География на Европа - вариант 2


7и клас - География - Външно оценяване
1. Нос Рока е:2. Крайната южна точка на Европа е:
3. На кои океани има излаз Европа?4. Най-големият европейски полуостров е:5. Най-високият европейски връх е:6. За коя част на Европа се отнася описанието:
Тя включва обширни равнини и низини, планините Урал и Кавказ. Тук се намират най-високата и най-ниската част на Европа.7. Кои от изброените страни са богати на полезни изкопаеми:
8. Нерудните полезни изкопаеми се използват:9. Западноатлантическото крайбрежие се характеризира с:10. Кое от изброените езера се намира в Северна Европа:11. За кой климатичен пояс се отнася описанието:
Преходен пояс, формиран от сезонната смяна на арктични и умерени въздушни маси. Средната годишна температура е под 0°С. Валежите са малко, с изключение на най-западните му части. Годишните сезони са два – дълга студена зима и кратко прохладно лято.12. За коя природна зона се отнася опсанието:
Обхваща Средиземноморската част на Европа. Тя е с разнообразен релеф. Климатът е субтропичен. Режимът на реките е непостоянен. Преобладават червеноземните и канелените почви. Широко разпространени са ниските дървета и бодливите храсти.13. Зоната на ……………………………………… се простира в Прикаспийската низина.
14. Броят на населението в Европа е около:15. В коя двойка държава – езикова група е допусната грешка: