.


48. Кое сражение е описано?


49. През кой век се е състояло сражението?


50. Как завършва сражението?
Разгледайте историческата карта и отговорете на въпроси 51,52,53 и 54:


51. Коя битка е отразена?
52. През кой век се е водила?


53. Кои двама владетели са начело на войските?


54. Как завършва битката?


Разгледайте изображенията

и отговорете на въпроси 55,56 и 57:


55. С кое събитие е свързано знамето, означено с 1?
56. С кое събитие е свързано знамето, означено с 2?
57. Кой е общият символ върху двете знамена?


Отговор на исторически въпрос:

В какво се изразява историческото значение на Руско-турската война (1877 – 1878 г.)?

При отговора на отделен лист вземете под внимание следните въпроси:
1. Кои са причините за избухването на войната?
2. Кои са основните етапи и решаващите военни действия?
3. Какъв е приносът на българите във войната?
4. Какво е значението на Санстефанския прелиминарен договор?
5. Какви решения за бъдещето на българските земи са взети на Берлинския конгрес?