Тест по Човекът и обществото за IV клас


НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС
ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
16 май 2018 г.


4ти клас - Човекът и обществото - Външно оценяване
1. На 1 ноември отбелязваме:
2. Кой приема законите в Република България?
3. Кой девиз е изписан върху герба на Република България?
4. За коя трудова дейност на хората има най-благоприятни условия в Дунавската равнина?
5. Застрашените от изчезване растения и животни в България са изброени и описани в:
6. Коя забележителност се намира в столицата София?
7. Кое твърдение за Рило-Родопската област е ВЯРНО?
8. За коя част на България се отнася описанието:

Простира се между Родопите и Средна гора. Плодородните й ниски земи се напояват от река Марица и нейните притоци.


9. Кое от твърденията за местоположението на големи български градове е ВЯРНО?
10. С какво се свързва управлението на хан Аспарух?
11. Управлението на кой владетел наричат „Златен век“ на българската култура?
12. Коя е столицата на българската държава по времето на Асеневци?
13. Кой е авторът на „Рибния буквар“?
14. Обществото включва различни групи от хора. Коя от посочените е най-малката?
15. Какво е значението на дадения пътен знак?

16. Как ще постъпиш при земетресение, ако си вкъщи?
Прочети внимателно всяка от следващите задачи и запиши отговора си на определеното място.17.На снимката е българският поет и революционер
_____________________________________________ .
18. Годината е 1876. След потушаването на ___________________________ въстание той се
качва на кораба „Радецки“, преминава р. Дунав с чета от около 200 души и отдава живота
си за свободата на българите.
19. Запиши името на природната област, описана в текста:

Простира се почти през средата на България, на юг от Дунавската равнина. Над заоблените ѝ била се издигат върхове, сред които най – висок е връх Ботев.
20. Разгледай внимателно местоположението на означените върху картата градове.
Запиши името на града, който е разположен на северната граница на България.