География на България - вариант 1


7и клас - География - Външно оценяване
1. С коя от съседните държави България има най-дълга граница:


2. Кое от посочените твърдения е вярно:


3. Най-високата планина в България е


4. Коя от изброените характеристики НЕ е характерна за релефа на България:


5. Големи находища на оловно-цинкови руди в България има в:

6. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно:


7. Коя е най-дългата река в България:


8. Коя от посочените характеристики за водите на България НЕ е вярна:


9. Кои почви са характерни за Дунавската равнина:

10. В Рила, Пирин и Западните Родопи най-разпространените гори са:


11. За коя природна област се отнася описанието:
Разположена е в Северна България. Има равнинен релеф. Климата е умереноконтинентален. Почвите са черноземни. Има много добре развито земеделие, като основно се отглеждат зърнени култури.12. Кои от посочените твърдения се отнасят за Старопланинската област:
13. В коя природна област е разположен вр. Ботев:


14. За коя природна област се отнася описанието:
Състои се от голям брой планини и котловини. Характерен е разнообразен климат – умереноконтинентален на запад, преходноконтинентален на изток и планински. Има големи находища на медни руди. Богата е на минерални извори.


15. Коя от изброените котловини НЕ се отнася към Задбалканските: