Тест по биология и здравно образование за VII кл.


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА
ОБЛАСТ „ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ“ – VІІ клас

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, 2016 г.


7и клас - Биология и здравно образование - Външно оценяване
1. Основен признак за групиране (класифициране) на организмите е:

2. Организмът, представен на фигурата,

принадлежи към царство Монера, защото:3. Ноктилука (виж фигурата)


се среща в топлите морета. Обитава и Черно море. През летните нощи свети в резултат на движението на морските вълни.
Ноктилука се отнася към:4. Папратите, за разлика от водораслите:

5. За коя от изброените тъкани се отнася описанието?
„Клетките са малки, делят се бързо и растението нараства на височина и дебелина.“6. За рождения си ден Калина решила да направи салата и купила от пазара продуктите, представени на фигурата.


Като използвате знанията си за растенията, пресметнете броя на плодовете, които купила Калина.7. За разлика от животните, гъбите:

8. Ивайло и Стефан решават кръстословица и трябва да запишат наименованието на типа, към който принадлежат „двупластни животни с дифузна нервна система и копривни клетки по пипалата’’. Помогнете им да решат кръстословицата, като изберете верния отговор:9. Медицинската пиявица (виж фигурата)
се среща в застояли сладки води, обилно обрасли с водна растителност. Тялото ѝ е начленено и леко сплеснато. Храни се с кръв, която изсмуква от риби, жаби, водни птици и бозайници.
Медицинската пиявица е представител на тип:10. Общото между организмите на фигурата

е наличието на:


11. Организмите, населяващи една ливада се намират в хранителни взаимоотношения, представени на фигурата.

Запишете ролята, която изпълняват скакалците и жабите в хранителната верига.12. Коя от графиките (А, Б или В)

представя вярно броя на индивидите от всеки вид в хранителната верига?

Верния отговор запишете чрез съответната буква – А, Б или В.
Токсоплазмозата е заболяване, причинено от представител на царство Протиста. Човекът е междинен гостоприемник, а крайният гостоприемник на паразита са котките. Най-често човек се заразява през устата – при хранене с нечисти ръце, при поглъщане на паразита с храна, вода.

Направете верни следващите твърдения, като във всяко от тях изберете САМО една от думите (или изразите), предложени в скобите.13. Токсоплазмозата е паразитно заболяване, причинено от (А. прокариотен / Б. еукариотен) организъм.

14. Най-често заразяването става при контакт със заразени (А. хора / Б. котки).

15. За да се предпазим от заболяването трябва (А. да не използваме чужди дрехи и обувки / Б. да спазваме лична и обществена хигиена).