ДЗИ по история и цивилизация


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

01 юни 2018 г. – Вариант 1

 


12и клас - История - Външно оценяване
1. Кое от изображенията е свързано с историята на Старата Велика България на хан/кан Кубрат?

2. Кой от договорите, сключени между България и Византия, НЕ е датиран правилно върху линията на времето?


3. В кое изречение от извора е представена част от йерархията на духовния клир?

1. Климент бил изпратен за учител в Кутмичевица [...] 2. Той или учеше децата или пък пишеше книги. [...] 3. Затова и учениците му били най-добри от всички по живот и по учение [...] 4. От тях той поставял четци, поддякони, дякони и свещеници.
                                                                                         Из „Пространно житие на Климент Охридски“4. Името на кой български владетел трябва да се постави на празните места в откъса от историческия извор?

В август месец българският княз ……………, като потеглил на поход срещу ромеите достигнал до Цариград и го обсадил… с надежда без труд съвсем да го завладее… Патриарх Николай излязъл пред ……………….., който наклонил пред него глава. И тъй патриархът… вместо венец възложил върху главата му собствения си епириптарий…
                                                                                                                   Из „Хроника“ на Симеон Логотет5. Кое понятие НЕ е свързано с българската книжнина през Средновековнето?

6. Кой от изброените български духовници, канонизирани за светци, е исихаст?

7. В кой от вариантите са записани понятия, свързани с битката при Одрин през 1205 г.?

8. За кои две личности се отнася този текст?

Посланикът на апостолическия престол господин кардинал Лъв донесе на моето царство писанието на твоя светост... и ми донесе корона и като я благослови, постави я на главата на моето царство и в моите ръце ми даде скиптър и знаме и благослови пресветия патриарх на моето царство и на цяла България по поръка на ваша светост...
                                                                                                              Из „Писмо на цар ....... до папа .......“9. Коя комбинация от изображенията представя правилно йерархията в българското средновековно общество?


10. Кой от българите-католици пише „История на България“ на латински език в средата на XVII век?

11. Къде се осъществява най-интензивното икономическо и културно общуване между различните групи население в българския град през XV-ХVII в.?

12. Какъв тип сграда се появява в българските градове през Възраждането?

13. През коя година е създадена историята, за която става въпрос в историческия извор?

Твърде много обикнах българския род и отечество и много труд употребих да събирам от различни книги и истории, докато събрах и обединих историята на българския род в тая книжица за ваша полза и похвала. ... Преписвайте тая историйца и платете, нека ви я препишат...и пазете я да не изчезне!


14. Кой е авторът на първата възрожденска политическа програма за автономия на българите?

15. В кое съотношение революционер – програмен документ е допусната грешка?

16. Кой от примерите илюстрира понятието емигранти?

17. В кой вариант всички факти са свързани с живота и дейността на личността от снимката?18. В кой революционен окръг Иларион Драгостинов и Стоил войвода подготвят Априлското въстание?

19. Кое от изброените твърдения за Учредителното събрание на Княжество България е грешно?

20. Партията, основана от Стефан Стамболов през 1887 г., се нарича:

21. С кое голямо събитие свързвате управлението на министър-председателя Петко Каравелов?

22. Коя държава НЕ е съюзник на България по време на Балканската война?

23. Кой термин съответства на съдържанието на следващия текст?

Българи, предвид стеклите се обстоятелства в Царството, които изискват от всеки добър гражданин жертви до самопожертване за благото на милото Ни Отечество, Аз желая да дам пръв пример на това самопожертване … Аз дадох всичко, което беше по силите Ми, реших да се откажа от Царския Престол на Българите за в полза на Моя първороден Син Негово Царско Височество Престолонаследника Борис Княз Търновски.“
            Из „Манифест към българския народ на цар Фердинанд, София, 3 октомври 1918 г.“24. Прокламацията е:

25. Какво е изобразено на карикатурата?


26. Кои белези са характерни за демократичната политическа система?

27. Прочетете текста и посочете пропуснатото понятие:

България е една от малкото държави, които спасяват своите евреи от лагерите на смъртта в Полша. Четиридесет и трима депутати, начело със заместник-председателя на Народното събрание Димитър Пешев, изпращат протест до министър-председателя. Зад тях застават (…) на Българската православна църква и най-ярките представители на интелигенцията.


28. Коя група държави са членки на Организацията на Варшавския договор, създадена след Втората световна война?

29. Коя организация престава да съществува след разпадането на Източния блок?

30. В кой от вариантите няма нито една държава, която да е член на Европейския съюз?

На линията на времето са представени български средновековни владетели от Асеневата династия. Срещу буквите във въпроси 31,32 и 33 запишете липсващите имена, така че да бъде спазена хронологичната последователност.


31. А)


32. Б)


33. В)


34. Запишете името на историческата личност, която отговаря на описанието:

болярин, роднина на Асеневци, оглавил успешен заговор срещу цар Асен I35. Запишете името на историческата личност, която отговаря на описанието:

революционер, през Априлското въстание е главен апостол на Сливенски революционен окръг36. Запишете името на историческата личност, която отговаря на описанието:

ръководител на БКП, 35 години заема най-високите държавни постове в България37. Запишете името на историческата личност, свързана с посочените събития:

разгром на византийската войска във Върбишкия проход38. Запишете името на историческата личност, свързана с посочения факт:

написването на „Кървавото“ писмо39. Запишете името на историческата личност, свързана с посочените събития:

налагане на авторитарен режим в Испания между двете световни войниЗапишете подходящото понятие/термин (хаджия, мощи, анексия, калфа, асимилация, фетиши), което съответства на дадените в задачи 40,41 и 42 определения:

40. Тленни останки на християнски светец, за които се вярва, че помагат на хората:


41. Помощник при майстор занаятчия, който работи срещу заплащане:


42. Насилствено присъединяване на област или държава към друга държава:


43. Посочете конкретен пример от българската средновековна история за понятието ротонда:


44. Посочете конкретен пример от българската средновековна история за понятието ктитор:


45. Посочете конкретен пример от българската средновековна история за понятието въстание:
Прочетете внимателно текста и отговорете на поставените въпроси 46,47,48 и 49.

От Щетин на Балтика до Триест на Адриатика желязна завеса се е спуснала над континента (...) Комунистическите партии, които бяха много незначителни във всички тези източни европейски държави, достигат изключителна сила, която значително превъзхожда числеността им, и се опитват навсякъде да установят тоталитарен контрол (...) Ако населението на Обществото на нациите, говорещи английски език, се присъедини към САЩ и се разбере какво означава подобно сътрудничество по море, във въздуха, в целия свят, в областта на науката и промишлеността, то няма да съществува никакво несигурно и опасно съотношение на силите (...)
                                                                     Из „Реч на Уинстън Чърчил във Фултън, 5 март 1946 г.“46. С началото на каква промяна в международните отношения е свързана тази реч?


47. Кой израз от текста се превръща в символ на тази промяна?


48. Какво разделение е настъпило в Европа?
49. За каква опасност предупреждава Чърчил?


Разгледайте картата и изпълнете поставените задачи 50,51,52 и 53.


50. Запишете центъра на събитията, обозначени с 1:
51. Запишете центъра на събитията, обозначени с 2:


52. Какви процеси отразяват стрелките А, Б и В?
53. Запишете две области, към които се насочват българите:
Разгледайте изображението и отговорете на въпроси 54,55,56 и 57.


54. С коя война свързвате изображението?


55. Кои са основните воюващи страни в битката?


56. Кой побеждава в битката?


57. Какъв е поводът за издаването на марката?


Напишете в обем до 3 страници отговор на историческия въпрос:

Какви са причините и последиците от османското завладяване на българските земи?

При отговора вземете под внимание следните въпроси:
1. Какво е състоянието на Балканския полуостров в края на XIV век и кои са факторите във външнополитически аспект, довели до османското нашествие?
2. Какви са вътрешнополитическите причини за падането на българските земи под османска власт?
3. Кои са основните етапи на османското завладяване на българските територии?
4. Какви са последиците от установяването на османската власт за българите?