Тест по български език и литература за VII клас


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
18 МАЙ  2016 г.
ВАРИАНТ 2

 

 


7и клас - Бълг. ез. и литература - Външно оценяване
Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1. до 13. включително.

В живота на българите хлябът е неизменна част от ежедневната и от празничната трапеза. Старите хора казват: „Като има хляб, всичко има“. Хлябът на българите e съществена част от обредите – било то езически или християнски, тъй като се приема, че символизира кръговрата на живота. Разпространено е вярването, че хлябът е „душа“, ето защо в някои райони на България на топлия хляб му казват „душа“ или „душица“. Във връзка с това се е съхранила традицията, според която домашно изпеченият хляб се разчупва, а не се реже.
Брашното за обикновения хляб се смила от различни култури – пшеница, ръж, царевица, докато брашното за обредните хлябове се приготвя само от специално отделена за целта пшеница. Основните съставки, от които се замесва хляб, са брашно, вода и мая. В миналото за обредните хлябове се е използвала тъй наречената „мълчана вода“ – докато я носели от извора или от чешмата, девойките не разговаряли с никого.
Фòрмата на хлябовете може да бъде разнообразна, като кръглата форма е типична за обредните питки. Тези питки допълнително се украсяват с фигурки, изобразяващи жито, грозде и различни домашни животни. Фòрмата на плитка е характерна за сладките обредни хлябове, приготвяни и до днес за Великден, това са тъй наречените козунаци.1. Кое е вярното твърдение за двата източника на информация – текста и таблицата?2. В текста НЕ се съдържа информация за:3. Като имате предвид информацията от текста, посочете вярното твърдение.4. Как може да се тълкува употребеният в текста израз Като има хляб, всичко има?5. Коя от посочените думи е синоним на подчертаната в текста дума типична?6. Изразът мълчана вода, употребен в текста, е поставен в кавички, защото:7. Кое е НЕВЯРНОТО твърдение, като имате предвид информацията от аблицата?

Ръжено-пшеничният хляб може да се приготви …8. Коя информация се съдържа само в текста, но не и в таблицата?9. Глаголната форма от текста се смила е:

Прочетете изречението от текста и изпълнете задачи от 10. до 12. включително.

Във връзка с това се е съхранила традицията, според която домашно изпеченият хляб се разчупва, а не се реже.10. Какво е по състав изречението?

11. Колко прости изречения се съдържат в сложното изречение?

12. С какво може да се замени съюзът а, без да се промени смисълът на изречението?Запишете на лист хартия каква е функцията на първата запетая в изречението?

На лист хартия преобразувайте глаголните форми в изречението в преизказни глаголни форми.

13. Преобразувайте подчертаната част в подчинено изречение, като запазите смисъла и се съобразите с пунктуационните правила.

Тези питки допълнително се украсяват с фигурки, изобразяващи жито, грозде и различни домашни животни.
Като имате предвид информацията от текста, посочете на лист хартия три неща за хляба, които са свързани с обредния му характер.Преобразувайте на лист хартия пряката реч в изречението в непряка, като запазите основното глаголно време и спазите правилата за пунктуационно оформяне.

Защо си толкова нелюбезен? – тихо попита брат му и излезе от стаята.


Препишете текста, като редактирате допуснатите правописни и пунктуационни грешки, както и грешките при членуване.

Папратите, одглеждани обикновенно като стаини разтения трябва да се пазят от студът. Прекалено високите температури в комбинациа с влажност на въздуха също не са препорачителни. Най подходящото место положение за папратите е в близос до прозорци без да се излагат на пряка слънчева светлина. През ноща те претпочитат прохладата.


14. В коя творба картината на юнашката смърт предхожда въображаемото победно завръщане?

15. В коя творба героите се самоопределят като „рушители на гнет вековен“ и „служители на дълг синовен“?16. Думите Народ без жертви не е народ са изречени от:

17. За мото на коя творба е използван откъс от народна песен?

18. Посочете името на литературния герой, който произнася тези думи:
Ние сме поне свободни. А като имаме свободата, имаме всичко.
19. Посочете името на литературния герой, който произнася тези думи:

Хората са наплашени сега и ме изгарят жива, ако усетят…
20. Посочете името на литературния герой, който произнася тези думи:
Колко съм ги гледал аз такива картини и портрети! Не ме гледайте, че съм млад!
21. Посочете името на литературния герой, който произнася тези думи:
„Не, твоето име ще остане славно. Ти си един герой.“Запишете в тетрадката си с две-три изречения какво внушава финалът на „Немили-недраги“:

Бедни, бедни Македонски! Защо не умря при Гредетин?...