Тест 7


7и клас - Математика - Външно оценяване
1. Стойността на израза 1 − (−3 + 6) − (−1)(−4) е равна на:

2. Изразът (1 + x)² − (1 − x)² е тъждествено равен на:

3. Многочленът x³ − 27 е тъждествено равен на:

4. Числото А е 20 % от 3000, тогава от А, е:

5. Дадени са числата (−7), (−6), (−5) и (−4). От тях решения на неравенството 2(2 − x) − 3(3 − x) > 2x са:

6. Разликата от квадратите на две последователни нечетни числа е винаги:

7. Триъгълниците, изобразени на чертежа, са еднакви. Тогава е изпълнено?


8. Товарен влак, дълъг 1 km, се движи със скорост 60 km/h. За колко време влакът ще премине през тунел, дълъг 1 km?

9. Ако x < 0, тогава стойността на израза (3x − 2)² −е тъждествено равна на:

10. На чертежа две от ъглополовящите на правоъгълник с обиколка 18 cm пресичат страна на правоъгълника в една и съща точка. Лицето на правоъгълника е:


11. Многочленът 4a³b² − 6a²b − 2a²b² е тъждествено равен на:

12. Многочленът 25a² − a4 е тъждествено равен на :

13. По-малкият корен на уравнението , е:

14. Коренът на уравнението 12x² = 3(1 − 2x)² е:

15. Неравенството е вярно за всяко k, за което:

16. На чертежа в координатна система Oxy са означени точките O(0,0), B(0,6) и .
Ако лицето на ΔOCB е 6, тогава x е:


17. На чертежа AA1 и BB1 са височини на остроъгълния ΔABC и се пресичат в точка H, като сключват ъгъл 60°. Тогава ACB е:


18. На чертежа AL е ъглополовяща на CAB, който е равен на 60°. CH е височина и HCB = 45°. Тогава ALB е равен на:


19. Нектарът, събиран от някои пчели, съдържа 70% вода. От него се получава пчелен мед, който съдържа 19% вода. От колко kg нектар може да се получи 5 kg пчелен мед?

20. На чертежа AA1 и CC1 са височини на остроъгълен ΔABC с BAC=45°. Ако симетралата
на страната AC пресича AA1 в точката O, тогава отношението OCA1 : C1CA1 е равно на:


21. На чертежа AC = BC = 2 cm и лицето на ΔABC е 1 cm². Тогава мярката на ABC е:


22. На чертежа ABCD е правоъгълник със страни 12 cm и 5 cm. Да се определи в кой интервал има поне едно число, което изразява дължината на диагонала на правоъгълника в сантиметри:


23. На чертежа ъглополовящата CL на ΔABC с две от страните 4 cm и 8 cm разполовява периметъра на триъгълника ABC. Да се определи третата страна:


24. На чертежа ABCD е квадрат, а DCM и ADN са равнобедрени триъгълници с ъгли при
основите DC и AD по 15°. MAB е равен на:


25. Един работник може да свърши определена работа за 12 h, а друг за същото време свършва само от нея. Отначало първият работник работи сам няколко часа, след това се включва и вторият и двамата довършват работата за 2 h. Колко часа е работил първият работник?

26. Да се определи кое е най-малкото цяло число, което е решение на неравенството
   27. Учениците от VІІа клас на едно училище са 24. По време на седмицата на гората те залесили 27 фиданки. Всяко момче засадило по 2 фиданки, а момичетата се разделили по двойки и всяка двойка засадила по 1 фиданка. Колко фиданки са засадили момичетата?


28. На чертежа четириъгълник ABCD е квадрат, точките M и N са съответно върху страните AB и AD, такива, че ΔMNC е равностранен. Ако Р и Q са точки от правите AB и AD, такива,
че ND = DQ и MB = BP, да се пресметне PQC.29. Моторна лодка изминава за 3 h 21 min 32 km по течението и 21 km срещу течението на една река.
Да се намери скоростта на лодката срещу течението, ако тя е 60% от скоростта на лодката по течението.30. На чертежа ΔABC е правоъгълен с лице 1 cm², а BCEH и ADKC са квадрати. Да се пресметне сборът от лицата на триъгълниците ΔMAD и ΔBFH, ако DMAB (MAB) и HFAB (FAB).