ДЗИ по история и цивилизация


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

23 май 2018 г. – Вариант 1

 


12и клас - История - Външно оценяване
1. Със заселването си на Балканския полуостров древните българи стават непосредствени съседи на:

2. Кое твърдение се отнася за договора между хан/кан Омуртаг и император Лъв V Арменец?

3. Кое събитие се е случило по време на управлението на княз Борис I?

4. В кое произведение е описан дворецът на цар Симеон в Преслав?

5. Кои исторически личности са съвременници?

6. Кое събитие се е случило през първата половина на XI век?

7. Коя е вярната хронологическа последователност на посочените събития:

Битката с рицарите при Одрин (1); въстание на Асен и Петър (2); сключване на уния с Римската църква (3); битката при Клокотница(4)?


8. Кой книжовник е представител на Търновската книжовна школа?

9. Каква титла определя за българския православен водач съборът в Лампсак през 1235 г.?

10. Кое от твърденията за Османската империя е ГРЕШНО?

11. Коя форма на антиосманска съпротива е най-масова в периода XV – XVII век?

12. Кой от изброените термини НЕ Е свързан с административното устройство на Османската империя?

13. В кой от посочените варианти издател – периодичен печат са свързани правилно?

14. Кой от изброените възрожденци е художник?

15. В кой от посочените варианти личност – събитие са свързани правилно?

16. Кои са пропуснатите думи в текста?

След направения .................в Скопската и Охридската епархия за назначаване на български митрополити съгласно чл. 10 от Фермана за учредяване на Българска ...............се установи, че от 8698 християнски къщи в Скопската епархия само 567 къщи желаят да останат под Гръцката патриаршия...


17. На кого Христо Ботев посвещава стиха?

Жив е, той жив е! Там на Балкана,
потънал в кърви, лежи и пъшка
юнак с дълбока на гърди рана,
юнак във младост и сила мъжка
.“


18. Кой период от делото на Васил Левски е представен на изображението?


19. Коя е организацията, чиито решения са представени в следния текст?

България се раздели на четири главни революционерни окръзи, както следва: Търново - I окръг; Сливен - II; Враца - III; и Панагюрище - IV. [...]. Няма съмнение, че на Великото Търново се даваше най-голямата надежда, та затова именно то се е нарекло I окръг, гдето отидоха най-деятелните апостоли.“
                                                                    Из „Записки по българските въстания”, Захари Стоянов20. Кое изображение е свързано с Руско-турската освободителна война 1877 – 1878 година?21. Кой е най-големият по население град в Източна Румелия?

22. Кое от изброените събития се е случило преди Съединението?

23. Кой термин съответства на съдържанието на откъса?

1. Стражарите (полицейски, горски и митнически) и разсилните се обличат с местни вълнени платове (шаяци и аби).
2. За солдатите всички дрехи, които стават от сукна, шаяци и аби и които се произвеждат в страната, се правят изключително от местен материал.
9. Всички обществени учреждения (държавни, окръжни, кредитни и пр.) са длъжни да си доставляват от местните индустриални предприятия предметите, от които имат нужда, доколкото такива предмети се намират в страната, даже когато бъдат с 15 % по-скъпи от иностранните.

                                         Из „Закон за развитие на родната промишленост, 22 декември 1883 г.“24. Официалното откриване на паметника на Цар Освободител в София през 1907 г. е при управлението на:

25. Участието на българите в коя от войните е отразено в откъса?

…По шосето, което води от Лозенград за Бунархисар, се движи колона войска. В края на октомври е, студено е и вали… От време на време откъм изток се чуват редки топовни гърмежи, но и те звучат тъпо и глухо… Колоната продължава пътя си мудно, безмълвно, потопила и двата си края в тъмния хаос на мъглата…. Всички знаят, че разполагат с много малко време, затова набързо обсипват Вълча с всевъзможни въпроси, толкоз повече че той служеше в щаба на дивизията и все можеше да им каже нещо ново. - Новото - започва авторитетно Вълчо, - новото е туй, че турците бягат и се събират към Чаталджа.
                                                                                                      Из „Последна радост“, Йордан Йовков26. Кое събитие е пропуснато на линията на времето?


27. През коя от посочените години в България е приета нова конституция ?

28. Коя от характеристиките НЕ Е белег на тоталитарно управление?

29. Решението на конференцията в Мюнхен през 1938 г. за Судетската област е в полза на:

30. Коя институция на Европейския съюз председателства България през първата половина на 2018 г.?

На линията на времето са представени български владетели от периода на Първото българско царство. Срещу буквите в задачи 31,32 и 33 запишете съответстващите им имена така, че да бъде спазена тяхната хронологическа последователност.31. А)


32. Б)


33. В)


34. Запишете името на историческата личност, която отговаря на описанието:

български владетел, разгромил войските на император Тодор Комнин в битката при Клокотница35. Запишете името на историческата личност, която отговаря на описанието:

революционер и възрожденски писател, пръв председател на БРЦК в Букурещ36. Запишете името на историческата личност, която отговаря на описанието:

български княз, установил „режим на пълномощията“37. Запишете името на историческата личност, свързана с посочените събития:

владетел от Второто българско царство, при чието управление Търновската книжовна школа е в най-голям разцвет
38. Запишете името на историческата личност, свързана с посочените факти:

български възрожденец, открил класно училище в Копривщица, по негова инициатива за пръв път се чества празникът на светите братя Кирил и Методий
39. Запишете името на историческата личност, свързана с посочените факти:

американски президент, въвел т.нар. „Нов курс“ за оздравяване икономиката на САЩВ задачи 40,41 и 42 запишете подходящото понятие/термин (инсигнии, схизма, дискриминация, ерес, геноцид, синклит), което съответства на даденото определение:40. Отклонение от официалната църковна догма:
41. Символите на владетелската власт:


42. Политика на ограничаване или лишаване от човешки права на определена категория хора:


43. Посочете конкретен пример от историята на българските земи през XV - XVII век за понятието данък:
44. Посочете конкретен пример от историята на българските земи през XV - XVII век за понятието въстание:


45. Посочете конкретен пример от историята на българските земи през XV - XVII век за понятието рая със специални задължения:


Прочетете внимателно текста и отговорете на поставените въпроси 46,47,48,49 и 50:

Брацигово падна подир славни битви
…Батак се предаде, уви, пълзишком,
Копривщица легна при първата буря,
топът черешови не спаси Клисура
… Панагюрци храбри след десет дни горди
откриха вратите на мръсните орди;
Каблешков-героят, таз душа вулкан,
биде фанат пленник чрез един аркан;
от селяне прости и лъвът Бенковски,
… загина юнашки въз една река,
издаден не казвам от коя ръка…

Из „Епопея на забравените“, Ив.Вазов46. Кое историческо събитие описва авторът?


47. През коя година се случва то?


48. Запишете селището, с което свързвате началото на събитието?


49. Запишете личността, с които свързвате началото на събитието?


50. Как е наречена четата, предвождана от подчертаната в текста личност?


Разгледайте картосхемата, на която е представен военен конфликт и отговорете на въпроси 51,52 и 53.51. Кои държави участват в него?


52. Кои са владетелите, които ръководят армиите?


53. Кой е победител?


Разгледайте внимателно изображението и отговорете на поставените въпроси 54,55 и 56.


54. Кой исторически хълм е представен на фотографията?


55. В кой съвременен град се намира тази културно-историческа забележителност?


56. Коя българска династия определя този град за българска столица?


Отговор на исторически въпрос:

Как цар Калоян постига стабилност и международно признание за българската държава?

При отговора на отделен лист вземете под внимание следните въпроси:
1. Какви задачи стоят пред новия български владетел във вътрешен и външнополитически аспект?
2. Какъв е резултатът от българо-византийските войни?
3. Как се стига до уния с Римската църква и какви са последиците от нея ?
4. Какви са отношенията на цар Калоян с Латинската империя? Какво е значението на победата при Одрин?
5. Какви са основните резултати от политиката на цар Калоян?