Тест 5


7и клас - Математика - Външно оценяване
1.

2. Изразът (2x − 1)² е тъждествено равен на:

3. Многочленът k² − 4 е тъждествено равен на:

4. Уравнението x² = x(x + 3) е еквивалентно на:

5. Дадено е, че a > b. НЕ е вярно, че:

6. Кое от неравенствата НЯМА решение?

7. На чертежа АB = MN и CAB = KNM. При какво условие ΔАBС ще е еднакъв на ΔKNM?


8. Диагоналът АC на равнобедрения трапец АBCD е ъглополовяща на DАB. Ако малката основа на трапеца DC = 5 cm и обиколката на трапеца е 28 cm, то дължината на голямата основа на трапеца е:


9. Кое твърдение е грешно?:

10. Ако два багера изкопават един канал за 4 дни, тогава един багер ще свърши същата работа за:

11. Многочленът 5(3y − 7) − 10(3y − 7)(y + 4) е тъждествено равен на:

12. Многочленът a² − 2a + 1 − 9b² е тъждествено равен на:

13. Коренът на уравнението x(3 + x) − x(x − 2) = 0 е:

14. Числата 0 и 2 са корените на уравнението:

15. Неравенството е вярно за всяко k, за което:

16. На чертежа правите m и n са успоредни и MAN = 65°. Ако AQT = 104°, тогава NQA : MАQ е :


17. На чертежа лъчът OL е ъглополовяща на АOC. Ако мярката на AOC е с 50° по-голяма от мярката на COB, то мярката на BOL е:


18. В координатната система Oxy е означена точката A(3;2). Ако правата Oy е симетрала на
отсечката AM, то M е с координати:


19. Ъглополовящите AL1 и BL2 на ΔABC се пресичат в точка O. Ако AOB = 100°, тогава ACB е равен на:


20. Даден е равнобедрен ΔABC и външен ъгъл при върха B равен на 150°. На лъча BA е построена отсечката AM така, че точката A е между точките M и B. Ако CD е перпендикулярна на CM (DAB) и ΔADC е равнобедрен, тогава ΔMCA е:

21. На чертежа ΔABC е правоъгълен, CM е медиана към хипотенузата AB, CH е височина към хипотенузата, BAC = 30°. Ако BH = 4 cm, тогава дължината на AH е:


22. На чертежа CD е височина на правоъгълния ΔABC към хипотенузата му AB. Точката M е среда на страната AC, а точката N е среда на страната BC. Ако сборът на отсечките DM и DN е 14 cm и периметърът на ΔABC е 42 cm, тогава дължината на страната AB е:


23. На чертежа данните са в сантиметри, като DC = 6 cm, а BC = 11 cm. Ако дължината на DB в сантиметри е просто едноцифрено число, тогава броят на възможните стойности на DB е:


24. Дължината на страната на квадрат е x cm. Ако намалим две срещуположни страни на квадрата с 5 cm, а другите две запазим, ще се получи правоъгълник, лицето на който е с 30 cm² по-малко от лицето на квадрата. Лицето на дадения правоъгълник е:

25. Разстоянието между градовете Х и У е 300 km. Автомобил тръгва в 8 часа и 15 минути от град Х към град У. Скоростта на автомобила по време на цялото пътуване е постоянна. По време на пътуването е извършена почивка, която е била не повече от 45 минути. С каква най-голяма скорост трябва да се движи автомобилът, за да пристигне в град У точно в 13 часа?

26. Да се намери най-малкото цяло число, което е решение на неравенството
   (−x − 2)² − (1 − x)(1 + x + x²) > x³ + x² − 427. Средноаритметичното на две числа е 98. Ако 20% от по-малкото число са 15% от по-голямото число, намерете разликата между по-голямото и по-малкото число.


28. Точката D е основата (петата) на височината CD в ΔABC. Ако CAB : ADC = 1:3 и CM е ъглополовяща на ACD, да се намери отношението на лицата на ΔAMC и ΔDMC.


29. Любомир решавал един тест с много задачи четири дни. Първия ден решил от всичките задачи, втория ден - с 5% повече, отколкото първия ден. Третия ден Любомир решил половината от останалите за решаване задачи. А четвъртия ден решил с 3 задачи по-малко, отколкото през първия ден. Колко задачи общо е решил Любомир?


30. Точката M е среда на страната AB на правоъгълник ABCD. Да се намери DCM, ако DMC = 120°.