Тест по Български език и литература за IV клас, 2017


ТЕСТ ЗА ІV КЛАС

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
10 май 2017 г.

4ти клас - Бълг. ез. и литература - Външно оценяване

ТЕКСТ ЗА ДИКТОВКА

Задъхано и зачервено, Ането стигна до гората. Страните му пламтяха. Пристъпи боязливо под дърветата. Посрещнаха го тъмни вечерни сенки. Влажният въздух разхлади челото му. Дълго вървя покрай дънерите, покрити със златист мъх. Прегази едно поточе, което чудно чуруликаше. Над бистрата бърза вода трепкаха сини пеперудки. Къпеха се малки птички. Прекоси една полянка, цялата посипана с дребни бели гъбки като дъждобрани на буболечки. Покачи се на една височинка и погледна наоколо. Нищо не се виждаше. Върховете на дърветата се полюшваха леко, разклатени от вечерния вятър.

 

(по Ангел Каралийчев)

 

Прочети внимателно текста.
Лозарят и косето
Напекло топлото мартенско слънце. Закапали весело капчуците. Стопанинът
грабнал ножицата и се провикнал към косето:
— Хайде, Косе Босе, тръгвай с мене да подрежем лозите!
— Не мога — отвърнало косето, — защото си имам работа: гнездо вия. И отлетяло за
сламчици.
Зашумял вятърът над хълмовете. Бръмнали пчелите по градините. Стопанинът
нарамил мотиката и погледнал към гнездото на косето:
— Тръгвай, Косе Босе, с мене — да прекопаем лозето.
— Дума да не става! — отвърнало косето. — Аз тъкмо сега съм захванало да снасям яйца!
И си останало в гнездото.
Затрещели юнските гръмотевици. Проливни дъждове окъпали земята. Стопанинът
нарамил пръскачката и пак викнал на косето:
— Косе Босе! Хайде да пръскаме, че маната1 може да изгори гроздето.
— Върви сам! Не виждаш ли, че аз тука пиленца мътя! — отвърнало косето и притихнало
в гнездото.

Гъсти буренаци заглушили лозите. Грижовният стопанин наточил косера си и
попитал косето:
— Косе Босе, няма ли да дойдеш с мене — да оплевим лозето?
— Няма! — отвърнало косето, — Сега ще уча пиленцата си да хвърчат.
Настъпила есента. Кехлибарени гроздове натегнали под лозите. Стопанинът
подкарал колата към лозето.
— Къде си, Косе Босе? — провикнал се той.
— Тук! — изчуруликало косето.
— Хайде да берем грозде!
— Ида! — припнало косето. — Почакай само да повикам пиленцата си. Всички ще берем!
Но лозарят му казал:
— Почакай, почакай ти сега. Който не е работил, не трябва и да яде.(Задачата не може да бъде оценена онлайн в момента, и е дадена само за информация)
Посочи две неща, които стопанинът предложил на косето да направят заедно.
Първо
......................................................................................................................................................................

Второ
......................................................................................................................................................................1. Защо косето отказало да помогне, когато мартенското слънце напекло?


(Задачата не може да бъде оценена онлайн в момента, и е дадена само за информация)
Коя от думите описва най-добре стопанина? Отбележи със знака √.
☐ глупав
☐ груб
☐ работлив
Посочи две доказателства за това.
Първо доказателство:
............................................................................................................................................................
Второ доказателство:
............................................................................................................................................................(Задачата не може да бъде оценена онлайн в момента, и е дадена само за информация)
Би ли избрал косето за свой приятел? Отбележи със знака √
 да
 не
Посочи две причини, с които да обясниш своя избор.
Първа причина:
............................................................................................................................................................
Втора причина:
............................................................................................................................................................2. Какво е косето според текста?


(Задачата не може да бъде оценена онлайн в момента, и е дадена само за информация)
Какъв е изводът от приказката?
........................................................................................................................................................3. Какво прави косето, когато стопанинът го вика, за да берат лозето?


4. Какви думи са пръскаме и пръскачка?
5. Какво е по цел на изказването изречението:
Дума да не става!

6. Прочети само оцветената част от текста и реши следните задачи:

Открий един подлог и го запиши.
(Задачата не може да бъде оценена онлайн в момента, и е дадена само за информация)
Препиши едно сложно изречение.
..................................................................................................................................................