ДЗИ по история и цивилизация


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

31 май 2017 г. – Вариант 2

 


12и клас - История - Външно оценяване
1. След смъртта на хан Кубрат върховната власт в „Старата Велика България“ преминава в ръцете на най-големия му син:2. Кой от посочените български владетели е представител на Крумовата династия?

3. Коя от миниатюрите е свързана с победата на българите във Върбишкия проход през 811 година?4. Кой вариант правилно представя йерархията в държавното управление на езическа България?

5. Кое понятие характеризира отшелничеството?

6. Кое от събитията се е случило по времето на цар Борис II?

7. На кой светец е посветен храмът, описан в историческия извор?

Двамата единородни братя [Петър и Асен], за да освободят своите сънародници от този страх, построили храм […] в който събрали много народ [и казали], че Бог е решил да подари свобода на българския и влашкия народ и да премахне дългото им робство. Затова и Христовият мъченик ..............е изоставил Солун […] и е дошъл при тях, за да им бъде помощник и сътрудник в това дело.
                                                                                                                      Из „История“ на Никита Хониат8. Кое събитие НЕ е означено правилно върху линията на времето?


9. Името на кой български владетел трябва да се постави на празното място в откъса от историческия извор?

„Първият цар на българите Асен имал двама сина — Иван и Александър. През времето, когато …………………. управлявал като цар българите, Асеновият син Иван избягал и отишъл в страната на русите. Там той останал достатъчно време и след като събрал около себе си някои от сбирщината руси, поискал обратно бащиното си наследство. Той воювал с………………………., победил го и станал владетел на немалка земя.
                                                                                                               Из „История“ на Георги Акрополит10. За коя битка се отнася откъсът от документа?

… А Теодор Ангел, понеже бил дързък… тръгнал срещу българите, като събрал голяма войска... Той минал край Адрианопол и вървял край горното течение на Еврос, търсейки да завърже сражение с българите. А в същност търсел собствената си гибел. Защото той смятал, че българите ще се уплашат и не ще издържат изобщо дори първото нападение на войската му. Но българите не мислели така. Иван Асен… взел малка помощ от скитите… и се понесъл смело в сражението, като закачил на знамето, както казват някои писмената клетва на Теодор...
                                                                                                                Из „История“ от Георги Акрополит11. Кой фактор НЕ е определящ за съхранението на българите в периода на османското владичество?

12. Как се наричат войниците в Османската империя, набирани чрез „кръвен данък“?

13. В кой вариант думите илюстрират понятието чорбаджия?

14. Кой от възрожденските просветители се е ангажирал и с политическа дейност?

15. Личността от изображението:16. Коя е вярната хронологическа последователност на събитията от църковно-националната борба на българите през Възраждането?

Създаването на Българската Екзархия (1); прошенията на Неофит Бозвели и Иларион Макариополски (2); референдумът в Скопска и Охридска епархия(3); протестът на търновчани срещу владиката Панарет(4)17. Каква идея е описана в текста?

1. Съединението братско трябва да стане между сърбите и блъгарите под име Югославянско царство.; 2. Югославянското царство ще се съставлява от Сръбско и Блъгарско (Блъгарско объема областите Блъгария, Тракия и Македония).; ...4. Народното знаме на това царство трябва да е едно и да се представлява със знаковете и на двете племена. Същото ще се разумява и за монетите бъдещи…
     Из „Проектопротокол“ от Общото събрание на Добродетелната дружина; 5 април 1867 г.18. С кое събитие е свързан откъсът от историческия извор?

"- Бунт! Въстание! Скоро, Бобеков, свикай стотиците, удряйте камбаните! Изгърмете няколко пушки да се обяви вече въстанието! На оружие! Какво чакате? Нашите братя се бият вече - ревеше Бенковски, колкото му стига силата, ревяхме всинца.“
                                                                    Из „Записки по българските въстания“, Захари Стоянов19. С коя война е свързан откъсът от писмо на граф Николай Игнатиев?

Четвърти ден продължава ожесточеният бой на шепа наши храбреци с многочислените и смели войски на Сюлейман паша; те не са отстъпили още нито педя земя, но много се измориха, страдат от липса на вода и патрони и започнаха, особено от вчера, да губят много убити и ранени, намирайки се на кръстосан огън, от който на Шипка трудно могат да се укрият...20. Коя от историческите личности участва в изграждането на следосвобожденските институции в Княжество България?21. Какви промени настъпват в Княжество България по време на Режима на пълномощията?

22. За коя война Иван Вазов написва своето стихотворение „Новото гробище над Сливница“?

23. Кое събитие е свързано с управлението на Александър Малинов?

24. Кое събитие предизвиква абдикацията на цар Фердинанд?


25. Кое твърдение за развитието на България в периода 1945-1989 г. е ГРЕШНО?

26. Карикатурата е свързана с подписването на мирните договори на Парижката конференция 1919 г. Какъв извод може да се направи на базата на информацията от нея?27. Посочените статистически данни отразяват:


28. Кой процес в развитието на СССР отразява пощенската марка?


29. Коя е причината за зараждането на Студената война?30. Коя държава председателства Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2018 г.?

На линията на времето са представени най-важните събития от историята на Българската църква през Средновековието. Срещу съответната буква в задачи 31,32 и 33 запишете липсващите години, така че да бъде спазена хронологическата последователност.


31. А)


32. Б)


33. B)


34. Запишете името на историческата личност, която отговаря на описанието:


средновековен български владетел, при чието управление започват гонения срещу християните
35. Запишете името на историческата личност, която отговаря на описанието:

български възрожденски деец, осъществил "Великденската акция“ от 1860 г.36. Запишете името на историческата личност, която отговаря на описанието:

български политик, подписал Ньойския мирен договор
37. Запишете името на историческата личност, свързана с посочените събития:

организиране на Първата българска легия през Възраждането
38. Запишете името на историческата личност, свързана с посочените събития:

отбрана на Търново от османците39. Запишете името на историческата личност, свързана с посочените събития:

българско дипломатическо посредничество по време на Мюнхенската конференция
Запишете подходящия термин/понятие (приписка, манифактура, ктитор, колективизация, амнистия, игумен), което съответства на даденото в задачи 40,41 и 42 определение:

40. Форма на серийно ръчно производство, при което има разделение на дейностите (специализация на производството):
41. Законодателно решение за опрощаване на предишни провинения и престъпления:


42. Ръководител на християнски манастир:


За всяко от изброените в задачи 43 и 44 понятия посочете конкретен пример от българската история.43. Средновековен каменен надпис:
44. Конституция:


Прочетете внимателно текста и отговорете на въпроси 45,46,47 и 48:

… А тази книга на св. Дионисий … Свърших я обаче през най-злочестото от всички зли времена, когато бог бе излял гнева си над християните … и вдигна деспот Углеш цялата сръбска и гръцка войска и брат си крал Вълкашин, и много други велможи, някъде около шестдесет хиляди избрана войска, и потеглиха в Македония, да изгонят измаилтяните, без да разсъдят, че срещу божия гняв никой не е мощен да се противопостави.…. Те не само не ги изпъдиха, но те самите от тях бяха убити… След като убиха този мъж, храбрия деспот Углеш, измаилтяните се посипаха и полетяха по цялата земя, като птици по въздуха… Тогава течеше годината 6879 (=1371), индикт 9….
                                                                                                      Из „Летописен разказ на монаха Исая“45. Коя битка описва авторът на документа?


46. През кой век се е случила битката?


47. Кои са измаилтяните?


48. Кои войски се включват в обединената християнска армия (цитирайте текста)?
Разгледайте картата и отговорете на поставените въпроси 49,50 и 51:


49. Кое събитие започва от мястото, отбелязано с 1?


50. С коя цифра е отбелязано селището, където е подписан важен договор/споразумение, свързан/о с разпознатото събитие?


51. Разгледайте очертаната с плътна линия граница на българската държава и запишете имената на българските владетели от този период?


Разгледайте изображението и отговорете на въпроси 52,53 и 54:


52. Кой период от международните отношения е представен на карикатурата?


53. След кой световен военен конфликт започва този период?


54. Кои държави олицетворяват персонажите?


Отговор на исторически въпрос:

Какво отличава вътрешната политика на правителството на Стефан Стамболов?

При отговора на отделен лист вземете под внимание следните въпроси:
1. При какви обстоятелства Стефан Стамболов е назначен за министър-председател?
2. С какви действия се опитва да стабилизира политически държавата?
3. Какви мерки предприема за икономическата модернизация на Княжеството?
4. В какво се изразява културният напредък?
5. Какви са резултатите от вътрешната политика, провеждана от кабинета на Стефан
Стамболов?