Иформационни технологии, 6. клас, Обработка на таблични данни


6и клас - Информационни технологии - Външно оценяване
1. Кое от следващите понятия не е елемент на електронна таблица:

2. Адресът на клетка се задава чрез:

3. На кой панел от менюто Home се задават размерите на редовете и колоните:

4. За маркиране на несъседни клетки се използва клавиш:

5. Типът за процент в MS Excel е:

6. Типът за валута в MS Excel е:

7. Коя от формулите е изписана грешно:

8. Средноаритметична стойност се изчислява с функцията:

9. Активирането на Merge cells служи за:

10. Активирането на Wrap text служи за:

11. Кой от показаните бутони се използва за задаване на ориентацията на данни в клетка:12. Кое не е адрес на област: