География на България - вариант 4


7и клас - География - Външно оценяване
1. В Рило-Родопската област преобладаващите гори са


2. За коя природна област се отнася описанието:
Климатът е преходен и континентално-средиземноморски. Има големи находища на лигнитни въглища. Срещат се редки растителни видове. Отглеждат се зърнени култури, зеленчуци и лозя.


3. Коя от посочените реки НЕ извира от Рило-Родопската област:


4. Коя от посочените реки НЕ се влива в Черно море:


5. В коя двойка индустриален център – производство е допусната грешка:

6. Най-слабо населени територии в България са:


7. В коя от посочените области преобладава население от турската етническа група:


8. Най-високият връх в Пирин е


9. Народното събрание осъществява:

10. В България най-много ток се произвежда от:


11. Кои от посочените твърдения за българската икономика са верни:12. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно:


13. Най-голямото българско пристанище е:


14. Кой от изброените обекти НЕ влиза в списъка на ЮНЕСКО:


15. Производството на месо, мляко, земеделски култури е предпоставка за развитие на ……………………промишленост.
16. На границата с коя съседна на България държава се намира гранично-пропускателният пункт Кулата: