География на България - вариант 4


7и клас - География - Външно оценяване
1. В Рило-Родопската област преобладаващите гори са


2. За коя природна област се отнася описанието:
Климатът е преходен и континентално-средиземноморски. Има големи находища на лигнитни въглища. Срещат се редки растителни видове. Отглеждат се зърнени култури, зеленчуци и лозя.






3. Коя от посочените реки НЕ извира от Рило-Родопската област:






4. Коя от посочените реки НЕ се влива в Черно море:






5. В коя двойка индустриален център – производство е допусната грешка:





6. Най-слабо населени територии в България са:






7. В коя от посочените области преобладава население от турската етническа група:






8. Най-високият връх в Пирин е


9. Народното събрание осъществява:





10. В България най-много ток се произвежда от:






11. Кои от посочените твърдения за българската икономика са верни:







12. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно:






13. Най-голямото българско пристанище е:






14. Кой от изброените обекти НЕ влиза в списъка на ЮНЕСКО:






15. Производството на месо, мляко, земеделски култури е предпоставка за развитие на ……………………промишленост.




16. На границата с коя съседна на България държава се намира гранично-пропускателният пункт Кулата: