Тест по математика за VII клас, НВО 2018-1


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

23 МАЙ 2018, ПЪРВИ МОДУЛ, Вариант 2

7и клас - Математика - Външно оценяване
1. Коя е стойността на израза (–0,5 – х)2 при х=  –\(1\over2\)?2. Изразът a3–a2–a+1 е тъждествено равен на израза:3. Коренът на уравнението (x–3)(x+3) – x+ 4x = 1 е:4. Решенията на неравенството –4x+8≤0 са числата от интервала:5. Сборът на корените на уравнението $\lvert x-2 \rvert =3$ е:

6. В турнир по спортна стрелба участват х отбора. Във всеки отбор има по у момчета и 2 пъти по-малко момичета. С кой от следващите изрази може да се определи броят на играчите, които участват в турнира?7. Камион и лека кола тръгват едновременно един срещу друг от два пункта, които са на разстояние 400 km един от друг. Ако превозните средства се движат с постоянна скорост, съответно 60 km/h и 90 km/h , те ще се срещнат след:

8. Най-голямото цяло число, което е решение на неравенството 5(3–x)>13–4x, е:9. По данните от чертежа


ΔAВС \( \cong \) ΔA1В1С1, ако:10. Ако x=10° и y=30°, на кои от чертежите правите a и b са успоредни?
 11. За равностранния ΔABC
точката M е средата на AB и MN \( \bot \) BC . Ако AB=24 cm, то дължината на CN е:12. На чертежа ΔABC е равнобедрен (AC=BC).


Външният ъгъл при върха C е равен на 86° и \( \measuredangle \)DAB=15° . Мярката на x e:13. На чертежа е даден ΔABC.


Ъглополовящата на \( \measuredangle \)ACB и симетралата на страната AC се пресичат в точка D (D \( \in \) AB) . Ако \( \measuredangle \)BAC=10°, то мярката на \( \measuredangle \)ABC e:
14. В ΔABC \( \measuredangle \)BAC=50° и \( \measuredangle \)ABC=55°.


Кое от неравенствата е вярно?


15. За ъглите \( \alpha \), \( \beta \) и \( \gamma \) на триъгълник е изпълнено \( \alpha \) = \( \beta \) =  \( \gamma \over2 \). Мярката на ъгъл \( \gamma \) е:16. На чертежа
AN и BM са ъглополовящи на \( \measuredangle \)DAB и \( \measuredangle \)ABC на успоредника ABCD. Ако DM = NM, периметърът на успоредника е 60 cm и BM = 12cm, то мярката на \( \measuredangle \)BAD e:Търговец транспортира ежедневно картофи и царевица от зеленчукова борса. За превоза на картофи разходите му са 100 лв. първоначално и по 20 лв. на всеки тон. За царевицата разходите му са 80 лв. първоначално и по 15 лв. на всеки тон. В понеделник е превозил 3 тона картофи и 4 тона царевица, а във вторник – x тона картофи и два пъти по-голямо количество царевица от картофите.

Запишете на лист хартия с израз в нормален вид разходите на търговеца, които е направил във вторник.17. Пресметнете и запишете с число разходите на търговеца, които е направил в понеделник.

 
18. Колко тона общо (картофи и царевица) е превозил търговецът във вторник, ако разходите му във вторник са с 80 лв. повече, отколкото тези в понеделник?
19. Пресметнете стойността на израза А, ако x=8 и y=2,5.
На чертежа
диагоналите на четириъгълника ABCD (AB \( \neq \) BC) се пресичат в точка O. Диагоналът AC е ъглополовяща на \( \measuredangle \)BAD и на \( \measuredangle \)BCD.

Намерете и запишете в тетрадката си мярката на \( \measuredangle \)AOD.

Намерете и запишете в тетрадката си лицето на четириъгълника ABCD.20. Намерете и запишете отсечката, която е равна на отсечката AD.
21. обиколката на четириъгълника ABCD
Запишете в тетрадката си израза A=x2y – 16y и го разложете на множители.

Дадени са следните уравнения:22. Намерете номера на решението (1,2, 3, 4 или 5) за уравнението А.
23. Намерете номера на решението (1,2, 3, 4 или 5) за уравнението Б.


24. Намерете номера на решението (1,2, 3, 4 или 5) за уравнението В.


25. Намерете номера на решението (1,2, 3, 4 или 5) за уравнението Г.


26. Намерете номера на решението (1,2, 3, 4 или 5) за уравнението Д.