ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА, 2017


ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

МОН, 15 май 2017 г.

4ти клас - Човекът и природата - Външно оценяване
1. Върху дървена дъска са поставени железен ключ и стъклено топче. Кое от телата може да се привлече от магнит?
2. В коя група всички живи организми използват слънчевата енергия, за да произвеждат сами хранителни вещества?
3. Скумрията и делфинът живеят в:
4. Дългите крака, дългата шия и дългият клюн при щъркела са приспособления:
5. Към коя група растения може да бъде добавена лайката?
6. Прочети описанието на животното и определи към коя група се отнася.
То има тeжĸo и здраво тяло и голяма гръбна пepĸa. Гръдните му перки са големи и заоблени и наподобяват гребла. Диша с бели дробове. Ражда своите малки и ги храни с мляко.

7. При кой жизнен процес организмите създават себеподобни?
8. Термометър 1 измерва температурата на въздуха сутрин, а термометър 2 – следобед. С колко градуса се е повишила температурата?

9. Преминаването на водата от твърдо в течно състояние се нарича:
10. Ябълка се откъсва от клона на дърво и пада надолу към земята. Какво движение извършва тя?
11. В нашата страна денят е по-дълъг от нощта през:
12. Каква работа извършва посоченият със стрелка орган?

13. Какви възприятия получава човек за заобикалящия го свят чрез кожата си?
14. Как НЕ е правилно да се чете?
15. Коя човешка дейност нарушава равновесието в природата?
16. Въздухът се замърсява от:
17. Разгледайте хранителната верига на картинката.

Запишете какво най-вероятно ще се случи с броя на жабите, ако броят на змиите по някаква причина намалее?18. Везната, на която са поставени топката и теглилките, е в хоризонтално положение. Колко грама е масата на топката?
19. В таблицата са посочени източници на енергия. Два от тях замърсяват околната среда. Кои са те?